Timoteovi 2.

10.05.2014 09:42

1. kapitola

1. Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, podle zaslíbení života, který je v Kristu Ježíši,
2. Timoteovi, svému milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.
3. Jsem vděčný Bohu, kterému sloužím jako i naši předkové s čistým svědomím, že na tebe neustále pamatuji ve svých modlitbách ve dne i v noci.
4. Když vzpomínám na tvé slzy, toužím tě vidět, abych byl naplněn radostí,
5. a připomínám si tu tvoji nepředstíranou víru, která nejdříve byla ve tvé babičce Loidě a ve tvé matce Eunice, a jsem si jist, že je i v tobě.
6. Proto ti připomínám, abys rozněcoval ten Boží dar, který je v tobě díky vkládání mých rukou.
7. Bůh nám přece nedal ducha bázlivosti, ale ducha moci, lásky a jasné mysli.
8. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána, ani za mě, jeho vězně, ale snášej spolu se mnou útrapy pro evangelium podle Boží moci.
9. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne podle našich skutků, ale podle vlastního předsevzetí a podle milosti, která nám byla dána v Kristu Ježíši před věčnými časy
10. a která se nyní ukázala skrze příchod našeho Spasitele Krista Ježíše, který zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a nesmrtelnost,
11. k čemuž jsem byl já postaven za kazatele, apoštola a učitele pohanů.
12. Proto také snáším tyto věci, ale nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne.
13. Za příklad zdravých slov měj ta, která jsi slyšel ode mě ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši.
14. Ten nádherný poklad, jenž ti byl svěřen, zachovávej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá.
15. Víš o tom, že se ode mě odvrátili všichni, kdo jsou v Asii, mezi nimi i Fygelus a Hermogenes.
16. Kéž Pán prokáže milosrdenství Oneziforovu domu, neboť mě často osvěžoval a nestyděl se za mé řetězy.
17. Naopak - když přišel do Říma, velmi usilovně mě hledal, až mě našel.
18. Kéž mu Pán dá v onen den najít milosrdenství u Pána. A jak hodně mi pomáhal v Efezu, víš sám velmi dobře.

 

2. kapitola

1. Proto se i ty, můj synu, posiluj v milosti, která je v Kristu Ježíši.
2. A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopní učit zase další.
3. Snášej tedy útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista.
4. Nikdo, kdo bojuje, se nezaplétá do záležitostí běžného života, aby se líbil svému vojevůdci.
5. Také když někdo závodí, nezíská věnec, pokud nezávodil podle pravidel.
6. Rolník, který se namáhá, musí okusit úrodu jako první.
7. Mysli na to, co říkám, a kéž ti Pán dá ve všem porozumění.
8. Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl podle mého evangelia vzkříšen z mrtvých.
9. Pro ně snáším útrapy, dokonce pouta jako zločinec; ale Boží slovo není v poutech.
10. A proto všechno snáším, kvůli vyvoleným, aby i oni došli spasení, které je v Kristu Ježíši, s věčnou slávou.
11. Toto slovo je spolehlivé: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít.
12. Jestliže vytrváme, budeme s ním také kralovat. Zapřeme-li ho, zapře i on nás.
13. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.
14. Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Pánovou tváří, aby se nehádali o slova, což není k žádnému užitku, ale ke zkáze posluchačů.
15. Usiluj, aby ses mohl představit jako osvědčený před Bohem, dělník, který se nemá za co stydět a který správně vykládá slovo pravdy.
16. Světským prázdným řečem se pak vyhýbej, neboť ti, kdo je mluví, budou postupovat k ještě větší bezbožnosti
17. a jejich řeč se bude šířit jako rakovina. Mezi nimi je i Hymeneus a Filétus,
18. kteří zbloudili od pravdy, když říkají, že již nastalo vzkříšení, a převracejí víru některých lidí.
19. Avšak Boží pevný základ zůstává stát a má na sobě tento nápis: "Pán zná ty, kdo jsou jeho" a "Ať odstoupí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Kristovo jméno."
20. Ve velikém domě totiž nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; a některé jsou jistě ke cti, ale některé k hanbě.
21. Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo.
22. Utíkej tedy od mladických žádostí a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.
23. Pošetilé a nerozumné otázky pak odmítej, neboť víš, že plodí hádky.
24. A Pánův služebník se nemá hádat, ale má být ke všem laskavý, schopný vyučovat, snášenlivý,
25. s krotkostí napravující ty, kdo se stavějí na odpor. Snad jim Bůh dá pokání, aby poznali pravdu
26. a probrali se z ďáblovy pasti, neboť jím byli chyceni, aby činili jeho vůli.

