Otázky a odpovědi o duchovním životě

20.04.2014 15:28

 

 

Otázka: Závisí naše spasení na vnějších okolnostech?

Naše spása není závislá na ničem vnějším – není důležité, je-li kdo učený či nevzdělaný, bohatý či chudý, avšak je důležité, je-li ctnostný, pečuje-li o duchovní pokrok a miluje-li Boha (sv. Kliment Alexandrijský).

Otázka: Jak žít, abych byl spasen?

Pečeť modlitby a líbezné vůně stoupající k Bohu má každý ctnostný skutek a každý čin křesťanské lásky – čtení posvátných knih, dobré myšlenky, užitečné rozhovory, svatá poslušnost, děkování (Bohu) ve zkouškách (pokušeních) i v nouzi, odpuštění křivd. K tomu všemu je nutné se přimět a vychovávat se v tom. Cestu zhýčkanosti je třeba ukončit. Pak se pracovitost a zbožnost změní na zvyk (starec Jan Trojický).

Otázka: Jaké jsou největší dary Boží?

Pokání a svaté Přijímání jsou největšími ze všech Božích darů. Částečně je možno sem připočíst i posvátné knihy (sv. Varsonofij Veliký).

Otázka: Jaká je nejdůležitější činnost křesťana?

Nejdůležitější čin je učit se pravé víře (sv. Amvrosij Mediolánský).

Otázka: Jak získat správné uvažování?

Začátek správného způsobu myšlení je naslouchání a čtení slova Božího a svatých Otců (sv. Efrém Syrský).

Otázka: Co jsme povinni vědět?

Musíme znát vůli Boží a to, jaké skutky jsou ctnostmi a jaké hříchy. Kdo se v tomto nečiní, hřeší před Bohem. Z toho plyne, že kdo se udržuje v temnotě a negramotnosti, dvakrát hřeší – jednak tím, že nezná vůli Boží, a potom tím, nepoužívá prostředky, aby ji poznal, a setrvává v temnotě (sv. Theofan Zatvornik).

Otázka: Jak se upevnit v Církvi?

Vedením duchovního otce a neustálým spojením s ním, častým přistupováním ke svatým Tajinám a pečlivou přípravou k tomu, navštěvováním bohoslužeb, domácí modlitbou, každodenním čtením Evangelia, čtením knih náboženského (pravoslavného) obsahu, držením svátků a půstů v církevním roce, přátelstvím a obecenstvím s lidmi věřícími a církevními.

Otázka: Jak se mají číst svatá Písma?

Aby četba v Písmech byla přinesla užitek, je třeba: 1.) před čtením vzývat blahodať (milost) Svatého Ducha, aby mi pomohl; 2.) nečíst spěšně, opakovat si několikrát to, co mi nebylo jasné; 3.) nestarat se jen o to, abych přečetl hodně; 4.) chránit se čtení mnoha knih najednou.

Otázka: Lidi, kteří ke mně přicházejí, posílá vždy Bůh?

Nikoliv, někdy ne Bůh, ale posílá je k nám ďábel.

Otázka: Jaká náboženství jsou lživá?

Všechna náboženství, která na světě existují, kromě pravé jediné pravoslavné Církve, jsou lživá a člověka nespasí. Lživé náboženství je výsměch lidem. Po smrti se okamžitě ukáže, jak pevné, trvanlivé a silné je to, na čem kdo založil svoji naději … Jak strašný a drásající (zoufalý) bude stav toho, kdo v tu chvíli zjistí, že byl oklamán (sv. Theofan Zatvornik).

Otázka: Proč je tak důležité obklopovat se poučením (předměty skýtajícími poučení) ve svém domě a všude, kde přebýváme?

Protože každý předmět ve světě i každý dojem z předmětu vyvolávají v člověku takové či onaké myšlenky, pocity a přání, takové nebo jiné činy, souhlasné s dojmem z těchto předmětů. Proto je tedy třeba obklopovat se tím, co nás stále poučuje. Dokonce i to, co v nás nevyvolává špatné myšlenky a pocity, nás alespoň odvádí od toho, co je nejdůležitější – spasení duše a směřování k Bohu ... Dříve pokojík křesťana všechny poučoval. Na stěnách byly připevněny listy různých velikostí s modlitbami a rčeními ze svatých Písem, množství ikon, obraz strašného soudu, fotografie starců, duchovníků, schimníků, monastýrů a chrámů.

