Athéna (Řecko)

Bohyně Pallas Athéna (přídomek Pallas znamená, že byla panenskou bohyní) byla zrozena samotným Diem. Zeus věděl, že bohyně rozumu, Métis, bude mít 2 děti: dceru Athénu a syna, který bude neobyčejně chytrý a silný. Moiry Diovi odhalili, že jeho syn ho svrhne z trůnu a odejme mu vládu nad světem. To se Diovi samozřejmě nelíbilo, a tak uspal a pohltil bohyni Métis ještě než se jí narodila Athéna. Po nějakém čase začala Dia sužovat strašlivá bolest hlavy, a tak řekl svému synu Héfaistovi, aby mu rozpoltil hlavu, aby se tak bolesti zbavil (zajímavý způsob pomoci od bolesti, ale nesmrtelní mívají podivné zvyky). Héfaistos se rozmáchl sekerou a udělal to, co mu Zeus přikázal. Z Diovy hlavy vyskočila na svět mohutná bojovnice, bohyně Pallas Athéna.

Bohové Athénu, ochránkyni měst a bohyni moudrosti a vědění, slavně přivítali. Athéna ochraňuje řecké hrdiny, ale i řecké dívky ji uctívají, jelikož je učí ručním pracím. V umění tkát nepředčí Athénu žádný smrtelník ani bohyně. Všichni vědí, jak nebezpečné je s ní v tomto soutěžit a jak to odpykala Arachné, dcera Idmonova.

Arachné byla proslavena svým uměním tkát po celé Lýdii. Jak si ji lidé stále více vážili, přicházela s tím i stále větší pýcha. Až jednou Arachné dokonce zvolala, aby s ní soutěžila samotná Pallas Athéna. Bohyně se nejprve zjevila před Arachné v podobě stařeny a radila jí, aby svá slova odvolala a bohyni odprosila, že jí určitě odpustí, ale Arachné byla příliš pyšná. Stále se dožadovala soutěže. Tak se tedy Athéna zjevila ve své pravé podobě. Soutěž tedy začala. Athéna vetkala do svého závoje obraz vznešené athénské Akropole a na ní zobrazila svůj zápas s Poseidónem o moc nad Attikou. Práce Arachné byla vrcholem dokonalosti a krásou se vyrovnala dílu bohyně Athény, ale z jejích vyobrazení plála zřejmá neúcta k bohům. Athéna se strašně rozhněvala, roztrhala práci Arachny a udeřila ji člunkem. Arachné nesnesla pohanu, svinula provaz a chtěla se oběsit, ale Athéna ji ze smyčky osvobodila a ztihla ji daleko hroznějším trestem: "Od této chvíle budeš věčně viset a věčně tkát a tento trest se přenese i na tvé potomstvo." Athéna pak proměnila Arachné v pavouka.

Athéna vynalezla flétnu, trubku, hliněný hrnec, pluh, hrábě, volské jho, uzdu, válečný vůz a loď. I když je bohyní války, raději smiřuje spory a pomáhá dodržovat zákony. Mnoho bohů, Titánů a obrů by se rádo s Athénou oženilo, ale Athéna všechny odmítá. V době trojské války požádala Héfaista, aby jí ukoval její vlastní zbroj, jelikož si nechtěla stále vypůjčovat Diovu. Héfaistos odmítl peníze a prohlásil, že odměnou mu bude její přízeň. Athéně však skrytý smysl těchto slov unikl, a když potom šla do kovárny zkontrolovat, jak práce probíhá, Héfaistos se otočil a pokusil se ji znásilnit. Nutno však dodat, že Héfaistos není takový hrubián a stal se obětí zlomyslného vtipu. Poseidón mu totiž těsně předtím řekl, že Athéna je s Diovým souhlasem na cestě do kovárny a očekává, že se s ní Héfaistos divoce pomiluje. Jak se od něj Athéna odtrhla, vytrysklo jí Héfaistovo semeno na stehno. Athéna se otřela chomáčem vlny a zhnuseně ho odhodila. Spadl však na zem nedaleko Athén a zcela náhodou oplodnil matku Zemi. Tu zase znechutila představa porození dítěte, které chtěl Héfaistos zplodit s Athénou a prohlásila, že nepřijímá za jeho výchovu žádnou odpovědnost. Athéna tedy souhlasila, ale košík dala střežit Aglauře, nejstarší dceři athénského krále Kekropa, a nařídila jí, aby ho pečlivě střežila. Hermes se ji však jednou snažil podplatit, aby mu umožnila přístup k jedné ze svých sester. Aglaura peníze přijala, ale dál už nic neudělala, a tak ji Hermes po tomto zjištění proměnil v kámen. Zbylé dvě sestry a jejich matka byly zvědavé, co to Aglaura skrývala v tom košíku, a když uviděli Erichthonia (tak bylo dítě Héfaista a matky Země Athénou pojmenováno), dítě, které mělo místo nohou hadí ocas, vyjekly hrůzou a skočily z Akropole. Athéna po tomto incidentu přemístila Erichthonia do Aigidy, kde o něho pečovala. Později se Erichthonios stal králem v Athénách, zavedl zde kult bohyně Athény, naučil své spoluobčany používat stříbro a zavedl koňské čtyřspřeží.

