Stížnosti od některých stawůw Českých proti císaři Sigmundowi wedené, že záwazkům swým dosti nečiní

07.12.2013 06:00

 

Bez datum, r. 1437. (Z rkp. Brazydyn.)

"Artikulowé proti císaři, jichžto nedrží."

 

Najprwé Císařowa Milost toho nedrží, jakožto jest slíbil, aby w králowstwí a w markrabstwí nesličná směsice nebyla trpína, totiž kde jest na kterých místech pod obojí spuosobú dáwáno etc. aby tu nebylo dáwáno pod jednú: proti tomu se děje w Praze, i jinde w Čechách i w Morawě, že pod jednú spuosobú protiwrí kněžie podáwají.

Druhé slíbil, aby arcibiskupu a podbiskupuom woleným zjednal potwrzení a swěcení: toho nezdržal, nezjednal a nedokonal.

Třetí slíbil, aby toho arcibiskupa powolaného wšickni kněžie arcibiskupstwie Pražského, to jest i protiwníci, poslušní byli. Proti tomu již netoliko kněžie protiwníci poslušní nejsú, ale i naší strany od jeho poslušenstwí mnohé knězi odtrhl, když jest administrator nad něho wolen.

Čtwrté slíbil, aby biskup Olomúcký a Litomyšlský lidu obecnému, kdežby žádali, pod obojím spuosobem (podáwali): toho nedrží a žádného neswětí.

Páté slíbil, aby biskupowé zjednali kněží na ta místa, kdež jest pod obojím, ježtoby takéž posluhowali: toho nedržíc, kněžím prawdám božím odporným ta místa jednají w Čechách i w Morawě, a naše strany kněží od kostelúw wytiskují.

Šesté slíbil, aby ti biskupowé žáky na kněžstwí swětili, kteřížby chtěli tělo a krew boží rozdáwati pod obojím spuosobem : toho nedrží, neb žádného neswětí.

Sedmé slíbil, aby farářowé, kteříž by se chtěli k kosteluom nawrátiti, s swého biskupa powolením aby lidem pod obojím spuosobem podáwali; pakliby toho neučinili, aby nebyli trpíni.   Toho nedrží, neb již sú mnozí faráři, ježto se k kosteluom nawrátili w Čechách bez arcibiskupowa powolení, a žádnému pod obojí spuosobú nepodáwají.

Osmé slíbil, aby mniši nebyli přijímáni bez arcibiskupowa powolení: a již proti umluwám jsú w Praze i jinde na mnohá místa uwedeni, a arcibiskup k tomu nikda neswolil.

Dewáté slíbil, že wšickni zjewní a smrtedlní hříchowé nemají swobody míti: toho nám nedrží, neb pod jeho mocí mnozí zjewní hříchowé smrtedlní swobodu mají, jako newěstky, tanci, kostky a jiní hříchowé, a zwláště w Praze i jinde po­hříchu mnoho se zlého zjewně děje.

Desáté slíbil kaplany, ježtoby rozdáwali pod obojí spuosobú etc. na swém dwoře a před sebú rád widěti a je míti: toho nedrží, neb ještě ižádného takowého nemá na swém dwoře.

Jedenácté slíbil, když do Čech přijede, že chce klenoty, listy, privilegia, kteréž nám byl po králowě smrti pobral, wrátiti: toho něco málo nawrátil, a což pil­nějšího zachowal, anebo dal, kam ráčil.

Dwanácté slíbil nám swobod i řáduow i práw potwrditi, aneb w tom zachowati: proti tomu slibu, úroku wší země požádal a již polowici wybral, a k tomu wšem na wojnu na jich náklad hotowu býti kázal; tudy chtě tuto zemi téměř ze wšech swobod neřádně wywesti a utisknuti, ježto toho nám a žádným předkuom nikda žádný král nečinil.

Třinácté slíbil, aby žádný w Čechách cizozemec newládl na úřadech : proti tomu již cizozemci swětle úřady drží a súdí, i arcibiskupstwi zprawují, k welikému pohanění jazyka českého a utištění prawdy boží, i k rušení a wywedení ze wšech umluw, kteréž s JM máme.

Čtrnácté slíbil, se přičiniti, aby k učení Pražskému a k špitáluom zboží byla nawrácena: toho nedrží, na těch zbožích zápisy čině služebníkuom swým.

Patnácté slíbil žádnému zlým nespomínati, kdo jest w těchto záštích proti němu byl: proti tomu kněze Hawla od S. Haštala jawše beze wší winy duowodné, Holickému wydati kázal; kterýžto těžce zmučen jest, a jakož slyšíme i umořen. A zpraweni jsme, že se i jiným též děje; jakož on na žádného laskaw není, kdož se wěrně prawd božích drží.

Šestnácté slíbil o zápisy, kteříž sú se stali buďto na dědické zboží, neb na poručenstwí etc. žeby neměli rušeni býti, než aby ti zápisowé moc měli: proti tomu pana Jiříka Wismburského zápisuow řádných odsúdili.

Sedmnácté slíbil, coby obtížení bylo  neřádného  při  súdích, aby  napraweno bylo: i již zjewně jest shledáno, že se nenaprawuje, ale nakřiwuje; jakožto zwláštně Jana Zmrzlíka za křiwého odsúdili, jeho pře neslyšawše, a Beneše  z Mokrowús pan Krušina pohoní, wěda,  že Beneš  není  bezpečen k súduom  státi, a prwé není slýcháno, by pan Krušina z čeho mu winu dáwal; a Chwala z Říčan jawše, odsúdili jej, jakž se jim zdálo, proti řáduom a swobodám země.

Osmnácté slíbil Horu opatřiti, aby zwelebena byla: již jest ji nezwelebil, a téměř na najwyšší zawedl a zapustil, k weliké škodě a k hanbě koruně České; a dopustí wědomě na mnohých místech peníze falešné dělati.

Dewatenácté: To se nám také welmi zle líbí, že lidi najznamenitější naši strany, ježto sú w prawdách božích, duchowni i swětské, z swé raddy od úřadu zawrhl, a ježto jest najwíc skrze těch lidí zjednání do země uweden i za pána přijat; a stranu nám odpornú i prawdě boží i do raddy přijal, a je na úřady k sazení a k wládnutí ustanovril; tomu každý rozuměti muož, kam se to chýlí.