Republika

08.11.2014 12:02

Republika (z latinského res publica věc veřejná) je stát, v němž je hlava státu (obvykle prezident) volena, a to buď přímo (Slovensko, od roku 2013 i Česká republika), nebo nepřímo parlamentem na určité volební období. Od druhé světové války počet republik převyšuje počet monarchií (jako jsou císařství a království).

Podle způsobu vlády (dělba moci) lze rozlišit:

  • prezidentská republika – vláda je oddělena od parlamentu, hlava státu je současně hlavou vlády, prezident je volen přímo (například Spojené státy americké),
  • poloprezidentská republika – vláda je zodpovědná parlamentu, hlava státu není hlavou vlády, prezident je volen přímo a má spíše obsáhlejší pravomoci (například Francie)
  • parlamentní republika – vláda je odpovědna parlamentu (někdy přímo volena parlamentem), hlava státu je volena nepřímo parlamentem (dnes už to nemusí být nutnou podmínkou) a má malé pravomoci (například Slovensko)
  • ultraprezidentská republika – podobná prezidentské republice, s tím rozdílem že hlava státu není hlavou vlády, dnes již žádná republika tohoto typu neexistuje, v minulosti to byla např. První Francouzská republika
  • socialistická republika - stát, v jehož čele obvykle stojí prezident a vedoucí úlohu má zpravidla komunistická strana (například Kuba).

 

První republiky vznikly v antickém Řecku a Římě. Jejich forma byla omezena volebním právem, které se vztahovalo na vyšší vrstvy obyvatelstva (šlechtu), v některých případech bylo volební právo udělováno všem občanům republiky (mezi občany se však počítala jen část svobodných mužů). Antické republiky spolu s demokratickou formou státního zřízení zaznamenaly největší rozvoj v nejvýznamnějších řeckých městských státech (např. v Aténách), později v Římě. Období římské republiky bylo de facto ukončeno za Gaia Julia Caesara. Ve středověku se republiky rozvíjely ve velmi omezené míře v městských státech, zejména v Itálii (např. Benátky, které však měly víceméně status monarchie). Od 19. století došlo postupně k vytvoření republik ve většině států v Evropě a Americe.