Zjevení duchů a den odpočinku

21.11.2015 20:32

 

Ježíš Kristus několikrát varoval před tím abychom se nenechali svést. Varoval, že bude mnoho falešných projevů a zázraků, a že kdyby bylo možné byli by svedeni i vyvolení. Tak mocné to bude. Zjevující duchové  budou stále častěji hlásat nutnost dodržovat nedělní odpočinek, abychom se ušetřili Božího hněvu. Duchové budou prohlašovat, že je posílá Bůh, aby přesvědčily ty, kteří odmítají neděli, že se mýlí a budou tvrdit, že zákonů země je nutno poslouchat stejně jako Zákona Božího. Budou naříkat nad velkou bezbožností ve světě a podporovat svědectví náboženských učitelů v tom, že zkažený mravní stav je způsoben znesvěcováním neděle. Proti všem, kteří odmítnou přijmout jejich svědectví, bude roznícena zloba. Satan vytvořil svůj den odpočinku, jako znamení své autority, a proto tolik usiluje o jeho dodržování, přestože k tomu není v Bibli jediný důkaz, jediný verš. Nedělní odpočinek tak potlačil Boží čtvrté přikázání – Bohem ustanovenou sobotu jako den odpočinku. Boží zákon je ale stále platný a neměnný.  Ježíš řekl:

Matouš 5,17-18 - „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Lukáš 16,17 - Je však snadnější, aby pominuly nebe a země, než aby padla jedna čárka Zákona.

1. Jan 5,3 - To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká.

Římanům 3,31 - Rušíme tedy vírou Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Římanům 7,12 - A tak Zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.