Reiki není spojena s žádným náboženstvím !!

13.04.2013 10:59

 

Přikládání rukou na lidské nebo zvířecí tělo za účelem uvolnění bolesti je tak staré jako instinkt. První věc, kterou většina lidí udělá, když ucítí bolest, je, že si na postižené místo přiloží ruce. Když malé dítě upadne a odře si koleno, chce, aby mu je matka pohladila (nebo políbila), čímž se mu uleví. Matčin instinkt, když má dítě horečku nebo nějakou nemoc, ji nabádá, aby přiložila ruce na čelo dítěte. Lidský dotek přináší teplo, vyrovnanost a léčení. Přináší také péči a lásku. Když zvíře cítí bolest, první instinkt psa nebo kočky je, že si postiženou oblast začne lízat - ze stejného důvodu, z jakého člověk přikládá ruce. Zvířecí matka také olizuje svá rozrušená mláďata. Tento jednoduchý čin je základem všech léčitelských technik.

Živé tělo, lidské i zvířecí, vyzařuje teplo a energii. Tato energie je samotná životní energie a má tolik jmen, kolik je civilizací. Polynéští Hunové nazývají tuto léčivou sílu Mana a američtí Irokézové jí říkají Orenda. V Indii je známá jako Prána, v Hebrejštině jako Ruach, v islámských zemích jako Barraka a v Číně jako Čchi. V Japonsku se tato energie nazývá Ki a z tohoto slova vzniklo také jméno pro Reiki.

V případě životní energie Reiki byly u osoby, jež je naladěna jako Reiki léčitel, otevřeny kanály její tělesné energie a naladění na Reiki také pročistilo bloky v těchto kanálech. Nejen že se u této osoby zvýší životní energie Ki pro její vlastní léčení, ale tento člověk se také napojí na zdroj vesmírné Čchi neboli Ki. Tento zdroj lze popsat jakkoli, jak si jej jen léčitel přeje pojmenovat. Například Bůh, Bohyně, Vyšší já, První zdroj, Vesmír, nebo cokoli, co může označovat prvotní stvoření nebo životní energii. Reiki není náboženství, ani není s žádným náboženstvím spojené. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie.

I když všechno, co je živé, má Ki, naladění na Reiki napojuje příjemce intenzívněji na neomezený zdroj. Po přijetí naladění na Reiki I se příjemce stává kanálem této vesmírné léčivé energie. Všechno, co potřebuje od počátku naladění a po celý zbytek života udělat, aby se napojil na léčivou energii Ki, je, že musí přiložit své ruce na své tělo nebo na tělo někoho jiného, a energie začne automaticky proudit. Naladění se také zvyšuje pomocí přímého kontaktu osoby se zdrojem energie Ki životní energii osoby, která ji přijímá. Člověk přichází do styku s energií, která nejprve léčí jej a potom i druhé, aniž by léčitele vyčerpávala. V několika krátkých minutách procesu naladění dostává příjemce Reiki dar, který navždy změní jeho život ze všech pozitivních hledisek.

Proces naladění neboli zasvěcení je to, co odlišuje Reiki od všech ostatních druhů přikládání rukou nebo léčení dotykem. Naladění není léčebným sezením, naladění vytváří léčitele. U stupně Reiki I přijímá student první naladění. Při stupni Reiki II dostává další naladění a ještě jedno se stupněm Reiki III. Naladění každého stupně zvyšuje pozitivní sílu jeho schopnosti být kanálem energie Ki. Právě naladění tvoří Reiki a bez tohoto procesu - který musí být předáván přímo z Mistra / učitele na studenta - není systém léčení Reiki, ale něco docela jiného.

Naladění je předáváno mezi čtyřma očima a může vytvořit krásný rituál nebo může být provedeno rychle bez jakýchkoli ceremonií. Ať již je naladění provedeno jakkoli, je to magický dar. Zážitky při naladění se liší student od studenta. Někteří vnímají barvy, jiní vidí obrazy, někteří znovu prožívají své minulé životy - zvláště ty životy, v nichž dostali Reiki. Někteří jsou naplněni světlem nebo pociťují naprostý klid a mír, zázrak nebo lásku. Někteří studenti toho mohou vnímat více než jiní. Pocity jsou jednoznačné, ale velmi jemné. Když je nový Reiki léčitel požádán, aby na někoho přiložil ruce a předal mu tak energii, může napoprvé zažít vyzařování tepla skrz ruce, charakteristické pro Reiki.

Od chvíle, kdy člověk přijal naladění na Reiki, stává se z něj provozovatel Reiki se schopnostmi, o nichž dříve neměl ani tušení. Naladění nedává příjemci nic nového; otevírá a seřizuje to, co bylo i dříve jeho součástí. Proces velmi připomíná připojení lampy k síti v domě, kde již byla provedena instalace elektřiny; když přiloží léčitel své ruce na tělo s úmyslem léčit, je to jako by zapnul světlo. Tradiční učitelé říkají, že jestliže někdo přijme Reiki v tomto životě, je to proto, že je dostal již dříve, v jiných inkarnacích. Říkají, že Reiki je vzpomínání, a já věřím, že sahá ještě dál. My všichni jsme měli Reiki ve svých minulých životech; je to součást našeho genetického dědictví a součást nás všech.

