Pravda o setkání s duchy zemřelých lidí

27.05.2012 07:42

 

1Jan 4,1 - Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.

Matouš 24,24-25 -  Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.

Když mi bylo 13 let, tak mi umřel dědeček. Byli jsme na pohřbu a večer, když jsem šla spát, tak už nevím proč přesně jsem to dělala, zaťukala jsem před tím, než jsem usnula na peřináč. A tu noc se mi trojité zaťukání ozvalo zpět. Docela jsem se vylekala, ale po nějaké době jsem usnula. Nad ránem jsem se probudila. Byla jsem otočená směrem ke zdi, ale najednou jsem měla moc divný pocit, že nejsem v pokoji sama. Otočila jsem se na posteli a uprostřed místnosti, jsem uviděla ducha mého zemřelého dědy. Dívali jsme se na sebe, pak jsem začala křičet a z pokoje jsem utekla. Už jsem tam nechtěla spávat. Mohlo by se zdát, že jsem měla špatný sen. Jenže já jsem si před usnutím vystavila do police fotku, kde jsem byla já a děda, a tu fotku jsme nikdy a nikde nenašli. Vyprávěla jsem to mnohokrát svým přátelům. Když pak někdo z mých blízkých zemřel, prosila jsem Boha, aby už za mnou nikdo nechodil. Už nikdo nepřišel. Až ale mnohem později, při studiu Písma jsem se dověděla, že to můj dědeček nebyl. Jsem šťastná a vděčná za to, že mi bylo umožněno poznat pravdu. Bibli čtu každý den a mám neustále pocit, že tam nacházím nové a nové věci a svědectví. Z.D.

Očité svědectví o tajemném světě duchů podává knížka Regera Morneaua "Cesta do nadpřirozeného světa", který se sám zapletl mezi uctívače démonů, ale Kristus ho osvobodil a pomohl mu se vymanit z tohoto zajetí.

Prorok Izaiáš napsal: "Řeknou vám: 'Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.' Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých? K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?" (Iz 8,19.20) Kdyby lidé uznali pravdu o přirozenosti člověka a o stavu mrtvých, tak jasně vyloženou v Písmu svatém, poznali by v tvrzeních a projevech spiritizmu působení satana, jeho moc, znamení a klamné zázraky. Místo aby se vzdali nevázanosti, tak příjemné neobrácenému srdci, a zřekli se hříchu, jež tak milují, mnozí raději zavírají oči před světlem a navzdory varování pokračují dál, zatímco je satan zaplétá do svých sítí a oni se stávají jeho kořistí. "Nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži." (2 Te 2,10.11)

Mnoho lidí se setká s ďábelskými duchy, kteří se jim zjeví v podobě jejich zesnulých příbuzných nebo přátel a budou hlásat naprosté bludy. Tito návštěvníci se budou dovolávat našich citů a konat zázraky, aby svá tvrzení doložili. Musíme být připraveni odolat jim pomocí biblické pravdy, která říká, že mrtví nevědí nic a že tak se zjevují ďábelští duchové.

Před námi je hodina "zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země". Lidé, jejichž víra není pevně založená na Božím slovu, budou podvedeni a přemoženi. Satan působí "všemožnou nepravostí", aby získal nadvládu nad lidmi, a jeho klamy stále porostou. Svého cíle však může dosáhnout jen tehdy, podlehnou-li lidé dobrovolně jeho svodům. Kdo chce poznat pravdu a opravdově ji hledá, kdo usilují očistit svou duši poslušností a dělá všechno, co je v jeho silách, aby byl připraven na zápas, najde v Bohu pravdy bezpečnou ochranu. Spasitel slíbil: "Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky." (Zj 3,10) Spíše vyšle všechny anděly z nebe, aby ochránili jeho lid, než by ponechal jediného člověka, který mu důvěřuje, napospas satanu. (Velký spor věků)

Byl mi ukázán klam, projevující se klepáním. Viděla jsem, že satan má takovou moc, že nám může ukázat podobu nebo postavu našich příbuzných nebo přátel, kteří v Pánu zesnuli. Bude to vypadat tak, jako kdyby tito přátelé byli opravdu přítomni. Budou užívat slova, která používali, když byli mezi námi i tón hlasu, jaký měli za svého života, bude znít našim uším. Toto vše bude konáno proto, aby byl svět polapen do léčky a uvěřil, že je to pravda.

