Papež Jan Pavel II. a jeho teologické reflexe o lidském utrpení

05.05.2013 07:24

Jan Pavel II., občanským jménem Karol Wojtyła, byl již před svým pontifikátem výrazným křesťanským humanistou. Hodnota člověka byla vždy v popředí jeho zájmu.

Během svého papežského úřadu (1978–2005) byl Jan Pavel II. i papežem nemocných a trpících. Starost o trpící a především o nemocné stála v centru jeho pastýřské služby a již od zvolení papežem (1978) byl hluboce přesvědčen o hodnotě, kterou má v Božích očích utrpení prožité s Kristem.

Autoři Dzivisz a Drążek píší ve své knize pojednávající o utrpení Jana Pavla II.: „V utrpení prožitém s Kristem a pro Krista spatřoval velké a spásonosné dobro, jež je schopno obohatit celé společenství církve. Během modlitby Anděl Páně dne 11. února 1979 Jan Pavel II. pronesl: „Musíme se u trpícího člověka zastavit, abychom mu – a nakolik je to možné, i s ním – mohli potvrdit veškerou důstojnost utrpení, nebo dokonce celou vznešenost utrpení.

Při jedné generální audienci na konci devadesátých let Jan Pavel II. řekl: „V utrpení se skrývá zvláštní síla, která člověka vnitřně přibližuje ke Kristu; je to zvláštní milost. (…) Uvolňuje v člověku schopnost milovat, přesněji, nezištně darovat vlastní já ve prospěch bližních, těch, kteří trpí. Svět utrpení neustále vyzývá, abych tak řekl, jiný svět, svět lidské lásky.

Ve svém Apoštolském listě o křesťanském smyslu lidského utrpení Salvifici doloris (1984) Jan Pavel II. zmiňuje v kontextu podobenství z Lukášova evangelia o milosrdném Samaritánovi: „Utrpení, které se v našem lidském světě nachází v tolika různých formách, má sloužit také k tomu, aby v lidech probouzelo lásku jako nezištný dar sebe sama druhým, trpícím lidem. Svět lidské bolesti potřebuje neustále jiný svět: svět lidské lásky; utrpení je v určitém smyslu příčinou toho, že člověk je touto láskou podnícen a ve svém srdci a jednání nehledí na svůj užitek. Vidí-li člověk utrpení druhého, nemůže se bližnímu nevšímavě vyhnout z důvodu základní lidské sounáležitosti, tím méně pro lásku k bližnímu. Musí k němu ‚přistoupit‘, ‚soucítit‘ s ním a jednat jako Samaritán v podobenství evangelia. Dále papež uvádí, že „v Kristově spasitelném programu, jako i v programu Božího království je utrpení na světě proto, aby vzbuzovalo lásku, dalo podnět ke skutkům lásky k bližnímu a aby proměnilo celou lidskou civilizaci ve ‚společenství lásky‘“.

Ve své autobiografii Paměť a identita (2005) Jan Pavel II. zmiňuje: „Neexistuje utrpení, které by On (Bůh) neuměl přeměnit v cestu, jež vede k Němu.

 

Lidské utrpení jako poslání

V pohledu na lidské utrpení provázel Jana Pavla II. neustále verš apoštola Pavla: „Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.“ (Kol 1,24) V již zmíněném apoštolském listě Salvifici doloris papež nejvíce rozpracoval křesťanský smysl lidského utrpení.

Pokud trpící své bolesti vědomě spojují s obětí Krista a pro Krista, přispívají tím ke spásnému dílu jeho vykoupení a jsou takovouto nenahraditelnou službou pro druhé užiteční. Jejich utrpení se stává velkým a spásonosným dobrem, které je schopno obohatit celé společenství církve, neboť tak doplňují jako apoštol Pavel to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristova utrpení. Utrpení nemocných takto proměněné v tvůrčí sílu má jako obětovaný dar tak velkou hodnotu a moc, že dokáže měnit postoje všech okolo trpícího k vyšším hodnotám. V tomto plodném sdílení utrpení s Kristem Jan Pavel II. vnímá utrpení jako životní povolání: „Všichni, kdo trpí, jsou jednou provždy povoláni k tomu, aby měli účast na utrpení Kristově (1Petr 4,13) a aby svým utrpením „doplňovali to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap“ (Kol 1,24). Právě v utrpení prožívaném v Kristu se odkrývá nejvyšší poslání člověka.

Pro srovnání: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě II. vatikánského koncilu Gaudium et spes, čl. 10 (dále GS 10) se vyjadřuje k nejvyššímu povolání člověka: „Církev věří, že Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého Ducha světlo a sílu, aby mohl odpovědět na své nejvyšší povolání; věří, že lidem nebylo dáno pod nebem jiné jméno, v němž by došli spásy.“

Člověk v takto prožívaném utrpení „nachází sebe sama, své člověčenství, svou důstojnost, své poslání“ a právě skrze Krista a v Kristu se mu osvětluje záhada bolesti a smrti. Podle Jana Pavla II. „utrpení patří k tajemství člověka“.

Pro srovnání GS 22: „Tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova“, neboť „Kristus, nový Adam, právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává poznat vznešenost jeho povolání. (…) Skrze Krista a v Kristu se tedy osvětluje záhada bolesti a smrti, která nás mimo jeho evangelium drtí. Kristus vstal z mrtvých, svou smrtí zničil smrt a daroval nám život, abychom se stali syny v Synu a volali v Duchu: Abba, Otče.“

Autoři Dzivisz a Drążek poukazují na fakt, že utrpení se ve světle apoštolského listu Salvifici doloris nejeví jako čistě negativní záležitost, ale můžeme je vnímat jako „Boží návštěvu“. Utrpení proměnil v dobro a dal mu nový smysl až Ježíš Kristus, neboť ve Starém zákoně je utrpení vnímáno často jako zlo a důsledek hříchu.

I v posynodním apoštolském listě Jana Pavla II. O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Christifideles laici (1988) se vyskytuje výzva k přijetí nemoci jako poslání: „Volání Pána se obrací ke všem a ke každému zvlášť: i nemocní jsou povoláni jako dělníci na jeho vinici. Břemeno, které oslabuje tělo a bere vnitřní klid, jim nebrání pracovat na vinici. Naopak, je pro ně výzvou, aby žili své lidské a křesťanské povolání a účastnili se novým, ještě cennějším způsobem růstu Božího království. Jejich programem se musejí stát slova apoštola Pavla, která osvětlují hluboký smysl jejich situace: ‚To, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev‘ (Kol 1,24). Tento objev naplňuje apoštola radostí: ‚Raduji se, že nyní trpím za vás‘ (Kol 1,24). Podobně se mohou mnozí nemocní stát nositeli radosti Ducha Svatého ‚uprostřed mnohé tísně‘ (1Sol 1,6) a svědky Kristova zmrtvýchvstání. Jeden tělesně postižený to vyjádřil v synodní aule slovy: ‚Má velký význam objasňovat, že křesťané, jejichž život je poznamenán nemocí, bolestí nebo stářím, jsou Bohem voláni nejen k tomu, aby svou bolest spojovali s Kristovým utrpením, ale také k tomu, aby už teď v sobě přijímali a druhým předávali obnovující sílu a radost zmrtvýchvstalého Krista (srov. 2Kor 4,10-11;1Petr 4,13; Řím 8,28n.).‘“ V závěrečném poselství dokumentu se synodní otcové obracejí k nemocným a trpícím: „Spoléháme na vás, že ukážete světu, co je skutečná láska.

 

Salvifici doloris

Apoštolský list Jana Pavla II. Salvifici doloris (1984) je zatím nejucelenějším církevním dokumentem pojednávajícím o křesťanském smyslu lidského utrpení. Samotné utrpení podle dokumentu „je svou podstatou zakoušením zla“. Člověk trpí, když zakouší cokoli zlého. V jazyce Starého zákona chybí zvláštní slovo, které by označovalo výraz „utrpení“, takže bolest a zlo znamenají totéž. Proto je všechno, čím člověk trpí, označováno jako zlo. Nový zákon již užívá pro význam „trpím“ samostatné slovo paschó, které znamená: „jsem něčím postižen, cítím, trpím“. Utrpení nás přivádí k otázce po původu zla, a co je vlastně zlo. Zlo je nedostatkem či znetvořením dobra. Smysl utrpení je skryt v Boží lásce, kterou Bůh zjevil skrze spásonosnou oběť svého Syna. Utrpení patří k tajemství člověka, které se vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova, tj. Krista (srov. GS 22). „Skrze Krista a v Kristu se tedy osvětluje záhada bolesti a smrti“ (srov. tamtéž). Ten svým výkupným utrpením na kříži samotné kořeny zla, tj. hřích a smrt, přemohl vítězstvím nad Satanem, který je původcem zla. Příběh Kristova výkupného utrpení je již předpovězen v Písni o trpícím služebníku Božím ve starozákonní knize Izaiášově.

Lidé se neustále ptají po smyslu utrpení, po smyslu bolesti a zla ve světě, ale pouze u Boha mohou najít odpověď. Člověk přitom potřebuje někdy i dlouhý čas, než je schopen odpověď přijmout. Odpověď mu přichází teprve tehdy, když se „stává stále více účastným Kristova utrpení“. Kristova odpověď je především výzvou, povoláním k následování a spoluúčasti na vykoupení světa, jež je dokonané jeho utrpením. Když člověk své utrpení přijme jako Bohem svěřené povolání a spojuje se duchovně s utrpením Krista, odhaluje se mu spásný smysl utrpení – tedy „jeho nejvyšší poslání – a člověk pak nachází ve svém trápení vnitřní pokoj a dokonce duchovní radost. Bůh chce skrze lidské utrpení, skrze lidskou slabost a bezmocnost zjevovat svou moc: „Je-li tělo těžce nemocné a naprosto oslabené a člověk není téměř schopen žít a pracovat, tehdy více vyniká jeho vnitřní zralost a duchovní velikost, která je působivým poučením pro srdce lidí zcela zdravých.

