Petrova 1.

21.06.2014 09:45

1. kapitola

1. Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii, vyvoleným
2. podle předzvědění Boha Otce v posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Kéž je vám rozmnožena milost a pokoj.
3. Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých,
4. k nepomíjejícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovanému v nebesích pro vás,
5. kdo jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase.
6. V tom se radujete, i když jste nyní, je-li to potřebné, maličko zarmouceni různými zkouškami,
7. aby se pravost vaší víry (mnohem dražší než zlato, které pomíjí, ačkoli se zkouší ohněm) ukázala k vaší chvále, cti a slávě při zjevení Ježíše Krista.
8. I když jste ho neviděli, milujete ho; a i když ho dosud nevidíte, přece v něj věříte a radujete se nevýslovnou radostí plnou slávy,
9. zatímco docházíte cíle své víry, totiž spasení duší.
10. Toto spasení se snažili vyhledat a objevit proroci, kteří prorokovali o té milosti, která měla přijít k vám.
11. Zkoumali, co a pro kterou dobu jim ukazoval ten, který byl v nich, totiž Kristův Duch, předem svědčící o Kristových utrpeních a o veliké slávě, která přijde po nich.
12. Jim bylo zjeveno, že ne sobě, ale nám zprostředkovávali to, co vám nyní bylo oznámeno skrze ty, kdo vám kázali evangelium v Duchu Svatém poslaném z nebe. Do těchto věcí touží nahlédnout andělé.
13. Proto přepásejte bedra svojí mysli, buďte střízliví a dokonale se spolehněte na milost, kterou vám přináší zjevení Ježíše Krista.
14. Jakožto poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem jako v době své nevědomosti,
15. ale jako je svatý Ten, který vás povolal, buďte i vy ve všem svém chování svatí.
16. Je přece napsáno: "Buďte svatí, neboť já jsem svatý."
17. Nazýváte-li Otcem Toho, který bez ohledu na osobu soudí každého podle jeho díla, prožijte čas svého pobytu zde v bázni.
18. Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem,
19. ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny.
20. Ten byl vybrán předem, před založením světa, ale zjeven byl až v těchto posledních časech pro vás,
21. kteří skrze něj věříte v Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.
22. Když jste poslušností pravdě skrze Ducha očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce.
23. Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a na věky zůstávající Boží slovo.
24. Vždyť: "Veškeré tělo je jako tráva a všechna lidská sláva jako květ trávy. Tráva uschla a její květ opadal,
25. ale Pánova řeč zůstává navěky." A to je to slovo, jímž vám bylo vyhlášeno evangelium.

 

2. kapitola

1. Odložte tedy všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání
2. a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli -
3. pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán.
4. Když přicházíte k němu, k živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem,
5. budujte se i vy jako živé kameny v duchovní dům, svaté kněžstvo k přinášení duchovních obětí vzácných Bohu skrze Ježíše Krista.
6. Proto také v Písmu stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný a ten, kdo v něj věří, nebude nijak zahanben."
7. Vám věřícím je tedy vzácností, ale nepovolným je to "Kámen zavržený staviteli, jenž se stal hlavním kamenem klenby"
8. a "Kámen úrazu a skála pohoršení," totiž těm, kdo se slovem uráží a jsou nepovolní, k čemuž také byli určeni.
9. Vy jste však "vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví," abyste vyhlašovali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
10. Kdysi jste nebyli lidem, ale nyní jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale nyní jste milosrdenství došli.
11. Milovaní, vyzývám vás jako cizince a přistěhovalce: zdržujte se tělesných žádostí, jež bojují proti duši.
12. Veďte mezi pohany poctivý život, aby místo toho, že vás pomlouvají jako zločince, viděli vaše dobré skutky a díky nim vzdali chválu Bohu v den navštívení.
13. Poddejte se tedy kvůli Pánu každému lidskému zřízení, ať už králi jakožto svrchovanému vládci
14. nebo místodržícím jakožto těm, které on posílá, aby trestali ty, kdo jednají zle, a chválili ty, kdo jednají dobře.
15. Neboť toto je Boží vůle: abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí.
16. Jednejte jako svobodní, ne však jako ti, kdo mají svobodu za pláštík špatnosti, ale jako Boží služebníci.
17. Všechny ctěte, bratry milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě.
18. Služebníci, buďte ve vší bázni poddáni svým pánům - nejen dobrým a vlídným, ale i zlým.
19. Je to přece chvályhodné, jestliže někdo pro zbožné svědomí snáší bolesti, když trpí nezaslouženě.
20. Vždyť jaká bude vaše pověst, když budete snášet rány za své chyby? Jestliže ale snášíte utrpení, když jednáte dobře, je to u Boha chvályhodné.
21. Jste k tomu přece povoláni, protože i Kristus trpěl za nás a tak nám zanechal vzor, abyste následovali jeho šlépěje:
22. On "se nedopustil hříchu a v jeho ústech nebyla nalezena lest."
23. On, když mu spílali, neoplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale odevzdával vše Tomu, který soudí spravedlivě.
24. On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti - jeho ranami jste byli uzdraveni.
25. Byli jste přece jako bloudící ovce, ale nyní jste obráceni k pastýři a strážci svých duší.

 

3. kapitola

1. Podobně vy ženy, buďte poddány svým manželům, aby když někteří neposlouchají slovo, byli získáni beze slov jednáním svých žen,
2. když uvidí váš čistý život v bázni.
3. Vaší ozdobou ať není to, co je vnější - zaplétání vlasů, ověšování zlatem nebo navlékání šatů -
4. ale ten skrytý člověk srdce oděný nepomíjivostí krotkého a pokojného ducha, jenž je velmi drahý před Bohem.
5. Vždyť takto se také kdysi zdobily ty svaté ženy doufající v Boha, když byly poddány svým manželům,
6. jako Sára, která poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Vy jste se staly jejími dcerami, činíte-li dobře a nebojíte se žádného zastrašení.
7. Podobně muži, žijte s nimi v porozumění a prokazujte ženskému pohlaví čest jakožto slabší nádobě a jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku.
8. Konečně, buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a přátelští.
9. Neodplácejte zlo zlem, ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte, neboť víte, že jste povoláni k tomu, abyste zdědili požehnání.
10. Vždyť: "Kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje svůj jazyk od zlého a jeho rty ať nemluví lest.
11. Ať se odvrátí od zlého a činí dobré; ať hledá pokoj a následuje jej.
12. Neboť Pánovy oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prosbě, ale Pánova tvář je proti těm, kdo páchají zlo."
13. Kdo vám bude moci ublížit, stanete-li se následovníky dobra?
14. Ale i kdybyste měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. Jejich strašení se tedy nebojte, ani se neznepokojujte.
15. Posvěcujte však ve svých srdcích Pána Boha a buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo vás požádá o zdůvodnění naděje, která je ve vás, a to s krotkostí a úctou
16. a s dobrým svědomím, aby ti, kdo pomlouvají váš poctivý život v Kristu, byli zahanbeni, že vás pomlouvají jako zločince.
17. Je přece lepší, abyste - pokud by to byla Boží vůle - trpěli za dobré činy než za zlé.
18. Vždyť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen v Duchu,
19. v němž také přišel a kázal duchům ve vězení,
20. kdysi neposlušným, když jednou za Noémových dnů Boží trpělivost vyčkávala, zatímco se stavěla archa, v níž bylo jen několik (to jest osm) duší zachráněno skrze vodu.
21. Podobným způsobem také nás nyní zachraňuje křest - nikoli odstranění tělesné špíny, ale odvolání dobrého svědomí k Bohu - skrze vzkříšení Ježíše Krista,
22. jenž odešel do nebe a je po Boží pravici, neboť mu byli poddáni andělé, vlády i moci.

