Uklidnění mysli je prvním krokem

26.06.2010 09:14

Z přednášky Šamara Rinpočheho ve Washington DC, z roku 2004

 

Dnes vám odevzdám nauky o podstatě mysli, které budou užitečné pro vaši meditaci. Vysvětlím vám také důvody, proč praktikovat šinä (skt. Šamatha), tedy meditační praxi klidu mysli. Abyste mohli meditovat, musíme nejdříve porozumět vlastní mysli. Běžné představy o mysli nejsou přesné a mohou být překážkou ve vaší meditaci. Je tedy velmi důležité správně porozumět podstatě mysli.

Obecně dnes lidé nazírají na mysl z vědeckého pohledu. Možná přirovnávají mysl, která je procesem, k mozku, který je tělesným orgánem.  V takovém případě je jednoduché vidět mysl jenom jako soustavu nervů vysílajících a zpracovávajících elektrické signály, něco jako počítač z masa. Měl bych vám říct, že kdyby mysl fungovala tímto způsobem, nebyla by potřeba meditovat. Z hlediska buddhismu ale mysl vypadá jinak. V buddhismu říkáme, že mysl je jasná. Jasností rozumíme, že mysl může porozumět sama sobě. Můžeme věcem rozumět, protože skutečná podstata mysli je sebeporozumění. Kdyby tomu bylo jinak, nemohli bychom se ničemu naučit. Učit se, v budhistickém smyslu, znamená získat sebeporozumění.

Všechny konceptuální vědomosti k nám přicházejí jako obrazy v mysli. Fyzické objekty, kterým rozumíme, nejsou ze stejného materiálu jako naše mysl. Fyzické objekty sestávají z atomů, mysl ne. Proto jsou fyzické objekty jsou jiné než mysl. Samotná mysl není složená z atomů a je tedy přirozeně oddělená od fyzických objektů. Když z toho vyvodíme závěr, znamená to, že ve skutečnosti mezi myslí a hmotou není žádný kontakt. Když porozumíte tomu, že objekty jsou jenom odrazy v mysli, uvědomíte si, že to, co mysl chápe, nejsou samotné objekty, ale jenom představy nebo obrazy. Přes toto chápání mysli potom můžeme přistoupit ke složitější představě, že podstata mysli je definována sebeporozuměním a sebeuskutečněním.

Mysl v každém okamžiku pracuje, hýbe se. Mysl není pevnou anebo trvalou věcí, ale procesem – skutečným proudem mysli. Myšlenky procházejí myslí a zajišťují tak její kontinuitu. Kdyby mysl vždy zůstala na jedné myšlence, uvázla by. Zamrzla by. Ale protože se mysl stále hýbe, protože je dynamická, můžete vnímat vnější svět, prostřednictvím neustále se měnících údajů z vašich smyslů. Můžete vidět, slyšet, cítit. Proud mysli bychom mohli přirovnat například k rychlému čtení slov. Každé slovo je spojeno s myšlenkou. Jedině díky tomu, že vaše mysl není neměnná, pevná entita, můžete porozumět sérii myšlenek. Kdyby vaše mysl nebyla dynamická, ztuhla by na „ A“ a nikdy by se nedostala do bodu „ B“. Takže, mysl je v každém okamžiku v pohybu; pokaždé opouští svou předchozí pozici.

Když dosáhneme plného probuzení, mysl je osvobozena od objektů, se kterými se propojuje prostřednictvím myšlenek, vjemů a pocitů. Mysl už nemá překážky. Nemáte ani jedinou myšlenku, ani mnoho myšlenek. Mysl v podstatě neexistuje. Mysl už není nevědomá anebo hloupá, v nejhlubším smyslu slova. Ale měli bychom porozumět tomu, že sebeuskutečnění není něco jako být v komatu. Naopak, je tu jasnost a síla. Sebeuskutečněná mysl je osvobozena od vlivu jevů. Je to mysl osvobozená od každé potřeby se zaměstnávat - nyní je to nezávislá mysl.

Toto je, dalo by se říct, správná, nedualistická mysl. Takového stavu mysli samozřejmě není lehké dosáhnout. Naše návyky jsou silné a nerealizovaná mysl se snadno nechává unést tokem myšlenek. Když prozkoumáte vaši vlastní mysl, porozumíte tomu. Mysl neexistuje jako něco hmotného, není to fyzicky existující věc. Mysl není omezena jakoukoliv velikostí, tvarem ani barvou. Je neohraničená a prostorná.

Když jste schopni dosáhnout otevřeného stavu mysli - a  udržet ho – můžete ho dále rozvinout bez jakýchkoliv omezení. Tento stav můžete nazvat osvícenou myslí, ale osvícení je obtížné realizovat. Tohoto stavu mysli můžete dosáhnout také prostřednictvím zkoumání a analýzy. Vaše mysl v něm ale nevydrží dlouho, rychle se vytratí kvůli vašim mentálním návykům. Mluvím hlavně o mentálních návycích jako je zmatek a rozrušení. Návyk rozrušení je velmi, velmi silný. Naše mysli a mysli všech bytostí,jsou velice nepokojné. Zatímco základní podstata naší mysli je jasná a neomezená, naše současná mysl je nepokojná, protože rozrušení je mentálním návykem. Na základě této skutečnosti je meditace přirozenou protilátkou. Na to abychom vyřešili problém mentálního rozrušení, máme k dispozici systematicky sestavené meditační techniky.

