archanděl Raguel

Jméno Raguel znamená „Boží přítel“. Raguel je archanděl, který hlídá dobro a je přátelsky oddán lidstvu. Manifestuje se ve stromech, poskytujících nám ochranu, útěchu a sílu. Témata, jichž se archanděl Raguel dotýká, se zrcadlí v symbolice stromů.
Velký počet lidí je v současné době zaměstnán duchovním vývojovým procesem, přičemž často dochází k zanedbávání potřeb fyzického těla, podvýživě čaker jedna až čtyři, k nerovnováze jemněhmotných těl a k poruchám souhry jemněhmotných těl a fyzického těla.
Koruna stromu může být zdravá, pokud kořeny zásobují kmen a větve odpovídající výživou. Meditace a padesát cigaret denně nejdou dohromady. Dříve nebo později se tento rozpor mentálně ohlásí a budeme postaveni před rozhodnutí, co skutečně chceme. Klid a zahlcení negativními zvyklostmi nebo růst spjatý s tělesnou očistu. Božího Ducha a Světlo k sobě můžeme pozvat pouze tehdy, když je náš chrám čistý. Konečně, nikoho by ani nenapadlo provádět svatý obřad ve špinavých prostorách.
Archanděl Raguel vybrušuje naše vědomí pro vnímání potřeb těla. Přivádí naši pozornost k věcem, jež nám nečiní dobře. Závislosti, nedostatek pohybu, povrchové dýchání, nedostatek živin apod. jsou negativní návyky rozdílného původu, karmické a rodinné struktury, které nám brání být přítelem našemu tělu.
Tak, jako si sami uzavíráme prostor pro duševní a duchovní růst, tak také nemůžeme hájit prostor, který pro sebe používají ostatní. Když se nechceme ochránit sami, nepodaří se nám ochránit ani ostatní.
Archanděl Raguel může vyrovnávat nerovnováhu na všech úrovních tím, že přivede naše vědomí k poznání rušivého faktoru. Spojuje nás s prasilou stromu, otevírá nás sebelásce a sebeúctě, tak aby se mohly zhroutit sebezničující struktury a jejich místo zaujmout uzdravení, hojnost a růst.

 

Poselství

"Vítám tě v nebi, vítám tě na Zemi. Jsem ti přítelem, ochrannou rukou a prostorem, naplněným Světlem a léčivou energií.

Tak, jak se rozšiřuje koruna stromu lístek po lístku, roste i tvůj Duch ke Světlu. Piješ mízu Země a stáváš se silným, abys mohl obývat svá světelná těla a cestovat s nimi. Přijímám tě s požehnáním a tichou pravdou starých stromů. Vinu své paže okolo tebe ke tvé ochraně. Volej mne vždy, když potřebuješ ochranu a prostor a vždy, když ztratíš kontakt s nebem nad tebou a Zemí pod tebou. Jsi kmen, jímž vše protéká. Chci tě zaplavit Světlem.

Přijmi mne jako přítele. Jsem požehnáním v tobě."

 

Známý rovněž jako Akrasiel, Raguil, Rasuil, Rufael, Suri/an. 

Jméno Raguel znamená „Boží přítel." Jeho hlavní úlohou v ne­bi je dohlížet na všechny ostatní archanděly a anděly. Stará se, aby dobře, harmonicky a řádně spolupracovali podle božského řádu a vůle. V důsledku toho se o něm často hovoří jako o „arch­andělovi spravedlnosti a poctivosti." Raguel se rád zastává smo­lařů a pomáhá těm, s nimiž se špatně zachází nebo kteří jsou pře­hlíženi, a stará se, aby získali sebevědomí a lidé si jich vážili.

Archanděl Raguel je přátelský a chová se jako „baterie" - což znamená, že vás nabije, pokud to potřebujete. Myslete si, že váš nejlepší přítel je kombinací právníka, duchovního rádce, tera­peuta a motivačního kouče a budete mít představu o početných Raguelových schopnostech a rozsahu jeho možné pomoci. Ra­guel je láskyplný džentlmen, který nebude nikdy nic dělat proti vaší vůli. Požádáte-li ho však o pomoc, okamžitě přijde.

Říká:
„Často vidím lidi, kteří se dostanou na dno, aniž by si uvědo­movali svůj potenciál a možnosti. Má dostupnost je neomezená a nee­xistuje žádný důvod, proč byste se o něco pokoušeli sami, když vám na­bízím přátelskou pomoc. Často pracuji anonymně se skupinami jiných pomocníků, takže ani nemusíte vědět, že jsem vám na vaši žádost přišel na pomoc. Měli byste však vědět, že tam jsem!"

Pomáhá:
    * s řešením hádek
    * se spoluprácí a harmonií ve skupinách a v rodinách
    * s obranou lidí, s nimiž se zachází nespravedlivě
    * s dodáváním sil, zvláště smolařům
    * s prostředkováním sporů
    * se zaváděním řádu

 

INVOKACE

Raguel dokáže báječně řešit konflikty. Máte-li s někým spor a potřebujete ho vyřešit, požádejte o zásah Raguela:

„Archanděle Ragueli, děkuji ti za zásah do mého vztahu s (jme­nujte osobu, které se to týká) a za to, že jsi nás usmířil, jsem ti vděčný za chápavou pomoc při řešení našich rozdílů. Cením si, že jsme si s tvojí pomocí dokázali odpustit. Vím, že Boží vůlí je věčný mír, a jako Boží děti si uvědomuji, že oba dva jsme vtělením toho­to míru. Děkuji ti, že jsi nám pomohl žít v této pravdě, nyní i v budoucnosti. V míru a vděčnosti ti děkuji."