Bratrství

Dalším základním prvkem v hodnotovém islámském systému je hodnota lidského bratrství. Tato hodnota je založena na týchž zásadách, o nichž se mluvilo v souvislosti se svobodou a rovností. Kromě těchto předešlých zásad je lidské bratrství v islámu založeno na neochvějné víře v jedinost a univerzálnost Boha, v jednotu lidstva, tedy jednotu uctívačů Boha a v jednotu náboženství, jehož prostřednictvím je Bůh uctíván. Pro muslima je Bůh jediný, věčný a univerzální. On je stvořitelem všech lidí, dárcem všech lidí, soudcem všech lidí a pánem nade všemi. Pro Něj společenské postavení, národní supermanství a rasový původ nic neznamenají. Před Ním jsou si všichni lidé rovni jako bratři.Muslimové věří v jednotu lidstva na základě zdroje stvoření, původního rodičovství a konečného osudu. Zdrojem stvoření je sám Bůh. Původní společné rodičovství náleží Adamovi a Evě. K tomuto pokolení náleží každá lidská bytost, každý k němu patří.
Pokud jde o konečný osud, muslim nepochybuje o tom, že se bude řídit vůlí Boha, k Němuž se všichni lidé navrátí.
Muslim věří v jednotu Božího náboženství. Znamená to, že Bůh neomezuje Své náboženství nebo Svou přízeň na žádný konkrétní národ, rasu nebo dobu. Dále to znamená, že v Božím náboženství nemohou existovat žádné rozpory. Jestliže toto všechno správně vyložíme, nebude možné, aby si někdo činil neoprávněné nároky na nadvládu nebo údajnou výlučnost. A jestliže tento pojem aplikujeme na lidské nitro, poskytneme tak člověku jasnou představu a pevnou základnu lidského bratrství. Muslim věří ve všechny posly a zjevení Boží bez rozdílu, protože věří v jedinost Boha, jednotu lidstva a jednotu náboženství.