archanděl Zadkiel

Je to archanděl růstu a završení. Spojuje nás s božskou podstatou naší duše, rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti. Zadkiel pomáhá i světu víl a přírodních duchů, rostlinám, přírodě, zvířatům i světu kamenů, aby se vyvijely do dokonalé formy. Nás lidi spojuje s naší božskou částí a s dokonalým bytím. Vede nás k pochopení všech souvislostí a zákonitostí, ujasňuje to, co nechápeme. Harmonizuje nerovnováhy, uklidňuje naše myšlenky a pomáhá při meditaci. Když na něčem lpíme, nedokážeme se oprostit a odevzdat to, poprosme Zadkiela. Jeho energie uvolňuje napětí, osvobozuje od omezení, nedokonalosti a vázanosti. Jeho jméno znamená "blahovůle Boží", barva energie je fialová.

Energie archanděla Zadkiela na nás může hodně zapůsobit. Archanděl Zadkiel otevírá naše oči duchovním pravdám, pravdě o nás samých a pravému důvodu našeho bytí na Zemi. Všechna obviňování, která šíříme navenek, se rozpustí s poznáním o naší vlastní odpovědnosti. V určitém bodu našeho vývoje si musíme bez okolků připustit, že to bylo naše přání vstoupit do nové pozemské inkarnace, abychom dokončili věci nedokončené tak, že uskutečníme konstruktivním jednáním a dosažením duchovních vhledů naše Boží Já. Následujeme tak Ducha, sídlícího ve tvoření.

Boží tvoření se díky nám stává krásnějším a bohatším, protože se může skrze nás rozšiřovat Boží láska.

Jakmile převezmeme plnou odpovědnost za naše zdejší bytí, konání a události v našem životě, pomůže nám energie archanděla Zadkiela ke skutečné svobodě. Pod jeho vlivem začneme poznávat naše lpění a fixace na problémech. Jakmile jsou objasněny struktury, tvořící naše problémy, můžeme je ihned propustit. Poznáme, že problém vlastně neexistuje. Jsou to stíny minulosti a stíny v nás samotných, které se stávají v realitě viditelnými a nemají žádný jiný důvod k existenci, než nás přimět k tomu, abychom je rozpustili svým vlastním Světlem. Rozpouštění stínů je srovnatelné se smrtí; nově vytvořená, osvícená část je vzkříšením.

 

Poselství

"Já jsem oko, které hledí do nekonečna; Já jsem poznání, které tryská Z tvého srdce a které vystupuje vzhůru, aby osvítilo Ducha a přeměnilo vše tmavé na čisté, zářivé duchovní já. Překroč práh a osvoboď se ode všech starostí a všeho trápení; vzdej se svého lpění. Staň se svobodným v srdci. Máš svobodnou volbu.

Emoce a myšlenky jsou jako pohyby vln na velkém moři. Vlny stoupají a opadávají. Nejsou identické s kvalitou vody samotné.

To jen vítr hladí povrch a tím jej dočasně mění. Bez vnějších vlivů by byl povrch vody tichý a nehybný. Medituj o tom.

Mé jméno znamená "Přízeň Boží". Proto je skrze přízeň Boží možné, aby tě fialový světelný paprsek osvobodil Z tvé Závislosti na karmě, nedokonalosti a dogmatu. Posílám ti sílu přeměny, vzkříšení a pravdy. Zadkiel, tvůj láskyplný průvodce a osvoboditel od karmy."

 

Známý rovněž jako Satqiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zidekiel.

Jméno Zadkiel znamená „Boží spravedlnost". Je pokládán za archanděla milosrdenství a shovívavosti, snad proto, že zabrá­nil Abrahamovi v obětování jeho syna Izáka Bohu.

Zadkiel vám může pomoci, abyste byli milosrdní a soucitní k sobě i k jiným a dokázali odpouštět. Takto je andělem léčby, který pracuje vedle archanděla Michaela na nahrazení negativ­ních energií vírou a soucitem. Zadkiel nám pomáhá vidět božské světlo v našem nitru i v jiných a učí nás nesoustřeďovat se jen na povrch osobnosti, chybné chování nebo ego.

Pokládáte-li obtížné odpustit něco sobě či jiným, požádejte o zásah Zadkiela. Jedná jako štětka na čištění komínů a vyčistí vám tělo, mysl a srdce od tendencí neodpouštět. To ovšem ne­znamená, že budete schvalovat něčí hrubé chování. Znamená to jen, že nebudete lpět na emocionálních pozůstatcích starých si­tuací.

Archanděl Zadkiel je rovněž znám tím, že pomáhá funkcím paměti. Potřebujete-li si zapamatovat důležité informace, zapo­mněli jste, kam jste položili klíčky od auta nebo jen chcete zlepšit svoji celkovou paměť, přivolejte Zadkiela.

Pomáhá:
    * se soucitem
    * s nalezením ztracených předmětů
    * s odpouštěním sobě a druhým
    * s léčbou, emocionálně i fyzicky
    * s posílením paměti
    * se zapamatováním důležitých informací
    * se studiem, testy a studentům

 

INVOKACE

Jste-li naštvaní, přivolejte Zadkiela, aby zasáhl:

„Archanděle Zadkieli, pomoz mně, prosím, vyléčit mé srdce. Zařiď, abych uměl odpouštět. Existuje-li něco, co nevidím, pomoz mně, prosím, abych to jasně viděl. Potřebuji-li více soucitu, naplň mé srdce milosrdenstvím. Jsem-li naplněn obavami nebo úzkostí, naplň, prosím, mé srdce vírou a klidem. Nyní přenechám tuto situaci plně tobě a Bohu a věřím, že Bohem poskytnutá léčivá síla se postará o všechny detaily s božským milosrdenstvím, harmonií a moudrostí. Děkuji ti."