Základní modlitby katolického křesťana

06.04.2014 13:55

 

Znamení kříže 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 


Chvála Nejsvětější Trojice
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Modlitba Páně 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Andělské pozdravení 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

Anděl Páně 
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

Maria řekla: 
Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se: 
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Mariánské antifony

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova svá, aleluja, z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja, u něho za nás oroduj, aleluja. Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja. Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil celý svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen