Slib bódhisattvy

18.06.2011 09:34

Šamar rinpočhe

 

Obecně má slib bódhisattvy dva aspekty. První aspekt je přání, úmysl neboli usilování bódhisattvy. Druhý je aplikování tohoto úmyslu neboli přání. Aplikování přání znamená toto přání uskutečnit neboli zrealizovat. Slib bódhisattvy by se měl skládat až po přijetí útočiště.

Usilování slibu bódhisattvy

Na prvním místě stojí aspekt přání neboli usilování. To znamená, že zaměříme naši mysl na cíl, na terč. A co to je? Jsou to všechny bytosti, které se vyskytují v prostoru v celé rozmanitosti forem existence ve všech světech a na všech planetách. Co charakterizuje živou bytost? Živá bytost má mysl. Její způsob existence se vyznačuje utrpením kvůli tomu, že mysl je hluboce zakořeněná v základní nevědomosti. Mysl poznamenaná základní nevědomostí produkuje jen samé rušivé emoce. Jednáme-li takto ovlivněni, nevyhnutelně hromadíme negativní karmu. Když potom karmická semínka uzrávají, přinášejí utrpení. A právě toto utrpení je základem různých druhů existence, které produkuje. Tento proces se život za životem sám utváří a formuje cyklus existencí. Tím, že máme zájem o všechny bytosti, jejich podmínky existence a jejich utrpení, rozvíjíme opravdový soucit.

Rozvíjení přání vysvobodit všechny bytosti

Zatímco pamatujeme na utrpení, které všechny bytosti zažívají, musíme rozvíjet postoj. Tento psychický postoj je hluboké přání, které je třeba rozvíjet čestným způsobem. Přejeme si, aby všechny bytosti byly zcela a trvale vysvobozeny z utrpení. Konfrontace s tímto utrpením bytostí nás podněcuje k rozvíjení stavu mysli známého jako bódhičitta. Abychom zrealizovali toto přání, totiž konečné uvolnění bytostí z utrpení, musíme na sobě pracovat a osvobodit se od našeho vlastního utrpení a zmatku. Až potom můžeme získat opravdovou schopnost pomáhat druhým a vysvobozovat je. Tato schopnost je úplné a dokonalé probuzení, tj. stav buddhy. Je to skutečná schopnost spontánně působit ku prospěchu druhých. Abychom dosáhli této probuzené mysli, musíme pro to vytvořit pevné příčiny.

Probuzená mysl

Příčinou probuzení je rozvíjení bódhičitty, neboli osvíceného usilování. Rozvíjení tohoto usilování zasévá do mysli semínko, které uzraje jako osvícení. Abychom dodali našemu závazku formální platnost, přijímáme slib bódhisattvy. Jakmile přijmeme tento slib, pokračujeme uskutečňováním tohoto postoje mysli a duchovně se rozvíjíme. Život za životem máme čím dál větší schopnost přinášet užitek druhým. Nakonec uskutečníme konečný plod, jímž je úplné a dokonalé probuzení, stav buddhy. Pak budeme spontánně působit ku prospěchu bytostí, již ne abstraktním způsobem, ale naprosto spontánně, bez jakýchkoli překážek. Právě tak, jako slunce svítí na obloze a všechno osvětluje, bude aktivita buddhy přirozeně přinášet užitek ostatním. A toto se nazývá plod probuzení, úplného a dokonalého probuzení dosaženého rozvíjením bódhičitty.

Toto jsou tedy dva body pohledu, dva vztažné body na cestě k osvícení: vlastní plod a semínko neboli příčina, která tento plod přinese. Tento plod je opravdovou schopností působit ku prospěchu ostatních. Jeho příčinou je rozvíjení bódhičitty, rozvíjení osvíceného postoje, formalizované slibem bódhisattvy.

Čtyři druhy bytostí

Hovořili jsme o plodu probuzení. Je důležité opravdu pochopit, co to je plod a co to znamená být probuzený. Buddha má schopnost uskutečňovat užitek druhých spontánním a neomezeným způsobem. Musíme pochopit, co to znamená.

Buddha prospívá druhým spontánně skrze čtyři úrovně aktivity, které odpovídají čtyřem druhům bytostí. Buddhova aktivita spontánně poskytuje bytostem, které jsou zcela uvězněny v samsáře a v jejím utrpení, příležitost vysvobodit se. To je zejména případ bytostí uvězněných v utrpení nižších stavů zrození. Buddha má schopnost přivést je ke znovuzrození, ve kterém mohou zažívat relativní štěstí.

