Rozdíly mezi psychickými poruchami a duchovním probuzením/psychospirituální krizí

14.07.2012 15:11
Psychické poruchy Psychospirituální krize / duchovní probuzení / psychospirituální zkušenost
Charakteristické rysy procesu, který vyžaduje lékařskou pomoc při řešení problému. Charakteristické rysy procesu, při kterém může pomoci strategie pro duchovní probouzení.
Lékařská kritéria
Klinické vyšetření a laboratorní testy prokazují fyzickou chorobu, která způsobuje psychologické změny. Negativní výsledky klinického vyšetření a laboratorních testů na fyzickou chorobu.
Klinické vyšetření a laboratorní testy prokazují mozkový proces, jenž způsobuje psychologické změny (neurologické reflexy, mozkomíšní mok, rentgen, atd.). Negativní výsledky klinického vyšetření a laboratorních testů na patologický proces postihující mozek.
Specifické psychologické testy prokazují organické poškození mozku. Negativní výsledky psychologických testů na organické poškození.
Nedostatky v intelektu a paměti, zamlžené vědomí, problémy se základní orientací (jméno, čas, místo), špatná koordinace. Intelekt a paměť se kvalitativně změnily, avšak zůstaly neporušeny, vědomí obvykle jasné, dobrá základní orientace, žádné vážné nedostatky v koordinaci.
Zmatení, dezorganizace a defektní funkce intelektu znesnadňují komunikaci a spolupráci. Schopnost komunikace i spolupráce (příležitostně se mohou vyskytnout problémy při hlubokém prožívání vnitřního procesu).
Psychologická kritéria
Osobní anamnéza vykazuje vážné potíže v mezilidských vztazích již od dětství, neschopnost navázat přátelství a důvěrný sexuální vztah, špatná sociální adaptabilita, obvykle dlouhá historie psychiatrických problémů. Adekvátní fungování před krizí, prokázané  mezilidskými dovednostmi, jistým úspěchem ve škole a povolání, síť přátel a schopnost navázat sexuální vztah, žádná vážná psychiatrická anamnéza.
Neuspořádaný a špatně definovaný obsah procesu, nekvalifikované změny emocí a chování, nespecifická dezorganizace psychologických funkcí, nedostatek smysluplnosti, žádný náznak směru vývoje, pozbývání asociací, nekoherentnost. Sledy biografických vzpomínek, témata zrození a smrti, transpersonální zážitky, možné vhledy do ozdravné nebo duchovní  podstaty procesu, změna a vývoj témat, často definovatelný pokrok, případy skutečné synchronicity (evidentní i druhým).
Autistická odtažitost, agresivita nebo kontrolující a manipulativní chování znesnadňuje dobré fungování vztahu a znemožňuje spolupráci. Schopnost navazovat vztahy a spolupracovat, často i v průběhu epizod dramatických prožitků, které přicházejí spontánně nebo během psychoterapeutické práce.
Neschopnost vidět proces jako intrapsychickou záležitost, zmatek mezi vnitřními prožitky a vnějším světem, nadměrná projekce a obviňování, „vyvádění". Vědomí intrapsychické podstaty procesu, uspokojivá schopnost rozlišovat mezi vnitřním a vnějším světem, „zvládání" procesu, schopnost udržet ho ve vnitřním světě.
Zásadní nedůvěra, vidění světa a všech lidí jako nepřátel, bludy o pronásledování, akustické halucinace o nepřátelích („hlasy") s velmi nepříjemným obsahem. Dostatečná důvěra k přijetí pomoci a spolupráci; žádné bludy o pronásledování a „hlasech".
Porušení základních pravidel terapie („neubližovat sobě ani druhému člověku, neničit majetek a zařízení"), destruktivní a sebedestruktivní (sebevražedné nebo sebepoškozující) impulzy a tendence jednat podle nich bez varování. Schopnost ctít základní pravidla terapie, žádné destruktivní nebo sebedestruktivní nápady a tendence, nebo schopnost o nich hovořit a přijmout ochranná opatření.
Chování ohrožující zdraví a způsobující vážné obavy (odmítání jídla nebo pití po delší dobu, zanedbávání základních hygienických pravidel). Dobrá spolupráce v záležitostech spojených s fyzickým zdravím, dodržování základních pravidel hygieny.