Původ muder

16.09.2017 14:01

 

Původ muder je nejasný. Mudry existují nejen v Asii – jak si mnozí myslí –, nýbrţ na celém světě. Určitě uţ i naši prapředci znali při rituálech určitá gesta, jimiţ chtěli zdůraznit a zpečetit to, co si mysleli a říkali. Při pokřesťanštění severských národů byla mnohá gesta nejprve zakázána, například vzývání bohů se zdviţenými paţemi. Později byla částečně znovu integrována do křesťanského učení. Pokud se podíváme na různá gesta, jeţ činí kněz slouţící mši, můţeme moţná vytušit, jak se vyjadřovaly staré národy. Ale i náš kaţdodenní ţivot je utvářen gesty, jejichţ původ jiţ sotva kdo zná: drţet někomu palce, jako výraz uznání tleskat, stvrdit úmluvu plácnutím, stisknout někomu ruku, zatnout pěst nebo hrozit prstem atd.
V Indii jsou mudry pevnou součástí všech náboţenských úkonů. Různé mudry a hasty (pozice paţí) mají velký význam při zobrazování hinduistických bohů. Zde představují kromě drţení těla a atributů také rozlišovací znamení jednotlivých bohů. V mystické pozici rukou spatřuje modlící se zvláštní sílu, schopnost a sílu charakteru boţstva, jeţ uctívá. Nejznámější mudry hlavních bohů Brahmy (stvořitele), Višnua (udrţovatele) a Šivy (ničitele).
Stejně tak známé jsou mudry v indickém tanci, při němţ se beze slov, za pouţití rukou, očí a pohybů těla hrají či vlastně tančí celá dramata. Odbornice na mudry Ingrid Ramm-Bonwittová to popisuje krásnými slovy: „Ruce jsou nositelkami důleţitých symbolů, jeţ jsou v Orientu dodnes univerzálně chápány. Svýma rukama vyjadřuje indický tanečník ţivot celého vesmíru. Bohatá symbolika tanečního jazyka gest nabývá díky mnoha různým moţnostem výkladu většího významu pro ducha neţ dokáţe slovo.. Duchovní význam muder byl dokonale vyjádřen v indickém umění. Gesta boţstev, znázorněná v hinduistickém a buddhistickém umění … symbolizují jejich funkce nebo evokují určité mytologické události.“
Mudry se praktikují také při rituálech tantrismu. Zde věřící láskyplně vzdává hold svému uctívanému boţstvu s cílem realizovat toto boţstvo s jeho specifickými vlastnostmi v sobě samém.
I v buddhismu hrají mudry velkou roli. Ve všech zemích, kde se buddhismus rozšířil, jsou známy nespočetné mudry. Při zobrazování Gautámy Buddhy je zvláště známo šest muder, které jsou v těsné souvislosti s jeho učením a ţivotem.
Jak uţ jsme zmínili, zná mudry i hathajóga. Jogíni uţ dlouho věděli, jak se všechny stavy mysli jako smutek, radost, vztek, klid atd. vyjadřují v gestech a drţení těla a ţe naopak určitými gesty můţe být pozitivně ovlivněna psýché.
Jak vidíme, ztrácí se původ muder v temnotě časů – i zde nalézáme nepochopitelné a tajemné.