Vědecká komunita je přesvědčena o neúčinnosti homeopatie?

20.09.2014 12:11

A. Scofield v roce 1984 konstatoval, že se přes řadu pokusů a klinických testů nepodařilo nalézt dostatek důkazů, že homeopatie je účinná, avšak ani nebyla její účinnost vyvrácena. Negativní výsledek přisuzoval špatné metodice studií.

Francouzská skupina Groupe de Recherches et d'Essais Cliniques et Homéopathie provedla v roce 1989 testy, které měly ověřit dosavadní pozitivní studie o účinnosti homeopatie. Pozitivní důkaz ve prospěch homeopatie nenalezla.

C. Hill a F. Doyon v roce 1990 hodnotili 40 pokusů, z nichž 3 měly podle tohoto posuzování závažné metodologické chyby a právě jen tyto tři pokusy vykazovaly pozitivní výsledky.

J. Kleijnen v roce 1991 Hillovi a Doyonovi oponoval. Podle něj chybně vyhodnotili dva experimenty jako nenáhodné a sedm jako negativní. Možnost závažného vychýlení výsledků kvůli metodologickým nedostatkům konstatoval Kleijnen u všech provedených experimentů. Podle Kleijnena je sice výsledek metaanalýzy pozitivní, nicméně pro špatnou metodologickou kvalitu a pro nepoznanou roli publikačního biasu není dostačující k definitivnímu závěru.

J. Boissel v roce 1996 uvedl, že ze 184 zpráv o řízených experimentech lze jen 17 brát vážně, avšak jejich rozsah je příliš malý, než aby mohly být činěny jakékoliv závěry o účinnosti nebo neúčinnosti homeopatie.

Klaus Linde z Centra pro výzkum doplňkové medicíny v Mnichově v roce 1997 při metaanalýze 89 pokusů s placebem a 185 pokusů dospěl k závěru, že není žádný dostatečný důkaz o účincích homeopatické medicíny za jednoznačných klinických podmínek. V závěru článku však autoři uvedli, že jejich výsledky nejsou slučitelné s hypotézou, že klinické účinky homeopatie jsou zcela důsledkem placebo jevu. O rok později Linde závěr této metaanalýzy interpretoval odlišně, když konstatoval, že byly odhaleny chyby v provedení experimentů, které je činí nevěrohodnými, a shrnul, že neexistuje žádný důkaz, že homeopatika jsou účinnější než placebo.

Pro potřeby Švýcarské vlády byla vypracována rozsáhlá metaanalýza výsledků publikovaných prací, která byla v roce 2005 publikována v prestižním časopise The Lancet. Autoři dospěli k závěru, že klinický efekt homeopatie je srovnatelný s placebem.

Posadzki a kol. publikovali v roce 2012 v časopise International Journal of Clinical Practice systematický přehled možných nežádoucích účinků homeopatie, ve kterém dospívají k závěru, že homeopatie má potenciál poškodit pacienta přímým i nepřímým způsobem.

 

Podle Skeptického slovníku je homeopatie vedle akupunktury nejrozšířenějším oborem alternativní medicíny.

 

I přes to jsou Homeopatika podle směrnice EHS č. 92/73/EHS z roku 1992 registrována v rámci zjednodušeného řízení, nedokladuje se jejich účinnost. K podstatným změnám nedošlo ani při novelizaci lékových předpisů v roce 2004. Tento předpis je pro členy EHS závazný a proto ani v ČR nejsou při registraci homeopatik požadovány důkazy účinnosti, ověřuje se pouze kvalita a bezpečnost výrobku. Každé homeopatikum by mělo být označeno větou U přípravku nebyl požadován důkaz účinnosti. V roce 1997 vydala pracovní skupina EU European Cooperation in the field of Science and Technology (COST) Prohlášení o užívání komplementárnách a jiných nekonvenčních léků, ve kterém je mimo jiné řečeno, že musí být podán jednoznačný důkaz o účinnosti léků, aby se předešlo nesprávným závěrům na základě neaktivní substance (tj. placeba).

V USA platí od roku 1938 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, podle kterého jsou látky uvedené v Homeopathic Pharmacopeia of the United States automaticky pokládány za léky, přičemž nikde není zakotvena povinnost dokladovat u tohoto seznamu látek účinnost.

Vědecká rada České lékařské komory ve svém stanovisku k homeopatii ze dne 12. 7. 1993 uvádí: "VR považuje homeopatii za léčebnou metodu, kterou může vykonávat a homeopatické léky předepisovat každý, kdo má oprávnění léčit." Toto stanovisko nijak nehodnotí skutečnou účinnost, pouze zamezuje případnému postihu lékaře pouze za homeopatii a naopak otevírá možnost postihu lékaře za poškození pacienta v souvislosti s homeopatií. Česká lékařská komora však zveřejnila text prof. Klenera Jsou léčitelské metody přínosem nebo rizikem? s podtitulem Česká lékařská komora upozorňuje na rizika tzv.alternativní léčby v onkologii, ve kterém prof. Klener mimo jiné poukazuje na to, že klinická účinnost homeopatie nebyla rigorózně dokázána.[