Rgvéda

04.05.2014 07:55

Rgvéda - modlitební hymny, komponované v letech 1500 až 1000 př.n.l. a sepsané v letech 800 až 600 př.n.l, hlasitá recitace veršů. Obsahuje přes 10000 hymen, skupinu hymen {rik} nazýváme sookty, a sookty dále dělíme na tzv. mandala (10 knih) a aštáka.

 

Rgvéda (v dévanágarí ऋग्वेद) je sanskrtský výraz složený ze slovního kořenu rč (modlitba, verš) a véda (vědění). Rgvéda je nejstarší z hymnistických textů véd komponovaný v letech 1500 až 1000 př.n.l. a sepsaný v letech 800 až 600 př.n.l. Patří do skupiny védské literatury nazývané šruti (to, co bylo zřeno). Skládá se z 1017 hymnů (súkta) zařazených do 10 knih (mandal) nebo do 8 oddílů (aštak). Za poslední hymnus osmé mandaly se řadí 11 válakhilja hymnů, takže celkem je 1028 hymnů, které obsahují 10552 strof. Celý Rgvéd obsahuje 165007 slov a 432000 slabik, které jsou metricky uspořádány. Podle tradice se autorství Rgvédu připisuje škole šákalovců.

 

Rgvéda zaznamenává nejstarší období védské civilizace a je velice těžké zařadit ho do přesného období vzniku. Tyto hymnické texty se učily nazpaměť v rodinách bráhmanů a jejich písemná podoba vznikla mnohem později. Filologické a lingvistické doklady dokazují, že Rgvéda je jeden z nejstarších spisů v tradici indo-evropských národů a byla vytvořena v zemi sedmi řek (sapta sindhu), v nynějším indickém spolkovém státě Paňdžáb někdy v letech 1700 - 1100 př. n. l. Velmi podobná indo-árijštině je antická íránština, jinak také avestánština, která je od indo-árijštiny prakticky nerozeznatelná. Podle některých indologů pocházejí nejstarší texty psané staroindickým nebo také védským sanskrtem z doby 2000 př. n. l. patřící k Andronovo (také Sintašta) archeologickým kulturním celkům z pozdní doby bronzové.

 

Árjové

Rgvéda a další védské texty jsou především duchovním odkazem indických Árjů. Některé hymny Rgvédu jsou vykládány jako vzpomínky na příchod Árjů do severní Indie a jsou odrazem vzájemného střetávání různých kmenů Árjů. Klasickým pojmem kulturního dědictví íránských a indických Árjů je sóma nektar, opojný nápoj používaný při rituálech. Tento nápoj se připravoval lisováním sómové byliny, jejíž šťáva se míchala s mlékem.

 

Íránská Avesta

Jazyk Rgvédu je blízký jazyku íránské Avesty, který je především památkou mazdaismu, náboženství vytvořeného Zarathuštrou, které ale není identické s tradicemi indických Árjů a je odvozeno od Proto-indo-íránských dob. Podle teorie árijské invaze na indický subkontinent, se začalo sanskrtem (a jeho dialektem védským sanskrtem) mluvit asi v roce 5000 př. n. l. v oblasti Ardžavarta (jižní a centrální Asie). Stěhováním árijských kmenů do Persie, Mezopotámie a Anatolie se tato řeč dostala i do těchto oblastí. S jistotou je dokázáno, že určitá forma indo-árijštiny se objevuje v chetitských dokumentech pocházejících ze 1400 př. n. l. Vznik Rgvédu spadá do pozdní doby bronzové, 1700 - 1100 př. n. l. a je také jediným literárním příkladem tohoto historického období pravěku.

 

Rgvédské hymny jsou věnováný různým božstvům a oslavují jejich hrdinské činy. Nejvíce jmenovaný je Indra, král bohů, který porazil démony Vrtru a Valu; Agni - obětní oheň a posel bohů; Sóma - posvátný obětní nektar nebo personifikovaná postava božstva Sómy; Varuna, Mitra, Arjaman, Bhaga, Dakša, Anša, Savitr, Rávi - 7 ádidjas (božstev) s různými specifickými vlastnostmi; Ušas, Višnu, Rudra, Pušan, Brhaspati, Brahmanaspati - (asurové) s různými specifickými vlastnostmi; djaus (nebe), prthivi (země), surja (slunce), vaju (vítr), apas (voda), pardžanja (déšť), sapta-sindhu (sedm řek), Ašvinové (dva jezdci na koních), Marutové (bozi bouře) - božstva představující různé přírodní děje; Rbhuové a Višvadévové - polobozi; Jama - bůh smrti; a jiní.

Hymny získali (zřeli) ršiové, kteří jsou na začátku každého hymnu jmenováni. Většina strof jednoho hymnu patří jednomu rši, a knihy (mandaly) 2 - 7 patří k 7 hlavním brahmánským rodům, kteří zřeli 95 % všech strof, včetně áprí strof (zvířecí obětní rituály).
 

Brahmánský rod Rši Božstvo Nejvíce strof 
Grtsamadů Grtsamada Agni, Indra, Brhaspati aj. 2. mandala
Višvamitrů Višvamitra, Džamadagni Agni, Indra, sapta-sindhu aj. 3. mandala
Vámadévů Vámadéva Agni, Indra aj. 4. mandala
Atrijovců Atri, Šjávášva Agni, Indra, Marutové, Mitra, Varuna, Ašvinové aj. 5. mandala
Bharadvádžů Bharadvádža Agni, Indra, Půšan aj. 6. mandala
Vašišthovců Vašitha Agni, Indra aj. 7. mandala
Kánvů Kánva, Vatsa, Sóbhari aj. Agni, Indra aj. 8. mandala

 

Rgvédasanhitá je soubor 10 knih (mandal) nebo 8 oddílů (anuvák), rozdělených do 1028 hymnů (súkt), které obsahují 10552 strof (stanz), jejichž součásti jsou verše (pada). Každý verš (pada) má určité metrické složení závislé na počtu slabik - džagati (12), trištubh (11), virádž (10), gájatrí (8), anuštubh (8). Všechny rgvédské strofy obsahují dohromady 165007 slov a podle Šatapatha bráhmana má Rgvéda 432000 slabik (trvání 1 kalijugy). Označení pro první slova Rgvédu: agnim ílé puróhitam je: 1.1.1a (první mandala, první hymna, první strofa, pada 'a').

 1. mandala obsahuje 191 hymnů a 2006 strof
  Je připisována 15 různým ršiům z různých rodů: Šunašépa, Hiranjastůpa, Savja, Kutsa a dalším a z božstev je nejvíce uctíván Agni a Indra.
 2. mandala obsahuje 43 hymnů a 429 strof
  Je připisována rši Grtsamada a božstvům Agni, Indra a dalším.
 3. mandala obsahuje 62 hymnů a 617 strof
  Je připisována ršiům Višvamitra, Džamadagni a božstvům Agni, Indra, sapta-sindhu a dalším.
 4. mandala obsahuje 58 hymnů a 589 strof
  Je připisována rši Vámadéva a božstvům Agni, Indra a dalším.
 5. mandala obsahuje 87 hymnů a 727 strof
  Je připisována ršiům Atri, Šjávášva a božstvům Agni, Indra, Marutové, Mitra, Varuna, Ašvinům a dalším.
 6. mandala obsahuje 75 hymnů a 765 strof
  Je připisována rši Bharadvádža a božstvům Agni, Indra, Půšan a dalším.
 7. mandala obsahuje 104 hymnů a 841 strof
  Je připisována rši Vašitha a božstvům Agni, Indra a dalším.
 8. mandala obsahuje 103 hymnů a 1716 strof
  Je připisována ršiům Kánva, Vatsa, Sóbhari a dalším a božstvům Agni, Indra a dalším.
 9. mandala obsahuje 114 hymnů a 1108 strof
  Všechny hymny deváté knihy jsou určeny Sóma Pavamana.
 10. mandala obsahuje 191 hymnů a 1754 strof
  Je připisována 25 různým ršiům. Hymny se obracejí k různým božsvům a věnují se různým tématům, často dialogické hymny s různým obsahem. Jsou zde i hymny kosmogonické a kosmologické, spekulujících o počátku světa a jeho genezi.