archanděl Haniel

Archanděl Haniel (též Aniel, Hanael a Anael) je jeden ze sedmi archandělů, společně s Gabrielem, Rafaelem, Michaelem, Samaelem, Zacharielem a Orifielem.

Tento archanděl je zvláště důležitý pro přechod lidstva a celé Země do právě začínajícího nového věku: věku Vodnáře.
V ohromném tvůrčím aktu se v této době mění tvář Země. Lidská civilizace dospěla ke svému nejvyššímu bodu, pokud se týká technického pokroku. Informace se rychlostí myšlenky pohybují po celé Zemi, čas ubíhá rychleji. Člověk se sám pozvedl do role tvůrce a je schopen měnit dědičnost bytostí a rostlin.
O to důležitější je v současném bodě přítomnost duchovních sil k zajištění toho, že se tvůrčí moc lidstva v pokoře spojí s Božím Duchem a bude působit pro blaho Země a všech bytostí a pro blaho celého vesmíru.
Vesmír existuje v citlivé rovnováze. Každá, byť i ta nejmenší změna té nejmenší částečky je citelná v celém vesmíru a všude se viditelně projevuje. Podobně také každý čin a každá myšlenka každého jednotlivého člověka ovlivňuje celé lidstvo, protože jsme všichni vzájemně propojeni, podobně jako organismus, ve kterém musí každá buňka zaujmout své zcela individuální místo, protože jinak se celý systém zhroutí.
Rakovinná buňka opouští svou příslušnost k jednotě těla a vytváří samostatně nezdravé, nové formy (nádor), aby se, jak se zdá, sama uskutečnila.
Konečně umírá celý organismus a rakovinná buňka samotná také. Tvoření předpokládá odpovědnost a vyžaduje hluboké vědomí jednoty všech věcí. Energie archanděla Haniela pomáhá poznat, kde se snažíme realizovat z egoistických, sobeckých motivů a kde se stáváme částí Božího tvoření.
Poznání o přímé souvislosti všeho konání, všech projevů, všech pohybů, všech činů a všech životních forem je zprostředkováváno právě archandělem Hanielem. Jeho energie čistí Ducha, umožňuje přístup k informacím a tvoří vše nově. Archanděl Haniel vede naše vědomí k poznání, že se naše myšlenky uskutečňují ve hmotě a přijímají tvar. To, co vysíláme, najdeme a to, co vytvoříme, je naše dílo, naše stvoření a nikdo jiný za to nenese odpovědnost, než my sami.
Nová, mocná tvůrčí energie se rozšiřuje na Zemi. Je proto potřeba duší plných Světla a zodpovědných spolupracovníků pro Boží dílo na Zemi.
Energie archanděla Haniela oslovuje zvláště takové lidi, kteří byli inkarnováni v Atlantidě, protože jeho energie znovu oživuje atlantské vědění.

 

Křesťanství označuje Haniela za anděla světla, ale i noci. V jiných náboženstvích je znám také jako anděl lásky a věrnosti, někdy nazýván také „anděl mnoha životů“. Existuje totiž legenda, že Haniel, ze všech sedmi nejvíce nakloněný lidským požitkům se často vtěluje do smrtelných bytostí, nejčastěji lidí. V takovém případě žije jako člověk a umírá, aby se následně znovu zrodil. Většinou tak učiní kvůli lásce, které je věrný celý život. To proto anděl lásky a věrnosti.

Když Bůh stvořil sedm Archandělů, učinil je bezpohlavními bytostmi spirituální podstaty, které plnily jeho vůli. Během času se na vzhledu andělů projevovala jejich pravá povaha. Gabriel, Rafael, Michael, Samael a Zachariel byli silní, hrdí andělé, a jejich rysy byly hrubší a mohutnější. Bůh je posílal udržovat pořádek a zákony. Naproti tomu Haniel a Orifiel byli o poznání něžnější a mírnější, jejich těla byla slabší a menší. Byli Božími rádci. Bylo to první rozdělení pohlavního dimorfismu, podle nějž potom Bůh stvořil člověka. Dalo by se tak říct, že Haniel je anděl žena.

Příběh dál vypráví, že Haniel se necítil (nebo necítila) naplněný nesmrtelností a pozoroval lidi. Jejich pomíjivé životy ho přitahovaly. Gabriel se Samaelem často zrazovali Haniela od jeho snění, avšak marně. Haniel sestupoval na zem častěji a častěji, až se na něj Bůh rozhněval. Anděl si údajně nevážil svého daru od Boha a špinil jej svými pozemskými touhami. Gabriel, nejmilovanější ze synů Božích se Haniel, tehdy již ženské zastal a prosil Boha o milost. Haniel dostala šanci, kterou však promarnila. Zamilovala se do člověka a i přes dobré rady svého bratra Gabriela sestoupila. Bůh se rozhněval a odebral Haniel křídla. Tak zůstala na zemi.

Bloudila po zemi několik století, než ji vyhledal Gabriel a přemluvil, aby se vrátila do nebe. Bůh ji omilostnil a zařadil ji zpět mezi sedm andělů. Haniel však nebyla dlouho šťastná a Otec se nemohl dívat na zármutek jednoho ze svých andělů. Dovolil Haniel, aby se jednou za tři lidské životy snesla na zem a žila smrtelný život s lidmi. Byla to však poslední výjimka, která byla Haniel udělena. Tráví tak 160 let v nebi a 80 mezi lidmi.

Haniel je též andělem čistoty duše. Byla stvořena jako třetí. První byl Lucifer, který padl, potom Gabriel, Haniel, Orifiel, Rafael, Samael, Michael a nakonec Zachariel. Haniel byla často ztotožňována se svým bratrem Gabrielem, ke kterému měla nejblíž. Až Ježíš je ve svých viděních oddělil a sdělil lidem, že jde o anděly dva.

