Nicejsko-cařihradské vyznání víry

29.06.2014 10:38

 

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána
Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce
přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
Pravý Bůh z Pravého Boha,
zrozený, nestvořený,
jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož všechno je stvořeno.

On pro nás lidi
a pro naši spásu
sestoupil z nebe,
skrze Ducha svatého
přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován,
za dnů Pontia Piláta,
byl umučen a pohřben.
A třetího dne vstal z mrtvých
podle Písma.
Vstoupil do nebe,
sedí po pravici Otce.

A znovu přijde, ve slávě,
soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého,
Pána a Dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem stejně
ctěn i slaven jest
a mluvil skrze proroky.

Věřím v jednu svatou,
obecnou a apoštolskou Církev.

Vyznávám jeden křest
na odpuštění hříchů,
očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.

Amen.