Titovi

19.04.2014 09:43

1. kapitola

1. Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, podle víry Božích vyvolených a poznání pravdy, jež vede ke zbožnosti,
2. v naději věčného života, který před věčnými časy zaslíbil Bůh, který nikdy nelže
3. a který v patřičný čas zjevil své slovo skrze kázání, jež mi bylo svěřeno podle nařízení našeho Spasitele Boha,
4. Titovi, svému vlastnímu synu v obecné víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele.
5. Zanechal jsem tě na Krétě z toho důvodu, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil po městech starší, jak jsem ti nařídil.
6. Někdo může být starším, je-li bezúhonný, manžel jedné ženy a má-li věřící děti, které nelze obvinit z bujnosti nebo nepoddajnosti.
7. Neboť biskup musí jakožto Boží správce být bezúhonný, ne samolibý, ne prchlivý, ne pijan, ne rváč, ne ziskuchtivý,
8. ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý, zdrženlivý,
9. držící se spolehlivého slova podle toho, jak byl naučen, aby mohl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.
10. Je totiž mnoho nepoddaných, prázdných mluvků a svůdců mysli, zvláště těch z obřízky,
11. jimž musí být zacpána ústa. Ti rozvracejí celé domy, když pro mrzký zisk vyučují tomu, co se nesmí.
12. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané byli vždycky lháři, zlá zvěř a líná břicha."
13. Toto svědectví je pravdivé. Proto je přísně kárej, aby byli zdraví ve víře
14. a nezabývali se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.
15. Čistým je všechno čisté; poskvrněným a nevěřícím však není čisté nic, ale jejich vlastní mysl i svědomí jsou poskvrněné.
16. Vyznávají, že znají Boha, svými skutky to však popírají. Jsou ohavní, nepovolní a nezpůsobilí k jakémukoli dobrému dílu.

 

2. kapitola

1. Ty pak mluv, co se sluší na zdravé učení.
2. Starší muži ať jsou střídmí, počestní, rozvážní, zdraví ve víře, v lásce a v trpělivosti.
3. Podobně starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté, ať nejsou pomlouvačné ani zotročené množstvím vína, ať jsou učitelkami dobrého,
4. ať učí mladé ženy, aby milovaly manžely a děti,
5. byly rozvážné, cudné, pečující o domácnost, laskavé, poddané svým manželům, aby Boží slovo nebylo tupeno.
6. Podobně napomínej i mladíky, aby byli rozvážní.
7. Ty sám buď ve všem příkladem dobrých skutků; v učení měj celost, vážnost, stálost.
8. Mluv zdravé slovo, jež nelze odsoudit, aby protivník byl zahanben a neměl, co by o vás řekl zlého.
9. Služebníky uč, ať jsou poddáni svým pánům, ať jsou ve všem příjemní, ať neodmlouvají,
10. neokrádají, ale prokazují veškerou správnou věrnost, aby ve všem byli ozdobou učení našeho Spasitele Boha.
11. Boží zachraňující milost se zajisté zjevila všem lidem.
12. Ta nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně,
13. v očekávání té požehnané naděje, totiž slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista,
14. který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe svůj zvláštní lid, horlivě milující dobré skutky.
15. Toto mluv; napomínej a kárej s veškerým důrazem. Ať tebou nikdo nepohrdá.

 

3. kapitola

1. Připomínej jim, ať jsou poddáni vládcům a vrchnostem, ať je poslouchají, ať jsou připraveni ke každému dobrému skutku,
2. ať o nikom nemluví zle, ať nejsou svárliví, ale vlídní a ať prokazují veškerou krotkost vůči všem lidem.
3. Vždyť i my jsme kdysi byli nerozumní, nepovolní, oklamaní, otročili jsme různým žádostem a rozkoším, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme odporní a vzájemně se nenávidící.
4. Když se však ukázala dobrota a lidumilnost našeho Spasitele Boha,
5. spasil nás - ne na základě skutků spravedlnosti, které jsme my vykonali, ale podle svého milosrdenství - skrze koupel znovuzrození a obnovení Ducha Svatého,
6. kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista,
7. abychom se, ospravedlněni jeho milostí, stali dědici v naději věčného života.
8. To slovo je spolehlivé a chci, abys na těchto věcech trval, aby se ti, kteří uvěřili Bohu, snažili vynikat v dobrých skutcích.
9. Pošetilým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se pak vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.
10. Sektáře po prvním a druhém napomenutí vyobcuj.
11. Věz, že takový člověk je rozvrácený a hřeší, odsouzen sám sebou.
12. Až k tobě pošlu Artema nebo Tychika, vynasnaž se přijít ke mně do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu.
13. Zénu, učeného v Zákoně, a Apolla důkladně vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo.
14. A ať se i naši učí vynikat v dobrých skutcích k naplňování naléhavých potřeb, aby nebyli neužiteční.
15. Všichni, kdo jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Amen.