Reiki se dělí na tři stupně. Naladění na stupeň Reiki I léčí u člověka, který je přijímá, nemoci na fyzické úrovni. Jeho fyzické zdraví se často v měsících následujících po zasvěcení zlepší. Léčitel se stupněm Reiki I může také léčit někoho jiného, kdo je fyzicky přítomen. Takové léčení je známé jako přímé neboli kontaktní léčení - léčitel musí přímo položit své ruce na sebe nebo na jinou osobu.

Trvá tři nebo čtyři týdny, než člověk vstřebá naladění na stupeň Reiki I. Během tohoto období se může energie Reiki spustit i v neobvyklých chvílích neurčených k léčení. Člověk může cítit mravenčení, může mít intenzívní sny včetně snů o minulých životech nebo zažívat symptomy detoxikace. K těm může patřit průjem, rýma nebo zvýšené močení. Přesto se člověk bude stále cítit dobře. V podstatě se děje to, že se energie nastavuje a zvyšuje schopnost nového léčitele být jejím kanálem. Do jeho aury a těla vstupuje více energie Ki, než do té doby zažil, a jeho aura a čakry se čistí. Jestliže se tento proces stane nepříjemným, použití léčení na sobě nebo někom jiném vyrovná energie a sníží nepříjemné pocity. Po přijetí Reiki I je nejlépe provádět nejméně první měsíc co nejvíce léčebných sezení, včetně každodenního léčení sebe sama.

Naladění na Reiki II znatelně zvýší množství léčivé energie a naladění se zaměřuje na emocionální, mentální a karmické léčení u osoby, která je přijímá. Po naladění se staré emoce, nevyřešené dřívější situace, minulé životy a negativní mentální vzory znovu vynořují na povrch, aby byly nakonec zcela vyléčeny. To může trvat i šest měsíců, a i když to nemusí být zcela příjemné, je tento proces pozitivní a nutný.

Léčení pomocí Reiki II dodává přímým sezením značnou sílu. Tento stupeň také přidává metody a nástroje pro léčení někoho, kdo není fyzicky přítomen - k léčení na dálku. U Reiki II jsou zavedeny tři symboly Reiki a poprvé jsou vědomě používány. U Reiki I jsou symboly již přítomny v léčitelově auře a nevědomě vycházejí z jeho rukou, když léčí. Při stupni Reiki II začne léčitel jejich energii směrovat.

Reiki III je stupeň Mistra/učitele. Mistr je prostě učitel, člověk, který ovládl svůj obor. Tento termín v sobě jinak neobsahuje žádné vlastnictví ani ego. Naladění je spojeno s energií duchovní úrovně a dosahuje u osoby, která je přijímá, spirituálního léčení. Tato energie je čistou radostí, jednotou s veškerým životem a spojením s Bohem. Po těžké práci, která následuje naladění na stupeň Reiki II, je Reiki III radostným darem. Při provádění léčebných sezení zažívá provozovatel Reiki III další zvýšení svých schopností být kanálem léčivé energie a jeho schopnost léčit také dosahuje vyšší úrovně. Reiki III obsahuje další dva symbolické klíče, více esoterických informací o symbolech a metodu předávání naladění. Tento stupeň se doporučuje pouze vážným zájemcům o léčení a zvláště těm, kteří si přejí vyučovat Reiki a učinit Reiki hlavní součástí svého života.

Energie Reiki je naprosto pozitivní a nikdy nemůže nijak ublížit ničemu, co je živé, ať se to nachází v jakémkoli stavu nebo podmínkách. Tuto energii lze použít u každého, bez ohledu na to, jak je mladý, starý nebo slabý. Staří lidé, nemluvňata a děti reagují na Reiki velmi dobře, stejně jako pokojová zvířata a rostliny.

Reiki nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Jestliže nějaká osoba tuto energii odmítá, léčitel nic nesvede. Když na takovou situaci narazí nový nebo nezkušený léčitel, může to otřást jeho sebedůvěrou, zejména když příjemce trvá na tom, že energii přijímá - ale není tomu tak. Problém je s příjemcem, ne s léčitelem.

Protože je Reiki velice mocný systém léčení, je také důležité vědět, že je jen velmi málo věcí, které můžete udělat při léčení špatně. Energie Reiki je mnohem inteligentnější, než kam sahají lidské vědomosti, a vše, co musíte provést k aktivaci této energie, je, že přiložíte své ruce na léčebné pozice nebo prostě tam, kde je přítomná bolest. Energie zajistí léčení a udělá to dobře. Léčitel nepotřebuje žádné zlepšené psychické schopnosti nebo snad uvědomování si celého procesu. Jedním růstem a užitkem z přijetí výcviku Reiki však je, že léčitelovy psychické schopnosti začnou růst, téměř od prvního naladění, a to ve všech směrech.