Viděla jsem, že svatí musí být důkladně obeznámeni s pravdou a toho mohou dosáhnout jedině studiem Písma svatého. Musí vědět, jaký je stav člověka po smrti, protože jinak se jim budou zjevovat duchové, kteří budou o sobě tvrdit, že jsou jejich milými, příbuznými nebo přáteli a budou jim přinášet nebiblická učení. Vykonají všechno, co bude v jejich moci, aby získali jejich sympatie a své výroky budou potvrzovat konáním zázraků. Lid Boží musí být připraven, aby těmto duchům dovedl odolávat biblickou pravdou, která nám zjevuje, že mrtví nevědí nic a ti, kteří se za ně vydávají, jsou duchové ďábelští.

Musíme dobře prověřit základ naší naděje, protože ji budeme muset obhájit Písmem svatým. Uvedený blud se bude stále rozšiřovat a my jim budeme muset čelit tváří v tvář. Když na to nebudeme připraveni, budeme polapeni do léčky a přemoženi. Když však vykonáme to, co z naší strany můžeme vykonat, abychom se připravili na boj, který je právě před námi, Bůh vykoná svůj díl a Jeho všemohoucí rámě nás ochrání. On by spíše "poslal všechny anděly, žijící v nebeské slávě, aby vytvořili zeď kolem věrných duší, než aby je nechal svést a odvést satanovými falešnými zázraky. (Rané spisy)

Satan se dlouho připravoval na svůj poslední pokus oklamat svět. Základ svého působení položil ujištěním, daným Evě v ráji: "Nikoli, nepropadnete smrti." "V den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." (1 M 3,4.5) Postupně připravoval půdu pro svůj vrcholný podvod tím, jak rozvíjel spiritizmus. Dosud svého cíle ještě plně nedosáhl, jeho námaha však bude korunována úspěchem. Prorok napsal: "Hle ... tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha." (Zj 16,13.14) Kromě lidí, které bude chránit Boží moc prostřednictvím víry v Boží slovo, zachvátí celý svět satanův klam. Ďábel ukolébává lidi v pocitu, že jim nehrozí žádné nebezpečí, a probudí je teprve příchod Božího hněvu.

Nauka, že člověk i po smrti existuje ve stavu vědomí, zvláště víra, že duchové mrtvých se vracejí, aby sloužili živým lidem, připravila cestu modernímu spiritizmu. Jestliže mrtví mohou přijít do přítomnosti Boha a andělů a jestliže jejich poznání zdaleka přesahuje poznání, které měli za živa na zemi, proč by se nemohli vrátit na zem, aby poučovali žijící? Jestliže se duchové mrtvých, jak učí populární teologové, vznášejí nad svými přáteli na zemi, proč by s nimi nemohli komunikovat, varovat je před zlem nebo je těšit v jejich zármutku? Jak mohou lidé, kteří věří ve stav vědomí člověka po smrti, zavrhovat to, co jim oslavení duchové sdělují jako poznání pocházející od Boha? Tímto způsobem, který je pokládán za posvátný, uskutečňuje satan své úmysly.

Jako poslové ze světa duchů přicházejí padlí andělé a provádějí rozkazy satana. Kníže zla předstírá, že umožňuje komunikaci mezi živými a mrtvými, ve skutečnosti však působí na jejich mysl okouzlujícím vlivem on sám.

Satan má moc předvést lidem podobu jejich zesnulých přátel. Podvod je dokonalý - jejich vzhled, slova, hlas - všechno napodobuje s podivuhodnou přesností. Mnozí lidé se nechávají potěšit ujištěním, že jejich milovaní se těší v radosti nebes a - aniž si uvědomují nebezpečí - poskytují sluch "svůdným duchům a naukám ďábla".

