archanděl Raziel

Archanděl Raziel ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonán "pra-třesk" v srdci a ve vědomí.

Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla. Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň. Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakru mimo fyzické tělo, tak také na třetí a kořenovou čakru.

Symbolem archanděla Raziela je slunce. Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím, že svým ohněm a svou prasilou zahřívá a oplodňuje. Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie, jako např. tantru.

Jeho hlavním posláním však je, abychom poznali sebe v Bohu a Boha v sobě. Ve skutečnosti nejsme od Boha odděleni. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Modlíme se k Bohu s prosbou o léčeni, finanční podporu a o uskutečnění láskyplných vztahů.

Když se nám podaří dosáhnout toho, že se chápeme neodděleně od Božího slunce v našem srdci, když se nám podaří chápat sebe samé jako původ Božího vědomí a jako sílu, jež tvoří vše v přebytku, spojujeme se s naším vyšším Já, odkud je zásobován jevový svět světelnou energií.

Mystická pravda, která leží mimo lidské chápání a je zrozena z vyššího Já, zní: "Já jsem." Zkušenost "Já jsem" je probuzení Božího vědomí, naší skutečné přirozenosti v nás a odpovídá zrodu mistrovského já - svět kolem nás se nově uspořádává.

Naše hojnost v nitru se manifestuje navenek. Zakotveni v mistrovském vědomí stojíme nad zákony, které ovlivňují utrpení, nemoc a nedostatek.

Tím; že již Boha neprožíváme odděleně, se v nás dokončuje velké sluneční zasvěcení. Vědomí ega, jež klade nekonečně mnoho podmínek a tím blokuje neomezený - tok energie léčení, jednoty a lásky, je nahrazováno vládou mistrovského Já. Osmá a první čakra jsou propojeny.

Patří k němu pojmy: sluneční zasvěcení, charisma, potlačená zlost, mystérium, čištění a detoxikace, využití sexuální energie k rozšíření vědomí, vzlétnout jak Fénix zpopela, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, mužský aspekt tvoření, moc, projekce ega, probudit mistrovské já, úspěch.

 

Poselství

"Já jsem dokonalý nositel Světla, já jsem dokonalé Světlo z centra slunce. Přináším vám pravdu slunečního bytí. Já jsem ve vás a vy jste ve mně. Ve mně a v Lordu Maitreyovi získáte vědomí o původu neomezeného Božího Já ve vás a o nižší přirozenosti, na kterou se stále všichni vážete. Projděte se mnou branou osvícení. Oheň slunce spálí vaše myšlenky, plné utrpení a z nich zrozené projevy, aby se pozvedlo mistrovské Já ve vás. Je to východ slunce duše.

Ve skutečnosti již jsi své osvícené mistrovské Já. Slunce tvého nebe stojí vysoko. Jsme jednotou ve Světle."

 

Známý rovněž jako Ratziel, Saraqael, Suriel.

Jméno Raziel znamená „Boží tajemství", protože tento archanděl tak úzce spolupracuje se Stvořitelem, že zná všechna tajemství vesmíru i to, jak vesmír funguje. Raziel sepsal tato tajemství v tlusté knize symbolů a božské magie nazvané Kniha archanděla Raziela neboli Sefer Raziel. Poté, co byli Adam a Eva vyhnáni z rá­je, poskytl Raziel Adamovi knihu s informacemi o zjevení a Bo­žím milosrdenství. Později dostal tuto knihu před svým nane­bevzetím a proměnou v archanděla Metatrona prorok Enoch. Noe dostal kopii této knihy od archanděla Rafaela a využil infor­mace z ní k postavení archy a k pomáhání jejím obyvatelům po povodni.

Mnozí učenci říkají, že tato zašifrovaná kniha (která je dnes do­stupná v knihkupectvích) byla sepsána jedním židovským učen­cem ve středověku, snad Eleazarem z Wormsu nebo Izákem Sle­pým. Tuto knihu je však obtížné rozšifrovat a tvrdí se, že chtějí-li z ní čtenáři něco pochopit, musejí zavolat Raziela.

Raziel vám pomůže pochopit esoterické materiály, principy zjevení, posvátnou geometrii, kvantovou fyziku a jiné složité záležitosti. Může ve vás rovněž otevřít vyšší úrovně psychických schopností a zvýšit vaši schopnost  vidět, slyšet, poznávat a cítit Boží vedení. Jako božský mág vám může Raziel rovněž pomoci se zjeveními.

Raziel je velmi láskyplný, laskavý a inteligentní. Jeho přítom­nost může být velmi nenápadná, ale budete-li ho přivolávat čas­těji, začnete si uvědomovat jeho pozitivní vliv ve vašich duchov­ních praktikách.

Pomáhá:
    * s alchymií
    * s jasnovidectvím
    * s božskou magií
    * s esoterickými informacemi
    * se zjeveními
    * s psychickými schopnostmi

 

INVOKACE

Raziela přivolávejte, chcete-li si prohloubit znalosti esoterick­ých pojmů. Protože jeho informace jsou důkladné, je nejlepší ho kontaktovat v tichém prostředí. Zavřete oči, zhluboka dýchejte, zklidněte mysl a v duchu říkejte:

„Archanděle Razieli, pomoz mně, prosím, otevřít mysl božským ta­jemstvím vesmíru. Pomoz mně zbavit se omezené víry a obav, abych chápal na nejhlubší a nejjasnější úrovni. Zvláště stojím o tvé rady k (popište problém, který byste chtěl vyřešit, postupně klaďte otázky a nechte mezi nimi uplynout nějaký čas, aby měl Raziel možnost na každou odpovědět a vy zase mož­nost absorbovat a strávit jeho odpovědi). Děkuji ti, Razieli, za tuto lekci."