Dokument ukazuje jednak dopady utrpení na člověka (ničení člověka uvnitř, člověk se cítí pro ostatní břemenem, má pocit neužitečnosti díky odkázanosti na pomoc a péči druhých), ale též východisko ze skličující situace objevením spásného smyslu utrpení ve spojení s Kristem: „Víra v účast na Kristových mukách s sebou přináší jistotu, že člověk ‚doplňuje to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap (srov. Kol 1,24)‘; že z duchovního hlediska přispívá k dílu vykoupení jako Kristus ke spáse svých bratří a sester. Je tedy nejen pro druhé užitečný, ale plní i službu, která nemůže být ničím nahrazena. Kristus je přitom sám přítomen v každém trpícím člověku a všechny trpící vyzývá žít své utrpení jako životní povolání: „Všichni, kteří trpí, jsou jednou provždy povoláni k tomu, aby měli ‚účast na utrpení Kristově‘ (1Petr 4,13). Kristus nám plně odhalil smysl utrpení když „učil člověka i utrpením konat dobro a prokazovat dobrodiní tomu, kdo trpí“.

Nyní si dovolím poukázat na pojednání M. Opatrného Stručné srovnání pohledů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. na utrpení, které shrnuje trojí křesťanský smysl lidského utrpení podle apoštolského listu Salvifici doloris: morální smysl, výchovný charakter a spásný, vykupitelský smysl.

K morálnímu smyslu utrpení papež říká, že je pravda, že utrpení je trestem, pokud je vázáno na vinu, protože objektivní mravní řád – určený Bohem jako Stvořitelem a proto Zákonodárcem – požaduje trest za přestupek, který byl proti němu spáchán. Ona podmínka „pokud je vázáno na vinu“ ale znamená, že ne každé utrpení je následek viny a má tedy charakter trestu.

Vedle tohoto morálního smyslu znal Starý zákon také tzv. výchovný charakter utrpení, který je např. zachycen ve 2. knize Makabejské 6,12: „(…) trestání nebylo ke zkáze, ale k výchově našeho rodu.“ V souvislosti s morálním smyslem utrpení tedy nejde jen o trest za přečin, ale také o možnost obnovit dobro. Jan Pavel II. proto konstatuje, že obrazem utrpení ve zjevení – jak ve Starém, tak zejména v Novém zákoně – je, že utrpení má vést k obrácení, tzn. k obnově dobra v člověku, který může ve výzvě k pokání poznat Boží milosrdenství. Přičemž pokáním papež rozumí překonání zla a upevňování dobra ve vztahu k sobě, druhým lidem a Bohu.

Tak se papež dostává ke spásnému, vykupitelskému smyslu utrpení. Bůh dává svého Syna světu, aby osvobodil člověka od zla, které v sobě skrývá „krajní a absolutní rozměr“ utrpení. Vykoupení, které znamená osvobození od zla, je proto těsně propojeno s otázkou utrpení. To potom podle Jana Pavla II. znamená, že: „Vykupitel trpěl místo člověka a pro člověka. (…) Kristus uskutečnil vykoupení svým utrpením, a tím zároveň pozvedl i lidskou bolest do roviny vykoupení. Proto každý člověk může svým utrpením mít účast na Kristově výkupném utrpení. – „Pokud člověk – kdekoli na světě a v kterékoli dějinné době – má účast na Kristově utrpení, doplňuje svým způsobem ono utrpení, jímž Kristus dokonal vykoupení světa. Má to snad znamenat, že Kristem dokonané vykoupení není úplné? Nikoli. Znamená to jen, že vykoupení vykonané z usmiřující lásky stále zůstává otevřené lásce nacházející se v lidském utrpení. V této dimenzi lásky se naplňuje do určité míry zcela splněné vykoupení neustále. Kristus dokonal vykoupení plně až do konce, ale zároveň je neuzavřel. Ve vykupitelském utrpení, jímž byl svět vykoupen, se Kristus od začátku otevřel a stále otevírá každému lidskému utrpení.

