Studujte prorocká písma

06.05.2017 23:10

 

Zjevení 1,1-3 - Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl – je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko.

Knihy Daniel a Zjevení Jana nejsou tajemstvím

Lidé prohlašovali, že proroctví Daniela a Zjevení jsou nesrozumitelná tajemství. Kristus však nasměroval své učedníky na slova proroka Daniela týkající se událostí, které nastanou v jejich době a řekl:

Matouš 24,15 - „Kdo čte rozuměj!“.

Také tvrzení, že Zjevení je tajemstvím, kterému nelze rozumět, je v rozporu se samotným názvem knihy.

Zjevení 1,1-3 - Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko.

Zkrácenou verzi proroctví najdete zde https://www.mefag.com/

Připrav se studiem proroctví!

Když Bůh posílá lidem varování tak důležitá, že jsou popsána jako volání svatých andělů letících středem nebe, pak od každého věřícího a rozumného člověka požaduje, aby tyto poselství poslechl.  Strašné soudy vyslovené nad těmi, kdo uctívají šelmu a její obraz, by měly vést všechny k pilnému studiu proroctví, aby poznali co je znamení šelmy a jak se mají vyvarovat je přijmout.

Většina lidí si však zacpává uši, aby neslyšeli pravdu a věří raději bájím a tradicím.  Apoštol Pavel napsal:

2. Timoteus 4,3-4 - Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.

Nejvýznamnějším tématem je poselství třetího anděla, které shrnuje poselství anděla prvního a druhého. Všichni by měli porozumět pravdám obsaženým v těchto poselstvích a uplatňovat je v denním životě, protože to má zásadní význam pro spasení. (Evangelizace 196)

Neodmítej proroctví - prorok říká: „Blahoslavený, kdo čte“. Každý kdo odmítá věnovat pozornost varováním a pokynům obsažených ve zjevení, nemůže počítat s tímto zaslíbením.

Nezesměšňuj proroctví - každý kdo zesměšňuje tato proroctví a odmítá se tak připravit na příchod Ježíše Krista, zůstane bez požehnání.

Zjevení je otevřená kniha - Zjevení je odhalené tajemství, otevřená kniha a vede k proroctvím Daniele. Obojí uvádí nejdůležitější pokyny, jaké dává Bůh lidem odledně událostí, které se mají stát v závěru dějin tohoto světa.

Zjevení patří církvi posledních dnů - Janovi byly odkryty události, které vzbuzují hluboký a vřelý zájem církve. Viděl, v jakém stavu je lid Boží, jaké mu hrozí nebezpečí, jaké ho čekají boje a konečné vysvobození.  Byly mu ukázány věci nesmírného významu, zvláště pro poslední církev, aby se ti, kdo se obrátí od bludu k pravdě, mohli poučit o nebezpečích a bojích, které je čekají. Nikdo nemusí být ve tmě, pokud jde o to, co přijde na zemi.

Úsilí satana - Proč tedy tak málo lidí rozumí tak důležité části písma? Proč je taková nechuť tyto knihy zkoumat? Je to záměrné úsilí satana – zatajovat před lidmi to, co odhaluje jeho podvody.  Proto Kristus vyslovil požehnání nad těmi, kdo budou číst, poslouchat a zachovávat slova proroctví.

Porozuměj poselství knihy Zjevení - Poslední kniha novozákonních písem je plná pravdy, kterou bude Boží lid potřebovat v posledních dnech. Závažná poselství, která byla dána ve Zjevení ve svém pořadí, mají zaujmout první místo v myslích Božího lidu. Kristovo nejzávažnější svědectví, má být přineseno světu. Po celé knize zjevení jsou nejdražší a nejvznešenější zaslíbení a jsou tam také závažná varování!

Neboj se symboliky Zjevení - Nenechte se zastrašit tajemnými symboly. Žádejte moudrost od Boha.

Přísloví 2,6 - Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.

Prorocké knihy nejsou zahaleny tajemstvím - Bible byla určena k tomu, aby se stala průvodcem všech, kteří se chtějí seznámit s vůlí svého Stvořitele.  Tyto důležité pravdy, které se týkají našeho spasení, nebyly ponechány v tajemství. Těm, kdo upřímně hledá pravdu, budou zjeveny.

Abakuk 2,2 - A Hospodin mi odpověděl: „Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst.

Žalm 97,11 - Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným.  Důkladným zkoumáním proroctví pochopíme, jak daleko pokročily dějiny tohoto světa a s jistotou poznáváme, že druhý příchod Ježíše Krista je blízko.

Cenné dědictví proroků

Žádný ze starodávných proroků nemluvil tolik pro svou dobu jako pro  dobu  naší, takže jejich prorokování má platnost  pro nás.

1. Korintským 10,11 - To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.

1. Petr 1,12 - Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe.

Vážná odpovědnost adventistů před Bohem

Kristus o svém lidu říká: „Vy jste světlo světa.“  Z určitého hlediska byli Adventisté sedmého dne postaveni do světa, jako strážní a nositelé světla. Jim bylo svěřeno poslední varování pro hynoucí svět. Bylo jim dáno dílo nejvyšší důležitosti – hlásání poselství prvního, druhého a třetího anděla.  Nejzávažnější pravdy nám jsou dány proto, abychom je hlásali světu. Svět má být varován a Boží lid musí být věrný, aby nezklamal udělenou důvěru.

Je to úžasná přednost, být schopni rozumět Boží vůli tak, jak je nám zjevena ve slovu proroctví. Na nás je tím vložena velká odpovědnost. Bůh očekává, že o poznání, které nám dal, se budeme dělit s ostatními. Jeho vůlí je, aby se Božské a lidské nástroje sjednotili v hlásání varovného poselství. (9 Testimonies 19-20)

Zjevení 3,10-13 - Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Zjevení 22,7 - „Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy.“