Prstová meditace

20.12.2018 13:30

 

Tento pojem se často objevuje v souvislosti s používáním různých orientálních meditačních technik a má svůj původ již ve staré Indii v učení zvaném Tantra. Některé takzvané MUDRY pocházejí z doby ještě starší a mají svůj původ v pradávných východních učeních, kde zastávají roli v rituálech. Mudry byly chápány jako původně symbo­lická propletení prstů nebo rozmanité pozice, které zaujímaly ruce. V Sanskrtu znamená slovo MUDRÁ pečeť. V současné době jsou mudry zkoumány také ve vztahu k akupunktuře (nebo spíše akupre­suře). Má se za to, že spojování různých prstů rukou vytváří nebo stimuluje různé energetické okruhy v těle. Energii, která je takto ří­zena, se v Indii říká PRÁNA, v Číně ČCHI, a v Japonsku KI. Tato energie je velmi úzce spojena s dechem a je považována za životní (vitální) sílu v těle. V Indii existoval způsob, kterak s touto energií pracovat, a v dnešní době je takováto práce součástí celkového psychofyzického cvičení - Jógy. Prvky jógy s časem postupně pronikaly z Indie dále na východ do Tibetu, Číny a Japonska, kam se šířily spolu s Buddhismem a dalšími esoterickými naukami (tantrami). Metodě práce s životní energií se v Indii říká PRÁNA-ÁYÁMA, zatímco v Číně existuje cvičení zvané ČCHI-KUNG a v Japonsku zase poměrně známé REI-KI. Jejich metody jsou v mnohém podobné a v mnohém mají svá specifika. Mudry, které původně vznikly v Indii, byly postupem času importovány do Tibetu, Číny a Japonska, kde zastávají své místo v lokálních esoterických naukách dle potřeby do větší či menší míry. Tyto jmenované orientální nauky mají jedno společné. Tím společným je nauka o pěti prvcích, známých jako země, voda, oheň, vzduch a prostor. Má se za to, že tyto prvky tvoří vše kolem a stály u zrodu vesmíru. V přírodě se sice nevyskytují ve své čisté (ideální) formě, ale různé věci mají ve svém základě ten nebo onen prvek v převaze a zbylé čtyři vyplňují zbytek. Podle nauky o pěti prvcích byly tedy rozděleny i prsty každé ruky. Člověk má naštěstí pět prstů, takže to lze učinit velmi jednoduše a dá se říci, že rozdělení, které bylo takto učiněno, se zdá být na první pohled velmi rozumné. Každému z prstů odpovídá jeden přírodní prvek. Malíčku odpovídá země, prsteníčku voda, prostředníčku oheň, ukazováčku vzduch a palci, který je největší, odpovídá prostor. Kdokoli by měl zájem zpochybňovat takovéto rozčlenění brzy zjistí, že to je zbytečná snaha. Toto rozdělení prvků mezi jednotlivé prsty se i po delším zkoumání zdá být velmi vhodné a odpovídající. V rozsahu tohoto článku však není plánováno rozebírat zde tyto věci do detailu. Spokojíme se s tím, že takto je toto dělení chápáno tradičně a když je přijmeme, můžeme se dále zabývati naším tématem, kterým je mudrová meditace.

Ninjutsu, které je japonským bojovým uměním a které do svého stylu zakomponovalo prvky esoterických buddhistických učení, uznává kolem 81 prstových symbolů, z nichž 9 je považováno za hlavních. Ve skutečnosti však je takovýchto spojení prstů a postavení rukou mnohokráte více. Každý úhel a každé natočení, každá poloha má jiný vliv na mozek a stimuluje poněkud odlišně, takže se nám nakonec veškeré prstové pozice slijí do jakési beztvaré mnohosti, ze které je obtížné vybírat. V praxi bude proto nutné uznat, že technik prstových propletení je jistě daleko více nežli 81. Kdo se hodlá touto praxí zabývat dopodrobna, ten pak bude nejspíše používat právě tolik poloh, kolik sám uzná za vhodné a dostačující. Jistě velmi dobře známe gesta, jako když nám někdo pohrozí prstem nebo přímo zatnutou pěstí, když nám někdo mává a nebo na nás ukazuje prstem. Při každém takovém gestu máme nějaký, zcela charakteristický pocit. To nás může jen utvrdit v přesvědčení, že takovéto různé polohy rukou přeci jen něco vyjadřují. Navíc každá z takovýchto pozic či prstových propletení nějakým způsobem působí i na nás a budeme-li dostatečně citliví, zjistíme znenadání, že se mění naše duševní naladění. Již poměrně dlouho se má za to, že existuje vztah a vzájemné ovlivňování mezi tělem a duševním naladěním člověka. Poznatky z prstové terapie nám mohou pomoci upravovat libovolně stav naší mysli a dokonce i ovlivňovat naše zdraví. Prstové techniky jsou ještě daleko účinnější, jsou-li používány současně s pozorným řízením dechu. V praxi stačí jen dýchat uvolněně a prohloubit dech více, nežli je tomu při běžném podvědomém dechovém rytmu.

Mnohdy se má za to, že tyto techniky jsou určeny pouze zasvěceným a že je nutné je trénovat a rozvíjet pouze pod vedením zkušeného mistra. To je zcela zcestné. Takováto varování platí pouze v případě, že odněkud přejímáte nějaké složité cvičení, kterému nejste schopni sami porozumět a které obsahuje především návody na nějaké nepřirozené zacházení s dechem. Ve většině případů vám ale přesto takové cvičení spíše nebude fungovat jak má, nežli že by vás přímo nějak vážně poškodilo. Posaďte se proto tiše na nějakém místě, které se vám zdá pro meditaci vhodné, někam kde naleznete dost klidu k tomu se soustředit a chvíli věnovat práci na sobě, a pracujte se svými prsty. Zkoušejte si různé neznámé pozice a studujte přitom, jak působí na váš organismus. Buďte tiší a nezaujatí a mnohé se vám vyjasní. V tomto úsilí je důležitá především dlouhodobá praxe, takže nic nevzdávejte s prvním neúspěchem. Mějte alespoň malou důvěru v to, že na těchto učeních může být něco pravdy a pusťte se do práce. Uvidíte, že to není úplně o ničem. S rozvojem a poznáváním vašich vlastních duševních sil a schopností získáte vládu nad svými špatnými sklony a napomůžete si zpět k dobrému psychickému i fyzickému zdraví. To je jediný pravdivý verdikt o používání prstových cvičení. Není dobré zcela kopírovat druhé, ale spíše si rozšířit svůj vlastní rámec poznání o některé nové prvky, které vám mohou napomoci v místech, kde jste zatím sami nedosáhli ničeho převratného. Nežli se ale sami pustíte do nějakých vážnějších experimentů se svým vědomím či dechem, doporučuji přinejmenším přečíst si pár solidních knížek o tomto tématu a zjistit si do jaké míry je toto téma již prozkoumáno a co se obecně ví. V této chvíli je zajisté lepší vás povzbudit, nežli odrazovat. Nebojte se proto poznat vaše vlastní nitro. Válečník musí být schopen ustálit svou mysl a to nelze bez poznání svých vnitřních pochodů. Meditace je výborný lék na neklidnou mysl a prstové pečeti vám k tomu zajisté mohou pomoci.

Agni Varman