Vlastnosti padlých andělů

20.10.2018 00:24

 

Svatý Makarij Veliký říká, že andělé mají stavbu a vzhled podobně jako lidská duše a že stavba a vnější vzhled anděla i duše mají stavbu a vzhled člověka jsoucího v těle. Tentýž svatý říká, že andělé a lidské duše jsou jak subtilními jsoucny, tak i těly. Podle sv. Ignáce (Brjančaninova ) "... jsou to těla jemná, éterická oproti našim velmi materiálním a hrubým tělům ... Andělé, podobně jako lidé, mají všechny části těla: hlavu, oči, ústa, ruce, nohy, vlasy - jedním slovem vše, co má tělesný člověk. Krása dobrých činů a láska Boží se zrcadlí na obličejích svatých andělů, naopak zlost je vidět na obličejích padlých andělů: jejich obličeje jsou podobné škaredým obličejům zlodějů a zločinců mezi lidmi." Zničení a potlačení dobra se zrcadlí v jejich vnějším vzhledu. Proto je Písmo svaté je nazývá divokými zvířaty a hlavního z nich drakem a hadem starým (Zj 12, 9 ) "Nevydávej život své hrdličky dravci" (Ž 73, 19). "Jejich vzhled je děsný a strašidelný". Spravedlivý Job, když uviděl ďábla jako škaredou příšeru, popsal ho úděsným slovním obrazem (Job 41).
Písmo svaté též uvádí, že démoni mají všechny smyslové orgány jako člověk: zrak, sluch, čich, hmat a připisují jim též schopnost mluvení. Kromě toho padlí duchové mají některé nedostatky člověka, jako: hluchota a němota. Sám Pán nazval jednoho z démonů hluchým a němým. "Hluchý a němý duchu! Já ti přikazuji" (Mk 9, 25), a hluchý duch neslyše hlasu svatých apoštolů a neposlouchaje jejich rozkazů, uslyšel hlas Boha a bezodkladně vyplnil jeho rozkaz a velmi při tom trpěl. Při uzdravení člověka posedlého zlým duchem ho evangelium popisuje jako němého (L 11, 14).

Látka, ze které se skládají zlí duchové, je značně tenčí než látka lidského těla. Z téhož důvodu podle sv. Ignáce (Brjančaninova) "Duchové v svém počínání jsou svobodnější a jejich schopnosti a dovednosti jsou více rozvinuty než u lidí". Skutky sv. apoštolů ukazují, že "anděl Páně uchopil Filipa" a odnesl ho do Azotu (Sk 8, 39-40). V knize proroka Daniela čteme, že "anděl donesl proroka Abakuka z odlehlého místa, aby nakrmil proroka Daniela, přebývajícího v jámě lvové" (Da 14, 31-39).

Schopnost rychlého překonávání prostoru mají nejenom andělé, ale i démoni. Zlí duchové mají schopnost přenášení těžkých zemských předmětů i samotných lidí. V evangeliu sv. Matouše čteme, že satan, když pokoušel našeho Pána Ježíše Krista, vzal ho do svatého města a postavil ho na střechu jedné ze svatyň. Později ho přenesl na velmi vysokou horu (Mt 4, 1-11). Život sv. Jana Novgorodského obsahuje popis cesty na zlém duchu z Novgorodu do Jeruzaléma a zpět, přičemž cesta probíhala v druhé polovině noci a trvala 2-3 hodiny. Svědčí to o tom, že rychlost přemísťování zlých duchů může být velká, ale přesto zůstává ohraničena.

Démoni, stejně jako andělé, dovedou vykonávat podivuhodné změny ve viditelné přírodě. V knize Jobově čteme, že oheň vlivem ďábla spálil pastýře i stáda ovcí, které patřily Jobovi. Zde se také dovídáme jak vlivem nečistých sil byl rozpoután uragán, který zabil všecky Jobovy děti, které byly v domě (Job 1, 19).

V Tobiášově knize se mluví o Asmodajovi, démonu, který usmrtil 7 mužů, za které byla provdána postupně dcera Reúela, Sára (Tob 3, 8). Vliv duchů na hmotu prostřednictvím nám neznámé hmoty, jako i mnoho jiných vlastností andělů, je ukázáno v následujícím vyprávění Písma sv. Anděl Páně se zjevil budoucímu izraelskému soudci Gedeonovi, když připravoval oběť. "Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí" (Sd 6, 21).

Na základě výše uvedených slov se dovídáme, že netělesní duchové, stvoření z tenčí materie než člověk, jsou od samého počátku obdařeni mocí, která jim dovoluje prokazovat velký vliv na materiální svět. Kromě toho mají schopnost nekonečně většího vědění, týkajícího se řízení a zákonů existujících ve vesmíru. Mají rovněž možnost překonávat zákony viditelného světa.