archanděl Jofiel

Tak jako sluneční světlo dopadá na zem a svítí všem stejně, tak přináší Jofiel Boží světlo všem bytostem. Říká se mu anděl osvícení. Přes něj proudí informace, ideje, poznatky, vědění, moudrost a duch a to jak na zem k člověku, tak i opačně. Vytváří mosty mezi rovinami a dimenzemi, takže mohou proudit podněty. Přes tyto mosty se také mohou dostat duchovní bytosti do jiných dimenzí. Andělé se dostávají touto cestou na zem, k člověku. Jofiel nás spojuje s naší intuicí a vyšším já. Přináší vnitřní mír a klid, vnáší uvolnění do napjatých situacích. Také pomáhá s učením, vše co souvisí s poznáním a vědou. Nedovedete-li rozlišit intuici od ega a vlastních představ, poproste o vedení a pomoc tohoto archanděla. Jeho jmého znamená "krása Boží" nebo "Bůh je moje pravda". Barva energie je zlatá.

 

Je výzvou k rozšíření našeho duchovního obzoru, tak abychom porozuměli Božím zákonům a mohli je uskutečnit. Rozum je při tom pouhým nástrojem ke zpřístupnění moudrosti srdce.

Jofiel znamená "Bůh je moje pravda". Přijmeme-li energii archanděla Jofiela a připustíme-li, aby tato energie osvítila našeho Ducha, padnou v našem srdci bariéry, které nám brání ve skutečném poznání.

Pokud se Bůh stal také naší pravdou, spřátelíme se, se všemi živými bytostmi a zcela samozřejmě se osvobodíme od potřeby hodnotit sebe i ostatní. Můžeme všechny nechat, jak jsou, protože jsme poznali, že vše má své místo a oprávněnost svého bytí tak, jak se projevuje a ukazuje.

Také věci, které neshledáváme pěknými nebo cennými, zasluhují respekt. To je Boží pravda. Archandě1 Jofiel nám dává rozlišovací schopnost, která má jiné kvality než hodnocení. Rozlišovací schopnost je nezbytností pro každý duchovní vývoj, proto, abychom mohli rozlišovat, kde skutečně následujeme naše Boží Já, a kde jsme naopak ovlivňováni tak, že je zamlžován nezkalený pohled na naše skutečné určení a naše skutečné bytí.

 

Poselství

"Já jsem archanděl Jofiel, řídím zlatožlutý paprsek a činím vaše myšlenky plynulými a měkkými. Odebírám vašim myšlenkám tvrdost souzení a hodnocení.

Tak jste schopni skutečného přátelství a připraveni ke sbratření všech lidí. Tím vás vedu do nového tisíciletí a dávám vám moudrost a láskyplné myšlenky. Rozum je jen nástroj k vyjádření Boží lásky a stvoření na Zemi. Boží pravda se projevuje v číslici deset. Z mého zlatožlutého paprsku vychází růže pravdy a moudrosti. Proto je mým symbolem ve znamení deseti. Otevírám tím kanál k esoterickým vědám, ale také technickým a vědeckým výdobytkům, které ulehčují lidský život. Manifestuji se ve světle blesku. Moje drahokamy jsou citrín a zlatý topas.

Uskutečňuji se skrze energii planety Uran, a tak zaujímám své vesmírné místo, abych vám mohl být skutečně ku pomoci. S láskou vám posílám Boží pravdu."

 

Známý rovněž jako Iofiel, Iophiel, Zophiel.

Jméno Jofiel znamená „Boží krása". Tento archanděl je známý jako „patron umělců." Byl přítomen v Ráji a později vykonával dohled nad syny Noemovými.

Jako archanděl umění a krásy nám pomáhá metafyzicky a fyzicky. Jofiel nám pomáhá v tom, abychom měli jen hezké myšlenky, viděli a uměli ocenit krásu kolem nás a proto vytvářeli, dávali najevo a vtahovali více krásy do našeho života. Nelze popřít, že krásné myšlenky vedou ke krásným výsledkům.

Ve fyzickém světě nám Jofiel pomáhá s uměleckými projekty a rozněcuje v nás tvůrčí jiskru. Poskytuje nám nápady a energii k provádění uměleckých záměrů. Pomáhá nám rovněž v zkrášlování domova, pracovního prostředí a při vnášení krásy do našich vztahů. Vede nás k tomu, abychom si našli čas k přičichnutí k růžím.

Archanděl Jofiel nám dodává energii, abychom vše pokládali za zábavné a příjemné. Je přátelský a pozitivní jako ideální přítel.

Říká:
„Starosti nikdy k ničemu nepomohly, proč si je tedy dělat? Neživí nás ani neléčí, ale právě naopak. Je mnohem lepší vložit úsilí do něčeho tvůrčího a klidně promýšlet pozitivní jednání. Tvořte, tvořte, tvořte! Takto budete odrážet Boží tvořivost. Proto se cítíte nejblíže Bohu při psaní a jiných uměleckých aktech!

Pomáhá:
    * v uměleckých projektech a umělcům
    * krásným myšlenkám
    * s dekorací interiérů
    * se zpomalováním hektického tempa

 

INVOKACE

Ocitnete-li se v nějaké ošklivé situaci, je vysoce pravděpodobné, že se to projeví i ošklivými myšlenkami. V takovém případě přivolejte Jofiela, aby zasáhl:

„Archanděle Jofieli, pomoz mi, prosím, s (popište situaci). Děkuji ti za to, že jsi mi pomohl vidět vnitřní božskou krásu ve mně i v ostatních v mém okolí. Děkuji ti za tvůj zásah vedoucí k dobrému konci. S vděčnosti a ve jménu všeho krásného ti děkuji, Jofieli."