Ochranná božstva krajů - delta Nilu

16.11.2014 15:51

Dvacet nomů Dolního Egypta odpovídá dvaceti velkým přírodním oblastem v deltě, vymezeným rameny Nilu, které se vějířovitě rozvírají severně od centrální Memfidy (Mennoferu). Ta je prvním dolnoegyptským nomem. U každého nomu je uvedeno jeho symbolické označení a jméno hlavního města v řečtině a egyptštině.

1. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj bílých zdí", Memfis (Mennefer)

Prvním ochranným božstvem města byl pravděpodobně Henu, prastarý bůh se sokolí hlavou. Po něm pak městu vládl Usirův předchůdce - Sokar. Jeho úkolem bylo střežit pohřebiště v Sakkáře. Nejuctívanějším místním bohem byl ale zcela jistě Ptah, který v období Nové říše vytvořil s bohyní Sachmet a jejich synem Nefertumem jednu z nejznámějších egyptských triád.

2. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj kýty", Létopolis/Ausím (Sechem)

V tomto kraji nedaleko Héliopole byl prvním božstvem Cherty, bůh v podobě ležícího berana. Jeho původ je ale zahalen tajemstvím. Ausím byl rovněž městem boha Mechentiirteje (mumifikovaného sokola), za jehož pravé oko bylo považováno Slunce a za levé Měsíc. Později byl ztotožněn s Horem pod jménem Haruer (Velký Hor).

3. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj západu", Momemfis (Imau)

Prastaré Imau, "Město stromů ima", je totožné s řeckým městem Momemfis. Ochrannou bohyní města byla bohyně s kraví hlavou Sachmet-Hathor.

4. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj jižní Neity", Kóm Manus (Džeqaper)

Obtížně lokalizovatelné hlavní město možná odpovídá dnešnímu Záwijit Rezin při Menufijském kanálu. Byla v něm uctívána proslulá bohyně Neit.

5. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj severní Neity", Sais (Sau)

Nejdůležitějším božstvem města Sais byla bohyně Neit, královna s červenou korunou Dolního Egypta. Byla zobrazována jako žena vyzbrojená lukem a šípy. Tato významná bohyně, matka světa a krokodýlího boha Sobka, byla po příchodu sajské dynastie k moci uctívána po celé zemi.

6. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj pouštního býka", Chois (Pa Chasuu)

Nejstarším bohem města Chois, které je považováno za rodné město 14. dynastie, byl bůh Re, v období Střední říše Amon-Re. Vytvářel prvopočáteční triádu s bohyní Tefnut a bohem Šu.

7. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj západní harpuny", Damanhur (Besylet)

Ochranným božstvem tohoto města ležícího ne daleko rosettského ramene Nilu byl Ha, válečnický bůh vyzbrojený kopím, jehož úkolem bylo chránit západní Egypt před vpády libyjských národů. Ha byl rovněž uctíván v oázách v západní poušti.

8. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj východní harpuny", Pithom (Pertem)

V tomto kvetoucím městě skrytém za hradbami se uctíval kult boha Atuma, stvořitele a hrnčíře světa. Severně od města se nalézalo řeckořímské město Heroonpolis, vystavěné na místě prastarého Pikeret, v němž údajně byla uchovávána relikvie Usirovy kůže.

9. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj ochránce", Búsiris (Perusir, Džedu)

Prvním ochranným bohem Búsiris byl beran Andžtej se dvěma pery na hlavě. Později se město stalo posvátným místem (Usirův okrsek), kde se uctívala bohova páteř symbolizovaná pilířem džed.

10. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj velkého červeného býka", Athribis/Tell Atríb

Prastaré Huttaherib (Dům země středu), jedno z nejdůležitějších měst delty, zaznamenalo svůj vrcholný rozvoj za vlády Ramessovců. Místním bohem byl Chentechtej, spojovaný s býkem Kemuerem (Velkým černým), který byl spolu s Apidem, Meruerem a Vehemuem jedním ze čtyř posvátných býků delty.

11. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj býka v jeho obinadlech", Farbaethos (Natchu)

Toto město uctívalo kulty Nefertuma, syna Ptaha a Sachmety, a Hora-Merteje (Hor s oběma očima). Na jednom z městských pohřebišť byli pohřbíváni posvátní býci Vehemu.

12. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj kravího telete", Sebennytos (Cebneceret)

Město Cebneceret, "Božské tele", bylo rodištěm historika Manethona (bližší informace o něm naleznete v části Faraoni - Období Ptolemaiovců) a důležitou křižovatkou delty. Jeho obyvatelé uctívali kult Inheret-Šua, syna Reova a pána kopí, který byl rovněž spojován s bohyní Menhit. Nedaleko města se nacházelo Eseteum, primitivní svatyně bohyně Esety.

13. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj pilíře", Héliopolis (Iunu)

Iunu, "Město pilíře iun", patří mezi nejstarší egyptská města. K tomuto kultovnímu místu měla významné vazby 5. dynastie, která snad odtud pocházela, a vznikly zde základy království vycházejícího ze slunečního kultu. Ve městě se uctíval Re, spojovaný s posvátným býkem Meruerem, později Atum a jeho dvě manželky lusaas a Nebethetepet, postupně ztotožněná s bohyní Hathorou.

14. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj východního dílu", Silé (Caru)

Silé byla citadela strategicky položená při východní výspě delty u cesty do Pelusia. Jejím úkolem bylo dohlížet na karavany přijíždějící z Palestiny. Chránila přístup ke kanálům, po nichž se dalo plout do údolí Nilu. Město uctívalo Hora, bohyni Vadžet, boha Reharachteje a Atuma.

15. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj ibise", Hermopolis (Bah)

Pro město Hermopolis byl charakteristický kult Thovta, "Toho, kdo odděluje dva protivníky" (Usira a Sutecha). V dolnoegyptské Hermopoli se nacházelo pohřebiště pro mumie posvátných ibisů, spojovaných s ochranným bohem města.

16. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj sumce", Mendés (Džedef)

Uctíval se zde beraní bůh Banebdžedet spojovaný s rybí bohyní Hatmehit.

17. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj svatyně", Diospolis (Behdet)

Město známé od Staré říše. Jeho současný název Tell el-Balamún připomíná prastarý kult zasvěcený bohu Amonovi (peramon).

18. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj jižního královského dítěte", Búbastis/Tell el-Basta

Ochrannou bohyní města Búbastidy byla kočičí bohyně Bastet, které se za Staré říše přikládala stejná důležitost jako bohyni Hathor. Bastet tvořila triádu s Atumem a Mahesem.

19. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj severního královského dítěte", Tanis (Džanef)

Přesné umístění města bylo dlouho předmětem spekulací. Tanis uctívala kult Amon-Rea a thébské triády (Amon, Mut, Chonsu).

20. DOLNOEGYPTSKÝ NOM - "Kraj mumifikovaného sokola", Saft el-Henna (Persopdu)

Poslední hradbou proti případným asijským dobyvatelům bylo město Persopdu, "Příbytek Sopdua", v němž se uctíval Sopdu, hlavní božstvo východní oblasti, jehož úkolem bylo chránit obyvatelstvo před útoky cizáků.