Athéna je sice stejně tak cudná jako Artemis, ale je mnohem velkorysejší. Jednou ji Teiresias náhodou překvapil při koupeli. Athéna ho sice oslepila, ale odškodnila ho tím, že mu dala vnitřní zrak.

Moudrá a milostivá je bohyně Athéna a lidé ji velice uctívají.

 

Známá rovněž jako Pallas Athéna, Athene.

Athéna má prastaré a multikulturní kořeny, nejznámější je nic­méně jako řecká bohyně války, moudrosti, domácích záleži­tostí, umění a řemesel.

Athéna je dcerou Dia a jejím chrámem byl Parthenón. Legendy hovoří o její odvaze a intuitivní moudrosti v bitvách. V umělec­kých ztvárněních je obvykle znázorňována s náprsním kruný­řem, štítem a mečem a často ji doprovází sova. Tento pták byl s ní ztotožňován, snad kvůli jeho moudrosti.

Když je v jejím jméně uvedeno ještě „Pallas", je to bohyně vál­ky, která chrání a inspiruje ženy k tomu, aby projevily svoji vnitř­ní sílu a našly odvahu se prosadit. Vybízí lidi, aby používali k ře­šení konfliktů spíše intuitivní moudrost než hněv nebo násilí. V učení New Age je Pallas Athéna pokládána za nanebevzatého mistra pátého světelného paprsku, což je paprsek, který je spoje­ný s pravdivostí a čestností.

Když jsem Athénu přivolala, spatřila jsem krásnou ženu stojí­cí ve válečném voze pro jednu osobu s kovovými manžetami na zápěstích a kovovou čelenkou. Vyzařovala z ní silná energie a těžce oddechovala, jakoby měla za sebou nějaký těžký úkol.

„Žádná práce pro mě není dost velká," prohlásila bez obalu. „Jsem mistryní těžkých úkolů, která každou práci bezodkladně dokončí. Často jí pověřuji hvězdné bytosti."

Athéna ukázala na hvězdy na obloze a hovořila o nich jako o milých živých bytostech s duší nevinných, láskyplných dětí, které jsou Athéně oddány a rády jí pomáhají. „Celý vesmír dýchá," pokračovala v odpovědi na moji nevyřčenou otázku o hvězdách. „Ozvěnou z nich zní život a neexistuje jediné místo, na kterém by živ­ot nebyl - je to nepřetržitá struktura stále se pohybující energie, která je bez výjimky všude. Právě díky tomu zvládám tak snadno všechny úkoly: ovládáním energie pevnými, láskyplnými doteky rozhodného rodiče. Můžete to dělat stejně."

Pomáhá:
    * s řešením sporů
    * v umění a umělcům
    * v řemeslech a řemeslníkům
    * s dosažením spravedlnosti
    * s ochranou, fyzickou i psychickou
    * ve válce, buď k tomu, aby jí zabránila nebo vítězně dokončila
 
INVOKACE

Jeden ze způsobů, jak přivolat Athénu, je tento:

 „Athéno, potřebuji tvoji pomoc a žádám si tvoji silnou přítomnost. Milovaná sestro, prosím tě o zásah do mého života. Naplň, prosím, každou část mé existence půvabnou silou: mé myšlenky, pohyby, vztahy a veškeré situace, v nichž se ocitnu. Žádám tě, abys pomoh­la mým přátelům a rodině přijmout moji nově nalezenou sílu. Po­moz mně, prosím, tuto sílu zkrotit a využívat ji nenásilnými a lás­kyplnými způsoby. Děkuji ti."