Papež uznal evoluci a teorii velkého třesku, není to proti Bibli?

23.08.2015 20:24

 

Teorie, podle níž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné, ale nijak nevylučují existenci Boha. V projevu na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu to řekl papež František, podle nějž církev nikdy netvrdila, že „Bůh je nějaký kouzelník s hůlkou“... „Když si čteme o stvoření v Genesis (první kniha Bible), můžeme si nesprávně představovat, že Bůh byl jakýsi kouzelník, který byl s kouzelnou hůlkou schopen udělat cokoli. Ale tak to není,“ řekl František. „Velký třesk, který dnes považujeme za začátek světa, nijak neodporuje existenci božského stvořitele, ba právě naopak ji vyžaduje... František nyní apeloval, aby věřící odmítli představu, že svět vznikl náhodou. Evoluce je podle něj součástí „božího plánu“.  Zdroj: zpravy.idnes.cz

Jako křesťané cítíme povinnost se k takovému vyjádření Papeže vyjádřit s pomocí Božího slova. Moudrý křesťan, pro kterého je Boží neměnné slovo tou nejvyšší autoritou si sám zhodnotí, kde je pravda a porozumí boji proti doslovnému stvoření v 7 dnech. Tento boj soustavně podkopává autoritu Boha jako Stvořitele, upírá mu Jeho mocné činy, schopnost tvořit svým slovem, podkopává Boží neměnný zákon, kterým by se všichni lidé měli dodnes řídit. V konečném důsledku popírá i Ježíše Krista jako Božího Syna, protože Bůh tvořil svým slovem a slovem je v Bibli nazýván Ježíš Kristus. Evoluční teorie deformuje i samotného Boha Otce, protože člověk byl stvořen k Božímu obrazu.

Podle Písma svatého vyznáváme, že Bůh stvořil zemi svým mocným slovem v šesti dnech a sedmý sobotní den posvětil, odpočinul a svůj čas věnoval stvořeným bytostem. Adam byl stvořen k Božímu obrazu v plné důstojnosti, moudrosti a kráse do již nádherné přírody plné různorodých živočichů a rostlin. Věříme, že evoluce není součástí „Božího plánu“!

Bible je úžasné a živé Boží slovo. Popisuje nám Stvoření světa v šesti dnech a sedmý den sobotní byl stvořen k odpočinku a společenství se svým Tvůrcem. Sedm dní Bůh tvořil svým slovem! Přemýšleli jste proč i dnes máme stále sedmidenní cyklus? Není ovlivněn měsícem ani sluncem, jako roční období, ale stejně se po tisíciletí opakuje a nebyl změněn. Pokud bychom Biblí popsané sedmidenní stvoření brali jako jen obrazné a nedoslovné, pak by Bible ztratila svůj význam! Proč? Protože bychom prostě mohli zrelativizovat všechno a sami bychom si určovali co je doslovné a co není, co můžeme brát a co není tak důležité. Člověk sám by se stal autoritou řídícím Bibli. A to je cílem nepřítele. Vzít si z Bible jen to, co se lidstvu hodí, protože vysloveným a otevřeným lžím by ne všichni věřili.

Bible říká, že Bůh tvořil svým slovem. Boží slovo má obrovskou moc!

Izajáš 55,11 - Tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu.

Ne, Bůh opravdu nepotřebuje kouzelnickou hůlku, jak Papež řekl, ale Bohu stačí říci a stane se, říci a mocné činy se stanou realitou. Copak  je v Bibli zmínka o těchto mocných činech jen při stvoření světa?

O potopě světa se dočtete dokonce nejen v Bibli, ale v legendách všech koutů země, Bůh vykonal 10 ran nad Egyptem, mocně otevřel hluboké moře, aby mohli Izraelité projít, sesílal chléb z nebe manu, celý tehdejší svět se před Izraelity třásl, když o těchto mocných činech slyšel.  A v novém zákoně? Ježíš řekl, otevřel se hrob a Lazar vyšel po 4 dnech smrti živý, Ježíš řekl a utišilo se moře a bouřka zmizela, Ježíš řekl a stvořil z pěti chlebů a 2 ryb jídlo pro tisíce lidí, Ježíš řekl a vracel lidem zdraví. Učedníci pak v Jeho jméně řekli a uzdravovali a dokonce křísili z mrtvých.... Ne opravdu k tomu nepotřebují kouzelnickou hůlku, stačí víra a Boží mocné SLOVO!

Žalm 33,6.8-9 - Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a dechem jeho úst všechen jejich zástup… Boj se Hospodina, celá země! Třeste se před ním, všichni obyvatelé světa! Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se.

A je Bůh schopen udělat cokoliv? Bylo řečeno že ne....  víme že ano.

Žalm 135,6 - Hospodin činí vše, co chce – na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách.

Izajáš 46,10 - Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám.

Takže mohl Bůh tvořit pomocí evoluce?

1. Mojžíšova 1,27 - Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.

1. Korintským 15,39 - Není každé tělo stejné, nýbrž jiné je tělo lidské, jiné je tělo dobytka,
jiné tělo ptáků a jiné tělo ryb.

Boží slovo říká, že není každé tělo stejné. A věda za celou dobu nedokázala že by se druhy živých bytostí daly křížit a vyvíjel se tak z nich nový druh. Nedají se křížit! Z ryby nemůže být nikdy pták, z krávy nemůže  být nejenže třeba opice, ale ani kůň či osel, kteří jsou krávě podobní. Z opice nemůže být nikdy člověk. Mnohé vědecké potvrzení a důkazy na toto téma naleznete na webu kreacionismus.cz.