Jinými slovy, musíme naší mysl trénovat. Naše mysli jsou teď divoké a rozrušené jako zmatený hurikán. Na to, abychom mohli zrealizovat náš plný potencionál, musíme mysl zkrotit. A dobrá zpráva je, že můžeme použít naši mysl k tomu, aby zkrotila sama sebe. Potřebujeme vytvořit nové mentální návyky. Z množství různých metod používaných ke krocení mysli, jedna z nejúčinnějších se učí v centrech Bodhi Path – je to praxe meditace šamatha (šinä). Na praxi šamathy byste se měli obzvlášť koncentrovat.

Šamatha je nejlepším nástrojem k uklidnění mysli. Pomůže vám rozvinout zvyk mentální koncentrace a pomůže udržet vaši mysl bez toho aby se potulovala. A jestli si můžete z času na čas připomenout způsob chápání mysli, který jsme vám tu vysvětlil, budete schopni lépe meditovat. Když ale zapomenete, že skutečná přirozenost vaší mysli je klidná, vyrovnaná a zářivá, může se stát, že budete ve vaší meditaci vytvářet zbytečné napětí. Může se stát, že budete vaši mysl nutit k tomu, aby se soustředila. To ale vytvoří napětí a bude vám to překážet v rozvoji. Uvolněte se a půjde vám to lépe. ak jsem již vysvětlil,mysl je velmi prostorná. Když se soustředíte, potřebujete být uvolnění. Je daleko jednodušší se koncentrovat, když nejste napjatí. Ať už děláte cokoliv, například plavete, nepůjde vám to moc dobře, když budete příliš napjatí. Když meditujete, měli byste být uvolnění. Pokud správně chápete mysl a poté aplikujete metodu šamathy, budete ve vaší praxi úspěšní.

Už od začátku je meditace šamathy velmi užitečná. Ale netlačte na sebe příliš - potřebujete trpělivost, abyste si na tuto praxi zvykli. Jenom si zapamatujte, že meditace je něco, co můžete dělat právě teď pro dosažení klidu mysli. Každý hledá klid mysli a meditace je způsob, jak ho dosáhnout. Proč potřebujete trpělivost? Když nejste trpěliví, nebudete pokračovat v praxi, když jste začali a nikam se nedostanete. Získáte jen tolik, kolik vložíte. Když nebudete meditovat, nezískáte nic. Buďte tedy prosím trpěliví.

Lidé dnes obecně tráví mnoho času prací a nemohou si jen tak sednout a meditovat kdykoliv se jim zachce. Proto, alespoň ze začátku, obvykle pomáhá naplánovat si denně nějaký čas na meditační praxi. Buď brzo ráno, večer nebo po práci , když můžete být sami na klidném, tichém místě. Nicméně, když se naučíte dobře meditovat, můžete meditovat kdekoliv. Můžete si naplánovat konkrétní čas na meditaci, ale když budete meditovat v každé volné chvilce, rychle si na to zvyknete. Když jste v práci a máte trochu volného času na trochu meditace, třeba po obědě, proč nezkusit chvilku meditovat? Kdekoliv jste, dělejte nějakou meditaci. Meditační mistři často radí svým žákům, aby se chovali jako kráva na pastvě. Tak jako kráva neustále přežvykuje bez toho, aby o tom přemýšlela, podobně bychom my měli vyvinout návyk nepřetržitě, takřka automaticky meditovat. Kdykoliv můžete, meditujte tímto způsobem. Potom se to skutečně stane součástí vašeho každodenního života.

Když začínáte meditovat, můžete se soustředit tak, že použijete nějaký vnější objekt koncentrace. Nemusí to být fyzický objekt – nejběžnějším meditačním „objektem“ je dech. Mělo by to ale být něco jednoduchého a nehybného. Pokud se to pohybuje, mělo by to být něco co se pravidelně opakuje, jako právě dech. Dobrou praxí je počítat jednadvacet nádechů a výdechů, a potom nechat mysl odpočinout tím, že ponecháte vaši pozornost trochu se potulovat. Potom jemně přenesete svou pozornost zpět k dechu a napočítáte dalších 21. Znovu si odpočiňte a potom opakujte tento cyklus po dobu vašeho meditačního sezení. Když se tímto způsobem soustředíte na počítání vašeho dechu, budete se rychle rozvíjet.

Po chvíli, když si navyknete na koncentraci, můžete přestat používat vnější objekt soustředění. Namísto toho se můžete začít soustředit na mysl samotnou. V tomto bodě se můžete také soustředit na přecházející momenty mysli. Před tím než ale začnete s těmito pokročilými praxemi, měli byste nejprve projít tréninkem koncentrace šamatha. Později, když bude vaše koncentrace stabilní, můžete začít meditovat na mysl samotnou.

Co je ještě třeba říci o meditaci šamatha? Většina z vás již slyšela, že je důležitá vaše meditační pozice. Chcete sedět pohodlně, ale být pozorní – ať už na polštáři na podlaze nebo na židli. Také sledujte, co jíte. Trávení příliš sytých jídel může způsobit únavu a to se v průběhu meditace projeví ospalostí. Když ale budete jíst moc málo, budete příliš slabí a to také není dobře. Když je vaše tělo slabé, nemáte dostatek energie na zaměření vaší pozornosti a na to, abyste zůstali pozorní. V meditaci, jako i ve všem jiném, hledejte střední cestu.