Zprávy o Golemech ve starém Řecku a Číně

22.02.2015 20:49

 

    Představa Golemova, t.j. oživení sochy z jakéhokoliv materiálu nebo předmětů, zhruba sochám podobných ke služebným úkolům, vyskytuje se tudíž, jak jsme dovodili v předešlé kapitole, nejprve ve starém Egyptě. V době helenistické objevují se však zprávy o oživených výtvorech typu Golemova po různu též v zemích sousedních, zvláště v Řecku. Také zpráva o oživeném koštěti kouzelníka egyptského Pankrata pochází z řeckých pramenů, a čaroděj onen sám byl podle jména Řek. Nalézáme ovšem i v Řecku zprávy ještě starší, při nichž přímý vliv egyptský jíž z rázu pověstí zdá se býti vyloučen, avšak v několika těchto případech nelze určiti s bezpečností, zda se zde nejedná spíše o umělé automaty na působ středověkého androida, na němž ve století 13. pracoval po třicet let Albertus Magnus.
    Tak na př. prvý legendární vzduchoplavec krétský, vynálezce Daidalos (Daedalus) sestavoval prý samohybné sochy, tudíž jakési automaty. Těmito jsou patrně míněny i trojnožky, které podle zpráv Aristotelových a Homérových táhly samy o sobě do pole za vojskem. Naproti tomu jest úsudek, že by se jednalo o prosté automaty, nejistým v případě zlatých soch, jež prý obsluhovaly při hostině gymnosofisty Hiarbasa hosty jako číšníci.
    Než i daleko odtud v Číně nalézáme překvapující zprávy o fenomenech druhu Golemova, jež sáhají nejméně do počátku středověku. V celé Číně se podnes obecně věří v magickou moc soch, jež mohou za jistých okolností obživnouti. Z tohoto důvodu též - tak obecnou a zakořeněnou jest ona víra, - potkává se v Číně zobrazování osob, zvláště pak používání třírozměrných forem, soch, k tomu účelu s tak malou oblibou. V praktické magii používá se k oživení nejčastěji papírových a dřevěných sošek. Způsob, jímž se tak děje, jest ve své myšlence sice prostý, avšak přesto pozoruhodný, že lepšího bychom nenašli ve všech ostatních golemických rituálech, Kabbalu nevyjímaje. Tento zjev pramení ostatně z povšechného rázu východoasijských magických soustav mongolských národů, hlavně taotických v Číně a šintoistických v Japonsku, jež pracují na logických principech, které stojí svou střízlivostí pochopení naší doby daleko blíže, než poetické a často fantastické formy středověké magie evropské, hlavně Kabbaly. Praktiky čínských čarodějů při oživování sošek jsou jasné a prosté: Podle čínských názorů má člověk dvě duše: »po«, duši tělesnou, pudovou, jež odpovídá egyptskému pojmu »ba«, kabbalistickému »nefeš«, řeckému psyché, latinskému (a křesťanskému) anima, zkrátka pudovému principu, fluidickému a nižšímu astrálnímu tělu indických a moderních okkultistů. Tato duše jest v nejhrubší své formě motorem animálního těla a sídlí v krví, jak již tradice židovská napověděla jasně v III. knize Mojžíšově kap. 17., 11. (»Neboť duše všelikého těla jest v krvi jeho.«) Podle čínských čarodějných praktik postačilo tudíž přivésti lidskou krev do bezprostředního styku se soškou, jejíž oživení jest žádoucí, ba podle lidových pověstí čínských .postačila k tomu jediná kapka lidské krve! Oživený Golem byl pak podle shodných čínských tradic tak jako Gelem židovský nadpřirozeně silný a neznal překážek, spolu však byla jeho inteligence nepatrnou: vládly jím pouhé temné a divoké pudy, neboť vyšší rozum (čínsky »hun« = duch, egyptsky »ka«, manas okkultistů indických) byl mu odepřen. Shoda tohoto líčení charakteru čínského Golema s povahou oživeného hliněného panáka Kabbaly, zvláště Golema pražského, jest vskutku překvapující a nápadnou, třebas prameny západní z pochopitelné příčiny (zákaz používání krve u Židů, v magii ovšem nerespektovaný, ba spíš naopak) - nezmiňují se výslovně o používání krve při výrobě Golemů. O rozšířenosti užívání soch, oživených podle svrchu uvedeného návodu svědčí jednak hojné zprávy v Číně o vraždách, jimiž se různí černokněžníci hleděli zmocniti lidské krve, jednak obvyklé používání ochranných amuletů, majících nositele chrániti před oživenými figurami. - 

 

Dr. Oldřich Eliáš