Kromě vlastní legendy však není Haniel příliš zajímavým andělem. Je zastírána Gabrielem a Samaelem, její jméno se v seznamu objevuje pouze do počtu. Svými pozemskými požitky není příliš posvěcená, ovšem je již jedinou ženou mezi Archanděly. Orifiel byla nucena změnit své tělo a přijmout mužskou podobu.

Haniel měla manželku. A dalších 6 milenců: Vladislaus, Alfons, Edward, Drbo, Vladimir Sagavynsky a Alexandr Veliký

 

Poselství

"Já jsem archanděl, který si hraje s tvary. Moje energie je tvůrčí kreativní a nekonečně mnohotvárná ve své materializaci.

Ve mně sídlí Boží radost, neboť Matka-Otec-Bůh má potěšení ze vzniku nového.

Ve mně sídlí poznání že vše přichází od Boha a vše plyne zpět k Bohu; to, co kdysi bylo a to, co ještě bude. Oddej se Boží energii a jejímu vyzařování skrze mne, a tvá tvůrčí schopnost bude nekonečná.

Mnoho lidí nemá žádnou představu o tom, jak se svým Životem naložit, o tom jaký smysl se v jejich pozemském životě skrývá. Jsou odstřiženi od proudu energie, který řídím a reprezentuji. Často je příčinou zkušenost, učiněná v nějakém minulém Životě, trauma vydání na milost a nemilost.

Vyzařování mé energie je důležitým příspěvkem pro přechod do nového tisíciletí ve kterém se člověk pozná jako tvůrce své vlastní skutečnosti. Vědomí zalité Světlem, vytváří světelné světy a je světelnou přítomností na Zemi. Čistěte proto svá jemněhmotná těla. Teprve až budete skutečně čistí jako horské jezero a jako vzduch v Himálajích, může se skrze vás Boží tvůrčí energie manifestovat v souladu s vesmírnými zákony.

Pracuji se svými pomocníky skrze centrum ánanda-čanda na vašich jemněhmotných tělech. Já jsem "Boží vítězství", já jsem nositel Světla toho jména a od tohoto okamžiku jsem stále u vás."

 

Známý rovněž jako Anael, Aniel, Hamiel, Onoel.

Jméno Haniel znamená „Boží sláva" nebo „Boží milosrdenství". Ve starověkém Babylónu se zabývala skupina mužů známá jako „kněží-astronomové" astrologií, astronomií, měsíční energií a různými božstvy, a to kvůli jejich schopnostem věštit a duševně léčit. Jedním z archandělů, s nimiž pracovali, byl Haniel, který byl spojován s planetou Venuší.

Některé texty kabaly připisují Hanielovi, že doprovázel Enocha do světa duchů. Enoch byl jedním ze dvou lidí, kteří kdy byli proměněni v archanděly - v jeho případě v archanděla Metatrona. (Druhým případem byl prorok Eliáš, z něhož se stal archanděl Sandalfon, jak se dočtete později).

Haniel nám pomáhá v hledání ztracených tajemství přírodních léčiv, zvláště těch, které mají něco společného s využíváním měsíční energie, v lektvarech, prášcích a krystalech. Haniel nám rovněž pomáhá těšit se ze života. Chcete-li dodat životu krásu, soulad a společnost báječných přátel, přivolejte Haniela. Tento archanděl vám rovněž pomůže udržovat se v duševní rovnováze před jakoukoliv důležitou událostí i v jejím průběhu, například při projevu, představení, první schůzce nebo pohovoru při žádosti o zaměstnání.

Archanděl Haniel má energii měsíční bohyně: éterickou, klidnou, trpělivou a mystickou. Jeho moudrost pochází z předlouhých věků pracovních zkušeností s lidmi.

Říká:
„Ano, mám s lidstvem trpělivost, protože vidím i všechno dobro, které je jejich dílem. Za každý okamžik intolerance jsou zde stovky laskavých činů, které osvětlují tmu. Světlo lidskosti svítí dnes jasněji, než kdykoliv dříve. Kdybyste viděli lidstvo z mého pohledu, pochopili byste, proč si vás tak hluboce vážím a proč vás tolik miluji, jsem šťastný, že vám mohu pomáhat v jakékoliv záležitosti, která pozvedá lidstvo nad lomoz zápolícího egoismu na úroveň, z které jste přišli: Boží milosti a věčné krásy.

Pomáhá:
    * tím, že vnáší do našich životů odpouštění
    * s léčivými schopnostmi
    * s měsíční energií
    * s duševní rovnováhou
    * s psychickými schopnostmi, zvláště s jasnovidectvím

 

INVOKACE

Máte-li před sebou nějakou důležitou povinnost, která vyžaduje výtečný výkon nebo jemný společenský šarm, požádejte Haniela, aby vás doprovodil. Můžete ho zavolat tak, že pomyslíte na jeho jméno a popíšete, co potřebujete, nebo vyřknete nějakou formální invokaci, jako třeba tuto:

„Archanděle Hanieli, který dohlížíš nad slušností, duševní rovnováhou a šarmem, dej mi, prosím, božskou energii milující moudrosti k (popište situaci). Děkuji ti za dohled nad mými slovy, činy a způsoby a pomáhej mi, abych se radoval a přitom přinášel štěstí každému, kdo mě vidí nebo slyší. Žádám tě, aby tvůj božský magnetismus ke mně přitahoval pouze pozitivní energie. Děkuji ti, nádherný Hanieli, mockrát ti děkuji."