 

4. kapitola

1. Když tedy Kristus trpěl v těle za nás, vyzbrojte se i vy tímtéž smýšlením, protože ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem,
2. aby tak již po zbývající čas nežil v těle pro lidské žádosti, ale pro Boží vůli.
3. Stačí nám přece ten uplynulý čas života, kdy jsme dělali, co se líbí pohanům: chodili jsme v nestydatostech, žádostech, opilství, hodech, pitkách a v nechutné modloslužbě.
4. Proto je jim divné, když se s nimi již nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, a spílají vám.
5. Ti budou skládat účet Tomu, jenž je připraven soudit živé i mrtvé.
6. Proto bylo také mrtvým kázáno evangelium, aby mohli být u Boha živí v duchu, ačkoli byli u lidí odsouzeni v těle.
7. Všemu se pak přiblížil konec. Buďte tedy rozvážní a střízliví k modlitbám.
8. Především však mějte jedni k druhým horlivou lásku, neboť láska přikryje množství hříchů.
9. Buďte k sobě navzájem pohostinní beze všeho reptání.
10. Jak každý z vás přijal obdarování, tak si jím vzájemně služte, jako dobří správci rozličné Boží milosti.
11. Mluví-li někdo, ať mluví jako Boží slova; slouží-li někdo, ať slouží jako z moci, kterou uděluje Bůh, aby byl Bůh ve všem slaven skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen.
12. Milovaní, nedivte se tomu přepalování - jež se mezi vámi děje, abyste byli vyzkoušeni - jako by se vám přihodilo něco zvláštního,
13. ale radujte se z toho, že jste účastníky Kristových utrpení, abyste se s jásotem radovali i při zjevení jeho slávy.
14. Jestliže jste hanobeni pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, totiž Duch Boží, jenž je z jejich strany potupován, ale z vaší strany oslavován.
15. Ať ovšem nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj nebo zločinec vůbec, ani jako ten, kdo se plete do cizích věcí.
16. Jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale oslavuje za to Boha.
17. Přišel totiž čas, aby soud začal od Božího domu. A jestliže začíná nejdříve od nás, jaký bude konec těch, kdo nejsou povolní Božímu evangeliu?
18. Jestliže spravedlivý stěží dochází spasení, kde se ukáže bezbožný a hříšník?
19. A proto ať ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují dobrým jednáním své duše Bohu jakožto věrnému Stvořiteli.

 

5. kapitola

1. Starší, kteří jsou mezi vámi, vyzývám já váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník té slávy, která má být zjevena:
2. Paste Boží stádo, jež je mezi vámi, a buďte jeho strážci - ne z povinnosti, ale dobrovolně, ne ziskuchtivě, ale ochotně,
3. ne jako byste panovali nad tím, co vám bylo svěřeno, ale buďte stádu příkladem.
4. A až se ukáže ten nejvyšší pastýř, přijmete nevadnoucí korunu slávy.
5. Podobně vy mladší, poddejte se starším. Všichni pak buďte poddáni jedni druhým a oblečte se pokorou, neboť "Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost."
6. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás v patřičný čas povýšil.
7. Uvrhněte všechnu svou starost na něj, neboť on se stará o vás.
8. Buďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl.
9. Vzepřete se mu jakožto silní ve víře a vězte, že tatáž utrpení se dějí vašim bratrům na celém světě.
10. A když maličko potrpíte, kéž vás Bůh veškeré milosti, jenž nás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, přivede k dokonalosti, upevní, posilní a ustanoví.
11. Jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.
12. Prostřednictvím Silvana, jehož mám za věrného bratra, jsem vám krátce napsal, abych vás povzbudil a dosvědčil, že toto je pravá Boží milost a že v ní stojíte.
13. Pozdravuje vás spoluvyvolená církev, která je v Babylónu, a Marek, můj syn.
14. Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu Ježíši. Amen.