archanděl Muriel

Tento archanděl, vyzařující lásku a radost, nás zavádí na nivy našeho srdce. Jeho vibrace nás objímají jako samet a hedvábí. Utrpení už je daleko za námi. Poznatky, které jsme si z něj vzali, nejsou zapomenuty, ale naše srdce dýchá Světlo a vibrace svobody. Cítíme se lehce povzneseni a bezstarostní.

Archanděl Muriel podává svou jemnou ruku tomu, kdo je připraven otevřít své srdce. Tak je srdeční čakra branou, kterou archanděl Muriel vstupuje. Mnoho lidí neumí otevřít tuto bránu, protože kovový kruh uzamkl přístup.

K rozpuštění tohoto kruhu je nejprve zapotřebí hodně důvěry a ticha, vnitřního vhledu, aby se srdce uzdravilo a rozkvetlo jako exotický květ.

Archanděl Muriel rozpouští naše váhání před tímto krokem. Jdeme vstříc růžovým dobám a nic neriskujeme, když dovolíme nebeským silám znovu rozpustit vlastními silami ukovaný kruh. Někdy při tom pocítíme krátkou silnou bolest. Důsledkem je rozšíření hluboce uzdravující energie, která zahltí naše celé bytí a našeho Ducha, takže nemůže vzniknout nijaká ničivá, omezující nebo odsuzující myšlenka, která by narušila vnitřní harmonii. Dáváme, aniž bychom váhali a přijímáme vše, co nám chce Božství dát.

Je-li již jednou vnitřní omezení srdce rozpuštěno, neexistují ani navenek žádné hranice. To je jedno z tajemství, které chrání archanděl Muriel a které zjeví tomu, kdo ze srdce touží po tom, aby byl uzdraven. Přes úroveň srdce získáváme také přístup k bytostem přírodních říší, k elfům, dévům a jiným přírodním duchům, kteří jsou spřízněni s říší andělů. Muriel je archanděl, kterému jsou přírodní duchové podřízeni.

Pro duchovní vývoj na Zemi má spojení s přírodními duchy, hlídači přírodních zákonů, a dévy krystalů, drahokamů a rostlin také význam, neboť jsou ve spojení s harmonií srdce. Tak může také jen člověk s otevřeným srdcem navázat kontakt s přírodními duchy a s léčivou silou rostlin. Z přírody, především z rostlin a krystalů, proudí srdeční energie Země. Přijímáme zde léčivou energii, klid, sílu a živou vibraci, která nově nabije naše prázdné batene.

Přírodní duchové a archanděl Muriel nás učí pokoře a respektu před zjeveními Světla, skrytými v přírodě.

Blaho naše i Země závisí na tomto poznání. Země je živoucím odrazem toho, jak to vypadá v našem srdci a vnitřních prostorách. Kdo se spojí s archandělem Murielem, obdrží duchovní zasvěcení ve formě hlubokého přírodního zážitku, snu nebo ohromného pocitu lásky ke všem bytostem, přirozeně včetně lásky k nám samým.

Patří k němu pojmy: odpuštění, rozhodování bez obav, milost, moudrost srdce, pokora, překonat mentální omezení bránící v pocitu štěstí, ochrana, duchovní léčivá síla, lehkost, vnitřní klid, zcela rozkvetlé srdce, vibrovat s Boží energií, dávat a přijímat bezpodmínečnou lásku, poselství snů, srdce přírody

 

Poselství

"Já jsem archanděl Muriel. Já jsem moudrost srdce. Já jsem milost, já jsem odpuštění a já jsem soucit ve spravedlivém srdci.  
Skrze mne přijímáte v sobě Boží lásku, žijete s pocitem svobody v srdci a přijímáte s otevřeným srdcem, protože to je Boží dar. 
Milost je přijímána v pokoře, s radostným srdcem a ne s vědomím oběti nebo bídy. Buďte krystalem, který vyzařuje své Světlo. 
Pojměte odvahu a důvěru v Boží lásku, v Boží přítomnost v duši přírody a spojte se opět se vším skrze vaše srdce. 
Otevřete oči a hleďte. Příroda je dar pro vás. Najdete v ní uzdravení, útěchu a osvěžení pro vaše unavené duše. Milost obdrží ten, kdo je opravdový ve výrazu, slovech a činech. Já, archanděl Muriel, se objevuji z Boží milosti, proto si buď jist, že stojím při tobě a láskyplně tě ochraňuji."