„Doplňovat svým utrpením, co zbývá do plnosti utrpení Kristova, je tedy možné proto, že Kristus je ve svém utrpení otevřen utrpení každého člověka v každé době a kdekoliv na Zemi. (…) Utrpení tak má díky Kristovu zmrtvýchvstání vítěznou sílu. (…) Utrpení je vlastně milostí, kterou člověk od Boha dostává, ale vyžaduje často dlouhý proces vlastního obrácení a milosti Ukřižovaného, který vrcholí vnitřní zralostí a duchovní velikostí trpícího, poznamenává M. Opatrný.

Shrnu-li jednotlivé konkrétní křesťanské významy lidského utrpení v apoštolském listě Salvifici doloris, pak: „svět utrpení“ vyzývá lidi k pospolitosti a sblížení, zesiluje touhu po laskavosti a péči; utrpení může být chápáno jako trest za hřích nebo jako zkouška věrnosti Hospodinu (srov. Job); utrpení má výchovnou hodnotu, má vést k obrácení, tedy k obnově dobra v člověku; utrpení lze přijmout jako povolání k účasti na Kristově výkupném utrpení; Božího království budou hodni ti, kteří mají účast na Kristově utrpení; utrpením křesťané zrají pro Boží království, s čímž souvisí, že utrpení je výzvou k mravní velikosti člověka a osvědčení jeho duchovní zralosti. Utrpením sdíleným s Kristem se po vzoru apoštola Pavla čerpá spásná Boží síla ze samotného Krista a také člověk svým utrpením „doplňuje to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap“ (srov. Kol 1,24), což svědčí o tvůrčí povaze utrpení. Ve sdílení utrpení s Kristem má utrpení spásný význam a trpící se utrpením stává zcela novým člověkem. Podobně jako v příběhu o milosrdném Samaritánovi má utrpení osvědčit lásku člověka: „má sloužit (…) k tomu, aby v lidech probouzelo lásku jako nezištný dar sebe sama druhým, trpícím lidem.

Samaritánský postoj, který má mít každý z nás vůči trpícím, je nezbytné uplatňovat při výchově v rodině, škole a dalších výchovných institucích, neboť se tak ve společnosti formuje „správný postoj“ k bližnímu a jeho utrpení. Církev se má podle Jana Pavla II. podílet na výchově společnosti k takovémuto postoji vůči bližnímu a jeho utrpení, posilovat tak společenské vědomí důstojnosti člověka, i když je zasažen utrpením, a vést lidi ke všímavosti a hluboce lidskému soucítění s utrpením bližního.

Dobrovolnou „samaritánskou“ službu či charitativní činnost, kterou lze nazvat sociální, je možné také „označit za apoštolát, jestliže pramení přímo z důvodů evangelijních, zvláště pokud se tak děje ve spojení s církví nebo jiným křesťanským společenstvím“.

Skutečný význam utrpení je nadpřirozený a zároveň lidský. Nadpřirozený je, když se člověk svým utrpením podílí na spásonosném Kristově vykoupení světa z hříchů. Lidský význam utrpení pak spočívá v tom, že člověk díky utrpení nachází „své člověčenství, svou důstojnost, své poslání“.

 

Poslání církve vzhledem k trpícím a nemocným

Jan Pavel II. na začátku svého pontifikátu napsal v encyklice Vykupitel světa, Redemptor hominis (1979) větu shrnující celý II. vatikánský koncil: „Člověk je první a základní cestou církve. V Apoštolském listě o křesťanském smyslu lidského utrpení Salvifici doloris (1984) pak doplňuje, že člověk je cestou církve tehdy, když do jeho života vstoupí utrpení: „Vždyť církev, která vzešla z tajemného mystéria vykoupení v Kristově kříži, musí především usilovat o setkání s člověkem obtíženým bolestí, neboť tímto setkáním se člověk skutečně ‚stává cestou církve‘, jež je ze všech cest nejpřednější.

V posynodním apoštolském listě O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Christifideles laici (1988) pak uvádí: „Trpící člověk je cestou církve, protože je především cestou Krista, dobrého Samaritána, který ‚se nevyhnul‘, nýbrž ‚byl pohnut soucitem, přistoupil k němu (...) ošetřil jeho rány (...) a staral se o něj‘ (Lk 10,32-34).

Posláním církve je služba člověku. Jak už jsem v krátkosti zmínil větu Jana Pavla II. v encyklice Redemptor hominis: „Člověk je první a základní cestou církve – pro porovnání II. vatikánský koncil definoval v Pastorální konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, že člověk je „původce, střed a cíl veškerého hospodářského a společenského života“.

 

Závěr

Papež Jan Pavel II. přispěl svými teologickými postoji, které odrážely vlastní zkušenost s utrpením, ke komplexnějšímu křesťanskému chápání lidského utrpení. Jeho odkaz je díky tomu velkým přínosem nejen pro pastoračně charitativní díla církve, ale i výzvou a inspirací pro dnešní společnost k lidštějšímu vnímání a přijímání nemocných a jinak trpících.

 

Zdroj: https://www.teologicketexty.cz