Přiznání se stawůw králowstwí Českého k námluwám s posly zboru Basilejského

07.12.2013 08:57

 

My Aleš z Risemburka, odjinud z Wřešťowa, zpráwce králowstwí Českého, páni urození, rytieři, panoše, město Praha i jiná města,s kněžími obecný sněm slawného králowstwí Českého a markrabstwí Morawského uložený držíce, miesto a jménem téhož králowstwi a za to králowstwí, a za wšecky a každého zwláště prawených králowstwí a markrabstwí, kteríž jsú strany naší, chtějíce, což smluweno jest a zawříno, k skutku, jakož jest rozumu příslušné zachowati:

Najprwé přijímámy, oblibujem a činíme jednotu církwe práwě a w skutku, w jednotě wíry obecné a w swornosti řádu církwe obecné we wšem jiném, krom w požíwání přijímání pod dwojím zpuosobem, podlé řečených artikuluow zřízení a položení; držeti, zachowati i hájiti slibujeme, toto zřejmě chtíce oznámeno býti, že skrze slowo wíry, swrchu i dole položené, rozumíme a rozuměti chceme prawdu prwotní a wšecky jiné, kteréž mají wěřeny býti prawdy, jakož se oznamují w písmích swatých a naučení církwe w zdrawém rozumu; item, když se dí o řádích obecné církwe, rozumíme a rozuměti chcme ne o zwláštních rádiech, w nichžto w rozličných krajinách rozličné wěci se zachowáwají ale o řádích, kteřížto obecně a wšudy při službě boží se zachowáwají; a když jménem králowstwí a markrabstwí w obci to bude přijato, jestliže kteří při službě boží ne ihned přijmú obyčejów kostelních, kteříž se obecně zachowáwají, proto nebuď překážka pokoji a jednotě.

Dále poněwadž pro některé nesnázky při článcích wíry a čtyř artikuluow wzniklé mezi námi a súsedy našimi, buď wně nebo wnitř králowstwí a markrabstwí, bojowé za dlúhý čas trwali, a již skrze milosrdenstwí boží mezi řečenými legaty swatého obecního koncilium a obecným sněmem powěděného králowstwí stala se smlúwa, jakož w spisích hlawních se pokláda: pokoj, kterýž sme w těch slíbili, z těch příčin a artikuluow přijíti a wniknúti chtíce se wším lidem křesťanským, buďto wnitř řečeného králowstwí, buďto zewnitř bydlejícím, skrze wíru a čest naši, beze wšeho oklamání a lsti slibujem a zawazujem se dobrý, křesťanský, pewný a wěčný pokoj držeti, zachowati a žádným obyčejem nerušiti, ani dopustiti zrušenu býti, ale přičiniti se, by ode wšech našich poddaných pewně byl zachowán; toto chtíce zřejmě aby známo bylo, učinilliby kto co proti tomu, nebuď rozumieno, aby ten pokoj byl zrušen, ale má býti z toho oprawa slušná. Chcme také w tomto listu zawříny býti wšecky kusy, kteréžto pro stálost, moc a pewnost pokoje w těchto krajinách kladeny býwají a zapsány.

It. wedle posledního artikule mají strany přestati we wšelikém běhu ode wšech příčin, jakož w tom artikulu se pokládá; a mají listowé w hodné formě býti a rok složen býti.

Na swědectwí a zdržení list tento pečetí králowstwí Českého upewniti kázali sme. A prosíme najjasnějšího knížete a pána, pana Sigmunda Římského císaře etc. a oswíceného knížete a pána, pana Albrechta wéwody Rakúského, aby pečeti swé přiwěsiti kázali k tomuto listu, pro wětší jistotu, moc a pewnost wšeho předepsaného. Dán w Praze, w kolleji kráIowě, den S. Matúše apoštola a evanjelisty, léta božího tisícího čtyřistého třidcátého pátého.