Tessalonicenským 2.

24.05.2014 09:41

1. kapitola

1. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu:
2. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
3. Musíme za vás, bratři, stále děkovat Bohu, jak se sluší, protože vaše víra velice roste a vzájemná láska vás všech se rozhojňuje,
4. takže se vámi v Božích církvích sami chlubíme - totiž vaší vytrvalostí a věrností ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte.
5. Ta jsou znamením Božího spravedlivého soudu, abyste byli uznáni za hodné Božího království, pro něž také trpíte.
6. U Boha je totiž spravedlivé, aby těm, kdo vás sužují, bylo odplaceno soužením
7. a vám, kdo jste sužováni, odpočinutím s námi, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly
8. a v ohnivém plameni uvede pomstu na ty, kdo neznají Boha a nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše Krista.
9. Ti ponesou trest věčné záhuby, odloučeni od Pánovy tváře a od slávy jeho moci,
10. v ten den, kdy přijde, aby byl oslaven ve svých svatých a ukázal se jako podivuhodný ve všech věřících - neboť jste uvěřili našemu svědectví mezi vámi.
11. Proto se také za vás stále modlíme, aby vás náš Bůh uznal za hodné tohoto povolání a mocně naplnil každý dobrotivý záměr i každý skutek víry,
12. aby tak jméno našeho Pána Ježíše Krista bylo oslaveno ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

 

2. kapitola

1. Ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu vás tedy prosíme, bratři,
2. abyste se nenechali snadno vyvést z míry ani lekat, ať už duchem, slovem nebo dopisem (údajně od nás), jako by již nastal Kristův den.
3. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení,
4. který se staví na odpor a povyšuje se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá, takže se posadí v Božím chrámu jako Bůh a bude se vydávat za Boha.
5. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, když jsem ještě byl u vás?
6. a víte, co ho nyní zadržuje - proto, aby byl zjeven až ve svůj čas.
7. Tajemství této bezbožnosti již přece působí; jen čeká, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo ji dosud zadržuje.
8. A tehdy se zjeví ten bezbožník, kterého Pán pohltí dechem svých úst a zničí jasem svého příchodu.
9. Příchod toho bezbožníka odpovídá Satanovu působení s jeho veškerou mocí, znameními a lživými zázraky
10. a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kdo hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni.
11. A proto na ně Bůh pošle mocné působení bludu, aby uvěřili lži
12. a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v nepravosti, byli odsouzeni.
13. My však musíme stále děkovat Bohu za vás, bratři milovaní Pánem, protože vás Bůh od počátku vyvolil ke spasení skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu.
14. K tomuto spasení vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista.
15. A proto, bratři, stůjte a držte se ustanovení, jimž jste se naučili jak skrze slovo, tak i skrze náš dopis.
16. Sám náš Pán Ježíš Kristus a náš Bůh a Otec, který si nás zamiloval a z milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
17. ať potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém slovu i skutku.

 

3. kapitola

1. Závěrem, bratři, modlete se za nás, aby se Pánovo slovo rychle šířilo a bylo oslavováno tak jako u vás
2. a abychom byli vysvobozeni od neslušných a zlých lidí; neboť ne všichni mají víru.
3. Pán je však věrný: on vás posílí a ochrání od zlého.
4. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že děláte a také budete dělat to, co vám přikazujeme.
5. Kéž tedy Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti.
6. Přikazujeme vám tedy, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který se chová neukázněně a ne podle ustanovení, které přijal od nás.
7. Sami přece víte, jak je potřeba následovat náš příklad, protože jsme u vás nebyli neukáznění,
8. ani jsme nejedli ničí chléb zadarmo. Naopak: dnem i nocí jsme s námahou a úsilím pracovali, abychom nikomu z vás nebyli přítěží.
9. Ne že bychom na to neměli právo, ale chtěli jsme se vám dát za příklad k následování.
10. Když jsme ještě byli u vás, přikazovali jsme vám přece toto: Nechce-li někdo pracovat, ať také nejí!
11. Slyšíme totiž, že se někteří mezi vámi chovají neukázněně: vůbec nepracují, ale zato jsou všeteční.
12. Takovým tedy přikazujeme a vyzýváme je skrze našeho Pána Ježíše Krista, aby pokojně pracovali a jedli svůj vlastní chléb.
13. Vy, bratři, pak nepolevujte ve správném jednání.
14. Jestliže však někdo neuposlechne naše slovo v tomto dopise, takového označte a nesměšujte se s ním, aby se zastyděl.
15. Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako bratra.
16. Kéž vám tedy sám Pán pokoje daruje pokoj v každý čas a v každém ohledu. Pán s vámi všemi.
17. Pozdrav mou, Pavlovou rukou, což je znamením v každém dopisu. Takto píšu.
18. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen.