archanděl Michael

Michael (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il nebo Mikal, znamená doslova Kdo je jako Bůh, Bohu podobný).

Michael je ochráncem Božího řádu, udržuje rovnováhu mezi póly a pravidelně zasahuje do hry sil, jakmile se odchýlí od Božího plánu. K tomu používá svůj meč, symbol čisté síly lásky. Michael nám dodává odvahu, ochranu a bezpečí. Pomáhá nám učinit zásadní změny v našem životě, ukazuje nám jeho smysl. Je to asi nejvíce známý a „dostupný“ archanděl. Činí nás silnějšími, tudíž nám pomáhá i při vyčerpání a posiluje také naši auru. Očišťuje od negativních a cizích energií. Michael doprovází duše člověka do zapomnění a vyvádí je z něho opět ven. Bdí nad úkoly, jež se máme naučit a pomáhá nám v těžkých zkouškách a ve všech situacích, v kterých potřebujeme posílit a zbavit pochyb a obav. Posiluje také naši schopnost prosadit se. Michaela můžeme volat vždy, když potřebujeme ochranu, při pocitu strachu, při vyčerpanosti, při pochybách o sobě a pocitu, že jsme neschopni, k vyčištění místností, k odvedení cizích energií. Jeho jméno znamená "Kdo je Bůh?" Energie Michaela je čirá, mocná. Jeho hlavní barva je modrá, ale může obsahovat i jiné barvy.

 

Michael je jedinou postavou v Bibli, která má "titul" archanděl. (Bible, List Judův, verš 9) Zmínky o více archandělích vychází pouze z mimobiblických zdrojů. Samotný výraz archanděl znamená "Vůdce andělů", "Velitel andělů", "Ten který je nad anděly".

 

Nekatolické církve a náboženské organizace

Řada významných Biblických vykladačů z období reformace (Jan Kalvín, Matthew Henry, John Gill, ...) zastává názor, že Michael (archanděl) je totožný s Ježíšem Kristem. V tomto smyslu musí být důsledně vnímán ne jako běžný anděl - stvořená bytost, nýbrž jako Velitel andělů, druhá osoba Božství Ježíš Kristus.

Tento názor zastávají také některé současné církve, například Adventisté sedmého dne. Nutno však podotknout, že ve většina reformačních církví v současnosti tento názor nesdílí a přiklání se k pohledu Římsko-katolické církve, že Michael je pouze stvořenou andělskou bytostí (jedním z řady archandělů).

Také Svědkové Jehovovi považují Michaela za jediného archanděla a ztotožňují jej s Ježíšem Kristem, když Michael má být pojmenováním jeho nebeské a Ježíš Kristus pozemské existence.

 

Římsko-katolická církev

Zde je zastáván názor, že Michael je jedním z archandělů a je z nich patrně nejznámější.

Michael zvítězil nad drakem a proto je nebeským protějškem svatého Jiří. Toto často symbolizuje vítězství křesťanství nad pohanstvím, ale spíše je to symbolem vítězství božského řádu nad chaotickými silami temnot.

 

Michaelova katolická zjevení

Během dějin byla v prostředí katolické církve zaznamenána celá řada údajných zjevení archanděla Michaela, z nichž některá se dodnes připomínají v liturgii.

Již do druhé poloviny 1. století je kladeno archandělovo zjevení v Kolosách ve Frygii. Tamní pohané prý chtěli smést křesťanskou modlitebnu proudem vody z přehrazené řeky; zbožný duchovní správce místního křesťanského sboru Archippos se o spiknutí dozvěděl, ale protože již nebyl čas na nic jiného, obrátil se s modlitbou k Michaelovi. Archanděl se mu zjevil a roztrhl skály podél řeky, čímž záplavu odvedl jinam. Toto zjevení se připomíná 6. září.

Na sklonku 5. století se Michael zjevil na hoře Gargano v Apulii. Jeden z občanů blízkého Siponta prý při hledání ztraceného býka objevil jeskyni obklopenou podivnými jevy. Při následné modlitbě a postu, k němuž vyzval sipontský biskup Vavřinec, se zjevil archanděl a oznámil, že si jeskyni vybral za svou svatyni. Toto zjevení se připomíná 8. května.

Již o dva roky po tomto zjevení se prý Michael zjevil na Garganu opět, a to při Odoakerově útoku na Siponto. Obyvatelé se obrátili s prosbou o pomoc k archandělovi, a ten pak seslal na germánské vojsko bouři, s jejíž pomocí je Siponťané v protiútoku snadno rozprášili.

Zanedlouho po druhém garganském zjevení prý následovalo třetí. Obyvatelé Siponta se rozhodli, že nad svatou jeskyní postaví Michaelovi svatostánek, jehož vysvěcení naplánovali na 29. září. Procesí putujícímu k posvícení se však zjevil sám archanděl a oznámil mu, že si svatostánek vysvětí sám. Od té doby se 29. září stalo hlavním Michaelovým svátkem.

V roce 590 se Michael zjevil při morové ráně prosebnému procesí v Římě, které vedl tehdejší papež Řehoř I. Veliký. Lidé jej prý viděli na ochozu Hadriánova mauzolea, jak zasunuje do pochvy tasený meč na znamení toho, že mor skončí. Toto zjevení se připomíná 9. června a Hadriánovo mauzoleum se od té doby nazývá Andělský hrad.

Dne 18. října se připomíná archandělovo zjevení v roce 708 na hoře Tumba, dnešní hoře sv. Michaela v Normandii. Zjevení se tehdy dostalo místnímu biskupovi Aubertovi, kterému Michael přikázal vybudovat na hoře svatyni.

 

Asociace a symbolika

Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců v Evropě (např. Saint Michael). O Michaelovi se mluví také jako o patronovi vojáků a policistů. Michael je strážným andělem církve a Izraele. V umění bývá nejčastěji zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zeleném či bílém zářivém brnění. V rukou třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti někdy drží v ruce váhy.

 

Poselství

"Osvoboď se a staň se nezávislým na vnějších formách. Mým vozidlem je planeta Merkur a proto Ti dávám čisté myšlenky.

Následuj mne branou skutečného Ducha a spatříš Boha tváří v tvář. Kdo vysloví mé jméno, je připraven smazat pozemské svazky a pozemskou minulost. Já jsem světelný meč Boží. Mé vyzařování je safírově modré. Ovládám bouřkové větry, led a sníh.

Naslouchám ševelení smrků a jedlí. Slyšíš můj dech.

Přináším v lásce Boží pokornou sílu, odvahu, pocházející ze srdce, nejvyšší možnou duchovní ochranu, věrnost, mír a zasazení se za spravedlivou věc. Uvolňuji cestu!

Bůh je spravedlivý v lásce a pravdě."

 

Známý rovněž jako Bešter, Mika 'il, Sabbathiel, sv. Michal.

Jméno Michael znamená „ten, kdo je jako Bůh" nebo „ten, kdo vypadá jako Bůh." Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Vede řád andělů, který je znám jako „Ctnostní", a dohlíží na ži­vot nositelů světla. Jeho hlavním úkolem je zbavovat zemi a její obyvatele toxinů spojených se strachem. Lidé, kteří si zajistí jeho spolupráci, se nazývají „nositelé světla," a Michael po nich žádá, aby se zabývali duchovním vyučováním nebo léčbou, a to profe­sionálně nebo příležitostně.

 Michael byl inspirací vůdců a nositelů světla již v dávné minu­losti, kdy v Ráji učil Adama, jak má obdělávat půdu a starat se o rodinu. Johanka z Arku řekla svým inkvizitorům, že to byl archanděl Michael, který jí dal impuls a odvahu k tomu, aby ved­la Francii ve Stoleté válce. V roce 1950 byl kanonizován jako sv. Michal, „patron policistů", protože pomáhá hrdinnými činy a statečností.

Archanděl Michael je neobyčejně vysoký a hezký a obvykle nosí meč, který používá k tomu, aby nás osvobodil od nástrah strachu. Když je nám nablízku, můžete vidět jiskry nebo záble­sky světle modrého nebo nafialovělého světla. Michael je ohnivá energie a v jeho přítomnosti se začnete potit.

Michael je rovněž neuvěřitelně dovedný při opravách elektri­ckých a mechanických přístrojů, včetně počítačů. Častokrát jsem ho přivolala, aby mně pomohl s nefunkčními telefony, faxy a vše­mi typy elektroniky, a vždy se dostavil.

Michael vede a řídí ty, kteří mají pocit, že bloudí nebo si neumí poradit se smyslem života či kariérou v práci. Dokáže stimulovat nemotivované nebo bázlivé, aby začali jednat. Michael vám rov­něž řekne, jaký další krok byste měli učinit.

Pomáhá:
    * v obětavosti a oddanosti vlastním názorům
    * v nabytí odvahy
    * v navádění na správnou cestu
    * v nabytí energie a vitality
    * v nalezeni smyslu života, a to ve všech aspektech
    * v získání motivace
    * s ochranou
    * s vyčištěním prostoru
    * s uvolněním ducha
    * v získání sebevědomí

 

INVOKACE

Přivolejte Michaela kdykoliv se něčeho bojíte nebo se cítíte zra­nitelní. Okamžitě se objeví, dodá vám odvahu a zajistí vaši bez­pečnost, jak fyzicky, tak emocionálně. Pocítíte jeho bojovnou pří­tomnost. Bude se vám zdát, že vás chrání láskyplný tělesný strážce. Každý, kdo by měl v úmyslu vám ublížit, si to rozmyslí.

Michael nevyžaduje žádnou formální invokaci a přijde ke kaž­dému, kdo ho zavolá. Stačí, když si například pomyslíte:

„Archanděle Michaeli, přijď, prosím, ke mně. Potřebuji tvoji po­moc!"

Pak v duchu popište situaci, s kterou chcete pomoci. Jak jsem se již zmínila dříve, poznáte, že je u vás, když pocítíte jeho cha­rakteristickou teplou energii.