Když lidé uvěří, že mrtví se opravdu vracejí, aby s nimi mluvili, předvede jim satan takové lidi, kteří zemřeli nepřipraveni. Duchové však tvrdí, že jsou v nebi šťastni, že tam dokonce zaujímají vznešené postavení, a tak se šíří blud, že mezi spravedlivými a bezbožnými není žádný rozdíl. Domnělí návštěvníci ze světa mrtvých pronášejí někdy výstrahy a varování, které se pak prokáží jako správné. Tím si získají důvěru a pak šíří učení, které přímo podkopává víru v Písmo. Předstírají hluboký zájem o blaho svých přátel na zemi a namlouvají jim nejnebezpečnější bludy. To, že někdy říkají pravdu a někdy mohou předpovědět budoucí události, dává jejich výpovědím zdání spolehlivosti. Proto tolik lidí ochotně přijímá jejich falešné učení a slepě mu věří, jako by to byla nejsvětější pravda. Zapomínají na Boží zákon, pohrdají Duchem milosti, krev smlouvy pokládají za něco nesvatého. Duchové popírají Kristovo božství a Stvořitele srovnávají se sebou. Tak pokračuje starý buřič v nové masce ve svém boji proti Bohu, který začal v nebi a vede ho na zemi již téměř šest tisíc let.

Někteří lidé se pokoušejí vysvětlit spiritistické projevy tím, že je pokládají za podvod a připisují je obratnosti média. Je sice pravda, že někteří lidé předváděli různé triky, existují však také jednoznačné projevy nadpřirozené moci. Tajemné klepání, jímž začal moderní spiritizmus, nebylo výsledkem lidské obratnosti nebo klamu, ale přímé dílo zlých andělů. Zavedli tím jeden z nejúspěšnějších klamů, které ničí lidské duše. Někteří lidé jsou svedeni právě proto, že spiritizmus považují pouze za lidský podvod. Když se pak blíže seznámí s některými projevy, které musí pokládat za nadpřirozené, jsou svedeni, a považují je za projev Boží moci.

Tito lidé přehlížejí výroky Bible o divech, které působí satan a jeho společníci. Satanova pomoc umožnila faraonovým kouzelníkům, aby napodobili Boží dílo. Apoštol Pavel napsal, že před druhým příchodem Ježíše Krista satan podobně projeví svou moc. Před příchodem Pána Ježíše se díky satanu projeví "kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožná nepravost" (2 Te 2,9.10). A apoštol Jan líčí moc konající divy, jež se projeví v posledních dnech, a říká: "Činí veliká znamení, dokonce i oheň s nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ... a svádět jimi obyvatele země." (Zj 13,13.14) Proroctví nepředpovídá jen podvody. Lidé budou podvedeni zázraky, které satanovi pomocníci mohou konat a ne je jen předstírat.

Kníže temnosti, který tak dlouho věnoval síly svého mistrovského ducha podvodnému dílu, obratně přizpůsobuje svá pokoušení lidem všech skupin a tříd. Lidem vzdělaným a kultivovaným předkládá spiritizmus v jemnější a rozumnější formě, a tím se mu daří vtáhnout mnohé do svých sítí. Apoštol Jakub napsal, že moudrost, kterou dává spiritizmus, "není moudrost přicházející shůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská" (Jk 3,15). To ovšem pokušitel skrývá, když se to hodí jeho záměrům. Satan, který se mohl objevit ve slávě nebeského serafína před Kristem na poušti pokušení, přichází k lidem v podobě krásného anděla světla. Působí na rozum tím, že předkládá povznášející náměty. Dokáže nadchnout obrazotvornost strhujícími představami a získat si náklonnost výmluvným líčením lásky a lidumilnosti. Podněcuje fantazii k rozletu a svádí lidi k tomu, aby byli pyšní na svou vlastní moudrost a v srdci pohrdali Bohem. Mocná bytost, která mohla Vykupitele světa vynést na vysokou horu a ukázat mu všechna království země i jejich slávu, přichází k lidem se svými pokušeními způsobem, který zmate smysly každého, koho nechrání Boží moc.