Otázka: Co Bůh vyžaduje od člověka?

Z celého Písma vidím, že vše, co Bůh od člověka vyžaduje, se soustřeďuje v následujícím: aby ses před bližním ve všem pokořil, abys odťal své hříšné žádosti a přání, abys neustále prosil Boha o smilování a podání pomocné ruky (ct. Simeon Nový Theolog).

Otázka: Jak máme ctít kněze?

Ctít kněze je třeba více než rodiče. „Víte,“ táže se sv. Jan Zlatoústý, „kdo je kněz?“ A odpovídá: „Anděl Boží.“ A proto musíme ctít pastýře více než rodiče, neboť jsou to Kristovi služebníci na zemi, a kdo ctí je, ten uctívá Krista.

Otázka: Jak se chovat k bližnímu?

Vždy si představuj bližního na svém místě, a sebe na místě bližního.

Otázka: Co je důležité v duchovním životě?

Starej se, abys měl po celý svůj život duchovního otce, zjev mu každý svůj hřích a myšlenku, řiď se jeho radami a poučeními. „Spása záleží v mnohých radách, muž nepřijímající radu je sám sobě nepřítelem,“ praví Písmo.

Otázka: Jak zápasit s vášněmi?

Křesťan má pečovat, aby činil to, co je opačné k vášním. Například – vášeň tě ponouká k tlachání a klevetám, ty se však přinuť mlčet; vášeň tě nutí k přejídání, ty si však nedopřeješ najíst se (do syta) apod.

Otázka: Jak se chránit pohoršení?

1.) Nehleď na to, co dělají lidé, ať jsou jací jsou, nýbrž naslouchej a věnuj pozornost, čemu učí slovo Boží.

2.) Napodobuj život Spasitele a Jeho svatých, kteří se mu zalíbili.

3.) Sluch i oči odvracej od toho, co je neužitečné, neboť skrze to jako dveřmi vchází do srdce veškeré zlo.

4.) Drž se co nejvíce doma a o samotě.

Otázka: Jak naučit dítě bázni Boží?

1.) Nauč dítě klanět se k zemi před svatým Křížem a ikonami, a líbat je.

2.) Co nejčastěji je přiváděj (nebo přinášej) do Božího chrámu.

3.) Jeho rukou stavěj svíce před ikonami, podávej lístek se jmény k modlení, rozdávej almužnu a vhazuj peníze do chrámové pokladničky.

4.) Ať často přistupuje k přijímání svatých Kristových Tajin.

5.) Před jídlem mu dávej požehnanou prosforu (z chrámu) a svatou vodu.

6.) Nauč je modlitbám.

7.) Přiváděj je pod kněze, když dává požehnání.

8.) Nauč je, aby doma četlo a zpívalo.

9.) V přítomnosti dítěte rozmlouvej zbožně o Bohu a o spáse duše.

10.) Nauč je dělit se o pamlsky i o svůj krajíc chleba s bratry a sestrami i cizími lidmi.

Otázka: Když je třeba děti potrestat, jak to správně učinit?

Děti nesmíš podrobit trestu nebo domluvě s prchlivostí nebo pronášením hrubých slov. Jinak je přivedeš k přesvědčení, že ony trpí trest jen proto, že jejich rodiče mají nepokojného ducha.

Otázka: Jak učit děti o Bohu?

Děti musíš učit Evangeliu s láskou a prostřednictvím příběhů, a tak do jejich srdcí zasévat slovo Boží.

Otázka: Co vyhání Božího Ducha?

Vězte, že Ducha Božího nic neodhání tolik, jako prázdné rozhovory.

Otázka: Co je důležité na naší duchovní námaze?

Jaký je užitek naší námahy: půstu, čtení svatých Písem apod., když jsme se nenaučili pokoře, odpouštění urážek, milování nepřátel, modlení za ty, kteří nám křivdí?!

Z knihy 1250 otázek a odpovědí
vydané Ruskou pravoslavnou církví
(sestaveno dle svatých Otců)