 

3. kapitola

1. Věz však, že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy.
2. Lidé totiž budou samolibí, milující peníze, vychloubační, pyšní, rouhaví, neposlouchající rodiče, nevděční, bezbožní,
3. bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nezdrženliví, hrubí, nepřátelé dobra,
4. zrádci, ukvapení, nadutí, milující rozkoše více než Boha.
5. Budou mít vnější způsob zbožnosti, ale zřeknou se její moci. Od takových se odvracej.
6. Jsou mezi nimi i tací, kteří se vkrádají do domů a svádějí ženštiny obtížené hříchy, puzené různými žádostmi,
7. které se stále učí, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy.
8. Stejně jako Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi, tak i tito lidé zkažené mysli a zvrácení ve víře nyní odporují pravdě.
9. Dále však již postupovat nebudou; neboť jejich nerozum bude všem zřejmý, tak jako byl i nerozum tamtěch.
10. Ty jsi ale až dosud následoval mé učení, můj způsob života, mé předsevzetí, víru, trpělivost, lásku, vytrvalost,
11. pronásledování i utrpení, která na mě přišla v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě však ze všech vysvobodil.
12. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni.
13. Zlí lidé a podvodníci však budou postupovat stále k horšímu - svůdci i svádění.
14. Ale ty zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Věz, od koho ses to naučil,
15. a že od dětství znáš Svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení skrze víru, jež je v Kristu Ježíši.
16. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti,
17. aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu.

 

4. kapitola

1. Proto tě před Bohem a před Pánem Ježíšem Kristem, který má soudit živé i mrtvé, zapřísahám při jeho příchodu a jeho království:
2. Kaž Slovo; buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, kárej a napomínej se vší trpělivostí a učením.
3. Neboť nastane čas, kdy nebudou snášet zdravé učení, ale budou si podle vlastních chutí shromažďovat učitele lechtající jejich sluch.
4. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.
5. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svoji službu.
6. Já už totiž začínám být obětován a nastal čas mého odchodu.
7. Bojoval jsem dobrý boj; běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.
8. Nakonec je pro mě připravena koruna spravedlnosti, kterou mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce; a nejen mně, ale i všem, kdo si zamilovali jeho příchod.
9. Vynasnaž se ke mně brzy přijít;
10. Démas mě totiž opustil, protože si zamiloval tento svět, a odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.
11. Jediný Lukáš je se mnou. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou, neboť je mi velmi užitečný ke službě.
12. Tychika jsem poslal do Efezu.
13. Až půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny.
14. Kovář Alexandr mi učinil mnoho zlého - ať mu Pán odplatí podle jeho skutků.
15. Chraň se ho i ty, neboť velice odporoval našim slovům.
16. Při mé první obhajobě se za mě nikdo nepostavil, ale všichni mě opustili. Kéž jim to není počítáno.
17. Pán však stál při mně a posílil mě, aby skrze mne bylo dovršeno kázání a slyšely je všechny národy. A tak jsem byl vysvobozen ze lví tlamy.
18. A Pán mě vysvobodí od každého zlého skutku a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.
19. Pozdrav Prisku a Akvilu i Oneziforův dům.
20. Erastus zůstal v Korintu a Trofima jsem zanechal v Milétu nemocného.
21. Vynasnaž se přijít ještě před zimou. Pozdravuje tě Eubulus, Pudens, Línus, Klaudia a všichni bratři.
22. Pán Ježíš Kristus buď s tvým duchem. Milost s vámi. Amen.