Satan je vládcem pekla?

25.10.2014 21:17

Uvádí se, že Peklo bylo stvořeno pro satana, ne pro lidi, jak je tedy možné, že satan se svými démony, který měl v pekle trpět je tam vládcem a mučí ztrápené duše? Bible neuvádí, že by měl moc vykonávat soud nad lidmi a trestat je za jejich činy, které vykonali za svého života.

Kazatel 11,9 - Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát.

Izaiáš 5,16 - Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší, svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti.

Zjevení 20,13-14 - A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich byli, i souzeni jsou jeden každý podlé skutků svých. Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá. (Hebrejské slovo Šeól, které se často překládá jako peklo, znamená ve slovníku - jáma, díra, hrob!!) Kdo tedy vydá mrtvé? Moře, smrt, jámy, hroby..a vše bude spolu s bezbožnými uvrženo do hořícího jezera a zem bude přetavena a stvořena nová.

 

Démoni mají být různých nejděsivějších vzhledů, patvarů s podobou mnoha zvířat dohromady atd., nebyli snad v nebesích krásnými anděly, kteří padli?

Sám satan byl v nebesích nejkrásnějším a nejmocnějším cherubem.

Ezechiel 28, 14-17 - Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření - než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem tě vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi, před očima králů, aby tě viděli.

Trpící lidé mají v trvalých mukách proklínat Ježíše, opravdu by si to Ježíš nechal celé nekončící věky líbit a poslouchal to? Byl by přitom spolu s vykoupenými lidmi šťastný?

Žalm 37,20 - Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým.

Žalm 37, 9-10 - Bídáci přece budou vymýceni, doufající v Hospodina však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a už tu nebude. Zjevení 21,3-4- "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly."

Lidé se v pekle podle výpovědi ptají Ježíše jestli toto někdy skončí, Ježíš odpovídá jen Otec ví kdy bude konec, přesto se ale zároveň uvádí, že duše jsou nesmrtelné a budou věčně v trápení a nikdy to neskončí. Bible ale hovoří že konec skutečně bude.

Zjevení Jana 20,9 - Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a POHLTIL JE.

Malachiáš 3,19 - Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. NEZŮSTANE Z NICH KOŘEN ANI RATOLEST!