Položte si otázku, která z opic či pralidí by byla prvním Adamem? Který z těchto předchůdců by padl do hříchu?  Adam byl stvořen k Božímu obrazu krásný, moudrý a svatý. Byl poctěn Boží přítomností a Bůh ho vyučoval. Byl také pánem zahrady Eden, kterou měl obdělávat. Všechny zvířata měl pojmenovat a starat se o ně. Byl Božím přítelem. Obraz postupného vývoje člověka z opice je nedůstojnou až ohavnou představou o Bohu a jeho moci. Krom toho by stvoření pomocí evoluce muselo probíhat za přítomnosti smrti, a to v době, kdy hřích ani smrt by nemohla existovat.

1.Mojžíšova 2,15-17 - Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš.

Zjevení 12,12 - Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.

Ano, ďábel se snaží podkopat víru v mocného Boha, který nás tolik miluje, že dal za nás v oběť svého drahého Syna Ježíše Krista. Bůh je láska a je nesmírně k nám hříšníkům milostivý a milosrdný. Kdo přijme z celého srdce Jeho nabídku záchrany, bude litovat svých hříchů, milovat svého Spasitele a nechá se proměnit Duchem svatým v lepšího člověka, bude spasen. Ale kdo tuto nabídku nepřijme a nechá se svést falešnými naukami propadne Božímu soudu, kde se opět velká Boží moc projeví v plné své síle. Tentokrát bude ale země očištěna ohněm a bude stvořeno vše nové, jak říká Boží slovo. Bůh říká, že pak stvoří vše nové a krásné, kde smrti ani hříchu již nebude. Nebude tam pláč ani bolest, protože první věci pominuly. Jakým způsobem bude Bůh podruhé tvořit naší zemi? Evolucí, kdy si počkáme miliony a miliony let než se na ní opět budeme moci vrátit, nebo svým slovem, které když Bůh vysloví tak se prostě stane realitou?

Zjevení 21,1,5 -8 - A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není... Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ A řekl mi: „ Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A řekl mi: „ Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.“

Evoluční teorie má značné trhliny, s kterými si nevědí rady ani moudří vědci světa. Evoluční teorie něco tvrdí, praxe ovšem ukazuje něco jiného. Malým příkladem jsou kaňony o přibližně 200 vrstvách v několika desítkách metrů, vzniklé za necelé 3 hodiny při výbuchu sopky. Podle vědců se takový kaňon musí vytvářet 100 000 000 let. Obě teorie ať kreacionismus, tak evolucionismus vyžadují naší víru. Ta evoluční teorie však ale víru větší. Neupírejme proto Bohu Jeho moc, důstojnost a Jeho stvořitelské dílo!

Matouš 7,21-23 - „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.‘“

Biblická pravdivost a věrohodnost jako Božího slova byla mnohokrát dokázána jak historicky, kdy byly nalezeny důkazy o její pravdivosti (mnohé nálezy zapomenutých Biblických měst, pozapomenutých národů, artefaktů), tak hlavně neměnnosti (Kumránské svitky). Sama Bible nám poskytuje mnoho důkazů pomocí svých dnes již naplněných proroctví (socha Daniele, proroctví o Týru, Jeruzalému, příchodu Mesiáše atd.). Dalšími důkazy pravdivosti Bible jsou tisíce a tisíce proměněných životů, lidí, kteří byli v moci zla, hřešili všemi možnými způsoby, ale Ježíš Kristus je našel a proměnil jejich srdce k lepšímu. To jsou důkazy o obrovské moci Božího slova.
Pokud by lidstvo uznalo Boha jako svého svrchovaného a mocného milujícího Stvořitele a nespoléhalo se na rádoby vědecké kličky, pokud by bylo lidstvo poslušno zákona lásky napsaného Božím prstem na kamenných deskách, pak by společnost nepropadala stále většímu morálnímu a společenskému úpadku, jak jsme toho svědky. To by se ale lidé museli před Bohem pokořit a navrátit se k němu s celým srdcem, celou myslí, celou duší! Je potřeba, aby každý člověk, křesťan  měl úzký vztah s Ježíšem Kristem a nechal se vést Duchem Svatým. Aby nespoléhal pouze na vedení autorit, protože takto může být lehko sveden.

Matouš 23,9 - A nikoho nenazývejte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.

Výňatek z knížky Velký spor věků, kterou vám rádi zdarma zašleme.

“Období velké intelektuální temnoty se pro úspěch papežství projevilo jako velmi příznivé.  Ukáže se, že i období velkého intelektuálního světla bude stejně příznivé pro jeho úspěch. Když byli v minulosti lidé bez Božího slova a bez poznání pravdy, měli zaslepené oči a tisíce byly polapeny do pasti nevidouce síť podvodů pod svýma nohama. Také v této generaci jsou mnozí, jejichž oči jsou oslněny září lidských spekulací, falešně nazývaných vědou. Oni si neuvědomují tuto síť a kráčí do ní tak ochotně, jako by byli slepí. Bůh zamýšlel, aby lidské intelektuální schopnosti byly používány jako dar od jejich Stvořitele a aby byly zapojeny ve službě  pravdy a spravedlnosti. Když jsou ale hýčkány ambice a pýcha a lidé vyvyšují své vlastní teorie nad Boží slovo, pak inteligence může napáchat větší škodu, než nevědomost. Tak bude falešná věda současných dnů, která podkopává víru v Bibli, stejně úspěšná v přípravě cesty pro přijetí papežství, s jeho příjemnými formami, jako zadržování poznání otevřelo cestu pro jeho vzrůst v temném středověku.” GC 572, 573