Lživá tvrzení spiritizmu nemusí nikoho oklamat.

Bůh dal lidem dostatek informací, aby mohli podvod odhalit. Jak jsme si již ukázali, učení, které tvoří vlastní základ spiritizmu, naprosto odporuje jasným výrokům Písma. Bible říká, že mrtví nevědí nic, že jejich myšlení vymizelo, že se neúčastní ničeho, co se děje pod sluncem, a nevědí nic o radostech a starostech lidí, kteří jim byli na zemi nejdražší.

Navíc, Bůh výslovně zakázal jakýkoli styk s duchy zesnulých. V době starého Izraele někteří lidé tvrdili, podobně jako dnes spiritisté, že se stýkají s mrtvými. Avšak "věštecké duchy", jak nazývali tyto návštěvníky z jiných světů, prohlašuje Bible za "démony" (Srov. 4 M 25,1-3; Ž 106,28; 1 K 10,20; Zj 16,14). Komunikaci s takovými duchy Hospodin označil jako ohavnost a zakázal ji pod trestem smrti (3 M 19,31; 20,27). Dnes se lidé usmívají i názvu čarodějnictví. Názor, že lidé mohou komunikovat s démony, pokládají za středověkou bajku. Spiritizmus, který má statisíce, ba miliony přívrženců, však pronikl i do vědeckých kruhů, vkradl se do církví, do zákonodárných sborů i na dvory panovníků, není nic jiného než čarodějnictví ve starých dobách odsouzené a zakázané, a dnes oživené v nové podobě.

I kdybychom neměli žádný jiný důkaz o podstatě spiritizmu, mělo by křesťanu stačit to, že duchové nerozlišují mezi spravedlností a hříchem, mezi nejušlechtilejším a nejčistším následovníkem Ježíše Krista a nejzkaženějším sluhou satana. Když satan namlouvá světu, že i nejhorší lidé jsou v nebi a mají tam vysoká postavení, říká tím: "Nezáleží na tom, jak jste bezbožní, zda věříte nebo nevěříte v Boha a v Bibli. Žijte, jak se vám líbí, do nebe se stejně dostanete." Hlasatelé spiritizmu ve skutečnosti říkají: "Každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. Anebo: Kde je Bůh zastávající právo?" (Mal 2,17) Boží slovo varuje: "Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu." (Iz 5,20)

Populární duchovní služba nemůže úspěšně čelit spiritismu. Nemá nic, čím by mohla své stádce před jeho strašlivým vlivem uchránit. Mnoho smutných následků spiritismu bude tížit duchovenstvo této doby, poněvadž pošlapali pravdu svýma nohama a místo ní dávali přednost smyšlenkám. Kázání o nesmrtelnosti duše, které satan kázal Evě - "zajisté smrti nezemřeš" - opakují s kazatelen a lid je přijímá jako čistou biblickou pravdu. A to je základní kámen spiritismu. Slovo Boží nikde neučí, že by duše člověka byla nesmrtelná. Nesmrtelnost je pouze Boží vlastnost. 1Tm 6,16: "Kterýž sám má nesmrtelnost a přebývá ve světle nepřistupitelném, jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémuž čest a síla věčná. Amen."  (1T 341)

Ti, kdo se stavějí proti učení spiritismu, jsou napadání, a to nejen lidmi, ale i satanem a jeho anděly. Dali se totiž do boje s knížectvími a mocnostmi temnoty a zlými duchy na výsostech. Když je satan zatlačován mocí nebeských poslů, nechce ztratit ani kousek získané půdy.

Lid Boží se může proti němu postavit stejným způsobem, jak to udělal náš Spasitel: "Psáno jest!" Satan může citovat bibli, jak to činil v Kristově době, postavit její učení do falešného světla a podpořit tak své bludy. Avšak jasné biblické výroky nám budou v každém boji mocnou oporou.