Druhá a třetí úroveň aktivity se týká bytostí, které jsou již na cestě duchovní praxe. To jsou arhaté a pratjékabuddhové. (Jsou na cestě, ale jejich úroveň realizace ještě není pravým osvícením.) V tomto případě má buddhova aktivita formu podpory a povzbuzování, aby se mohly zcela osvobodit od samsáry.

Jako příklad si vezměme arhaty. Jejich praxe jim přinese realizaci Menšího vozidla (hínajány); buddhové jim zároveň mohou pomoci dosáhnout úplného osvícení. Arhaté jsou ti, kteří se již nacházejí ve stavu vnitřního klidu mysli. Spočívají zcela v tomto pokojném stavu. Toto dosažení vnitřního klidu je plodem stezky individuálního vysvobození, probuzeného stavu arhata. Buddhova aktivita může arhata ovlivnit, aby nezůstával v tomto klidu a raději postoupil k úplnému probuzení. Tato aktivita buddhy může účinně vytrhnout arhata ze stavu klidu a pokoje jeho samádhi neboli meditačního pohroužení. Buddhové nabádají arhaty, aby pokračovali na své cestě k úplnému probuzení. To samé platí pro pratjékabuddhy.

Buddhova aktivita také prospívá čtyřem druhům bytostí. Jsou to praktikující, kteří jsou na vyšších úrovních stezky bódhisattvů, tj. na osmé nebo deváté úrovni. Tyto bódhisattvy aktivita buddhy povzbuzuje a pomáhá jim, aby pokračovali ve svém úsilí a vytrvávali, dokud sami nedosáhnou úplného probuzení.

Tak můžeme vidět, jak je tato probuzená aktivita buddhy obsáhlá. Zahrnuje zároveň bytosti, které jsou zcela lapeny v samsáře, bytosti, které jsou již na cestě praxe, i bytosti, které již dosáhly různých úrovní na cestě. Krátce řečeno, tato aktivita prospívá všem druhům bytostí, na všech úrovních na cestě. Je tedy důležité, abychom pochopili původní příčinu, která přivozuje tuto spontánní a nezměrnou aktivitu. Je to tento slib, tento závazek a tato přísaha praktikovat za účelem pomoci a přinášení užitku druhým. Slib bódhisattvy nám umožňuje tento spontánní a neomezený výsledek.

Uskutečnění osvíceného usilování

Chceme-li zrealizovat toto osvícené usilování a přání, musíme se věnovat praktikování šesti páramit, šesti osvícených vlastností. Jsou to: štědrost, etika, trpělivost, nadšené úsilí, meditace a nerozlišující moudrost. Buddha je někdo, kdo dovedl těchto šest vlastností k úplné dokonalosti a zralosti. Praktikováním těchto vlastností je možné zrealizovat plné probuzení. Buddhové praktikovali a zrealizovali tyto vlastnosti, dovedli je k dokonalosti, a tím dosáhli osvícení. Prošli nespočetnými existencemi vyrůstajícími z jejich přání opravdu pomáhat druhým. Díky tomu jejich osvícené kvality rozkvetly. Měli bychom následovat jejich příkladu a když přijímáme slib bódhisattvy, měli bychom si pomyslet: "Stejně jako buddhové minulosti, přítomnosti a budoucnosti přijali stezku praktikování šesti osvícených vlastností, šesti páramit, i já budu následovat tuto stezku."

Disciplína slibu bódhisattvy

Slib bódhisattvy můžeme aktivovat a realizovat v souvislosti se třemi druhy disciplíny. Za prvé, omezíme naše negativní činy, které způsobují utrpení. Za druhé, hromadíme pozitivní činy, které vytvářejí pozitivní výsledky pro nás i pro ostatní. A za třetí, chováme se správně a působíme ku prospěchu druhých.

Abychom dokázali dodržovat a realizovat slib bódhisattvy, musíme se v tom cvičit. Metody jsou jasně vysvětleny v Gampopově "Ozdobném klenotu vysvobození". Pokud se plně cvičíme v těchto metodách, budujeme silnou základnu pro rozvíjení ctností a všeho pozitivního. Když tento slib neporušíme, bude samotný rozvoj automatický. I když spíme a naše mysl není pozorná, toto pozitivní dobrodiní se neustále rozvíjí. Proto se říká, že slib bódhisattvy je jako úrodná půda pro rozvoj ctností.

 

překlad: Vladimír Pleva