Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví ?

27.07.2014 11:17

Ve Fatimě bylo roku 1917 lidstvu sděleno prostřednictvím tří dětí několik vizí a předpovědí, tzv. Poselství z Fatimy.  Poselství rozdělujeme na tři části - tři fatimská tajemství. Obsah prvých dvou tajemství byl zveřejněn r. 1942 - viz. Proroctví z Fatimy (II.) - Tři tajemství. Ke zveřejnění části třetího tajemství (zjevení) došlo až r. 2000, zbývající  část (slova Paní z Fatimy) však zřejmě dosud nejsou veřejnosti přístupná - viz. Proroctví z Fatimy (III.) - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství). Třetí tajemství se má týkat zejména budoucnosti církve.
Kromě výše uvedených tří tajemství se v 60. létech 20. stol. objevila ještě tzv. Diplomatická verze proroctví. Měla pomoci zabránit možné třetí světové válce zklidněním politické situace v období kubánské krize. Viz. Proroctví z Fatimy (IV.) - Diplomatická verze proroctví. Někdy se diplomatická verze spojovala s dosud utajenou částí třetího tajemství. Předlohou však mohlo být zcela jiné proroctví z Fatimy.

 

Utajený příjemce

Fatimské události se udály v polích doliny Iria u vesničky Aljustrel nedaleko portugalského města Fatima. Došlo zde k několika vizím a sdělení několika proroctví. Od 13. května do 13. října 1917 byli tři malí pasáčci, Lúcia dos Santos a její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Marto, osloveni bytostí „jasnější než slunce...", kterou nazýváme Paní z Fatimy. Má se všeobecně za to, že veškerá poselství a proroctví z Fatimy (tři tajemství) byla sdělena těmto třem dětem a později je zapsala Lúcia (ostatní dvě děti zemřely na chřipku). 

Děti však nebyly jediné, komu zde byly ukázány vize a sdělena poselství. Nejdůležitější vzkazy vyslechla žena, pokrevně spřízněná s Franciskem a Jacintou Marto. Tato žena byla hlavní příjemkyní proroctví ve Fatimě, snažila se však zůstat v anonymitě. To se jí nepodařilo a nakonec byla za své vize a schopnost slyšení zabita. Varování lidstvu stihla ještě před svou násilnou smrtí zapsat a předat místnímu katolickému faráři. Rukopis byl doručen nejvyšším církevním představitelům, kteří okamžitě rozhodli o jeho přísném utajení. Opisy jeho částí však začaly tajně kolovat, byly opisovány a ničeny. Dodnes jsou fragmenty původního sdělení uchovávány na řadě míst. Varování před koncem našeho lidského věku, sdělené ve Fatimě, nazýváme Poslední proroctví.    

 

Obsah

Poslední proroctví je varováním lidstvu, které se ubírá stále rychleji cestou ke své zkáze.

Dochovalo se několik částí Posledního proroctví, které nemusí být zcela přesné vzhledem k opakovanému překladu, přepisování i úpravám původního sdělení.  

Výňatky Posledního proroctví z Fatimy: 

... I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno.

Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po prsu. I sochy svatých prolévati slzy krvavé budou, by lidstvo vzchopilo se v lítý boj. Mocní panovníci budou chtít lidské duše s jejich těly sestěhovat pod zemskou hroudu, by na nebesa tito nevzpomněli více.

Dají se oni zlákat mamonem slibů věčnosti v hojnosti své.

I vyjde z lůna matky první dítě, jemuž však nebyla pojítkem pupeční šňůra, ono bez pupku bude. A další matky netrpělivě budou očekávati zrod života v lůně svém, však marno.

Nebude více víra v Stvořitele a muž se sepjatýma rukama v hávu slavnostním se bude kochat nad svým dílem. On státi bude nad rozbořeným životem zemským, nadechovati se bude smradlavosti vod se zalíbením. A stále mu budou naslouchati davy již nerozumíc ani slovu bratra či matky své, neb nebude rozumu již více...

A dech jak otrávená laguna bude z nitra země, jak škleb na tváři bláznivce, poseká vše živé i neživé...

...

Strhne se roucho z těla toho, kdo prohlásil se zástupcem nejvyšším mezi lidmi a ...

I puknou zdi města měst, zřítíc se do hluboké propasti žáru pekelného a s nima i ti, kdož služebníky se sepjatýma rukama a v srdci kámen byli. Spadne falešná víra i bude lidem přeživším i novým ukázán Stvořitel. Nebude více klamu ni mámení. Nebude více králů ni pánů, neb sesláni na zem budou ti, jež cestu života lidem kázati budou. Sám v sobě bude člověk hledat Boha i tam ho nalezne. Nebude jiný mezi ním a Stvořitelem...

 

 

Výše uvedený text je jen částí obsáhlejšího sdělení. Celé proroctví údajně vysvětluje také skutečný smysl příběhu o arše Noemově a upozorňuje, že lidstvo nepochopilo to nejdůležitější.

 

Časová znamení

V uvedeném výňatku zřetelně chybí začátek, který by snad mohl pomoci lépe časově zařadit budoucí události a spojit je s různými znameními blížícího se konce našeho času. Jedno zázračné znamení je však přece jen uvedeno v druhém odstavci - krvavé slzy soch svatých. To by znamenalo, že předpovídané události jsou blízko.

K hromadnému stěhování lidí pod zem zatím nedochází, byť se již buduje řada podzemních sídel. Jsme však svědky rychlého vzniku velkých nákupních a společenských center s omezeným přístupem denního světla, což lze chápat jako počátek cesty k odtržení člověka od nebes, jak je psáno v proroctví.
Ten, kdo povede člověka cestou zhouby, se jej bude snažit odtrhnout nejen od kontaktu s nebeskou klenbou ale také od životodárné vody. Jako temná linka celým proroctvím se vine znečištěná, otrávená voda.

Dále je zde zmínka o prvém zrození člověka bez pupeční šňůry. Jedná se snad o lidský klon? Již před několika léty bylo oznámeno úspěšné naklonování lidských embryonálních buněk. Proroctví lze chápat tak, že klonování člověka přinese lidstvu odpovídající reakci - ztrátu schopnosti počít děti přirozenou cestou a přiblížení posledních dní naší civilizace.

V posledku vyjde z hlubin země otrávený dech, kosící vše živé i neživé. Zde si lze klást otázku, zda dalším znamením nejsou stále častější zvuky z útrob země tzv. hučení či brum. Tyto zvuky způsobuje vzájemné tření litosférických desek, jejichž posun může vyvolat nejen zemětřesení a tsunami ale také obrovské výrony metanu. Nejdeme tomuto scénáři sami v ústrety nyní tak prosazovanou těžbou plynu z břidlic? Tato metoda způsobuje ohromné znečištění vod.  Dochází také k narušení podloží, což může usnadnit masivní, nekontrolovaný únik zemních plynů. Severoamerický kontinent tak již má o svém osudu rozhodnuto. Ochráníme si alespoň my své místo k životu?