Čistota

 

čistota těla – myslí se čistota mravní; ve slovanském originále používáno pro čistotu slovo „cělomudrije" - uzdravující, celostné myšlení; vnitřní nerozdělenost (přeneseně by to mohlo znamenat cosi jako "vnitřní integritu). (Je to opak hříchem a vášněmi rozdrobeného a rozkládaného lidského nitra.) Myslí se tím vnitřní čistota; nevinnost, která uzdravuji nitro člověka; očištění nejen těla, ale především myšlení od špatných myšlenek, hříchu a vášní. Celistvost duše nerozkládané hříchem a vášněni.
O spojitosti tělesného hříchu s vnitřním stavem viz slova Páně: Kdo pohlédne nečistě, žádostivě na ženu, již s ní zcizoložil ve svém srdci.
Další významy: rozumnost, čistota v myšlenkách i tělesná, neposkvrněnost; též skromnost, střízlivost, zdrženlivost; viz taktéž Tit 2,4-5); znamená neposkvrňovat své tělo hříchem a duchovní nečistotou; naše těla jsou údy Kristovy (1.Korint 6,15); Bible praví: „Tělo ne smilstvu, nýbrž Pánu," a „Utíkejte od smilstva … kdo smilní, hřeší proti svému tělu" (1.Korint 6,13 a 18), jinde apoštol jasně praví: „Což nevíte, že nespravedliví nezdědí Království Boží? Nemylte se – ani smilníci ani modláři ani cizoložníci (ani poskvrnění) ani samoprznitelé ani homosexuálové (v českém překladu zamlženo, ale v originále Písma se na tomto místě jasně hovoří o homosexualitě) ani lakomci ani zloději ani opilci ani zlolajci (utrhači) ani lupiči nezdědí Království Boží" (1.Kor 6,9-10) „Vězte, že žádný smilník či prostopášník (nečistý) ani chamtivý (lakomý) nebude mít podíl na Království Božím ... Kvůli těmto věcem přichází hněv Boží na syny nepokorné … Žijte tedy jako synové světla" (Efez 5,5-6 a 8). A jinde se praví o umrtvování pozemských (tělesných) sklonů: „Umrtvěte pozemské údy své: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádost, lakomství … kvůli kterým přichází Boží hněv" (Koloským 3,5); neboť, „kdo žije podle těla (totiž dle jeho žádostí), nemůže se líbit Bohu" (Řím 8,8), vždyť „tělesné myšlení je nepřítel Boží" (Řím 8,7). „Každý je pokoušen svou žádodostivostí, puzen a sváděn; potom žádost počavši rodí hřích, vykonaný hřích pak zplodí smrt" (Jakub 1,14-15). „Jestliže podle těla žijete, zemřete; pakli Duchem skutky těla umrtvujete, budete žít; totiž ti, kteří jsou vedeni Duchem Božím, jsou synové Boží" (Řím 8,13-14). „Těla vaše jsou chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá" (1.Kor 6,19). „Toto je vůle Boží, vaše svatost (posvěcení), abyste se chránili smilstva a aby každý z vás uměl nádobu svou (tj. své tělo) držet ve svatosti a ve cti a ne ve vášnivé žádosti, jako pohané, kteří Boha neznají" (1.Tesal 3-5). „Duchem choďte a žádosti těla neuskutečňujte, neboť tělesné žádosti jsou proti Duchu, Duch pak proti tělu – ti dva si navzájem odporují – nečiňte, čeho by se vám zachtělo! … Toto jsou skutky těla: cizoložství, smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba (tj. např. i mamon, lakomství – Efez 5,5), čarování (tj. i psychotronika, magie, horoskopy, zaklínání, věštění, okultismus atd.), nepřátelství, rozepře, žárlivost, hněv, (pohoršení), herese, závist, vraždy, opilství, hýření apod. … Kdo takové věci činí, nezdědí Království Boží. Ovoce Ducha je: láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrota, milosrdenství, víra (věrnost, důvěra), tichost, zdrženlivost... Ti, kteří jsou Kristovi, ukřižovali své tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li Duchem živi, Duchem i choďme" (Galat 5,16-25). „Proto vás prosím, bratří, skrze slitování Boží, odevzdejte svá těla (zdrženlivostí od tělesných rozkoší) v oběť živou, svatou a Bohu libou (příjemnou) - to ať je vaše duchovní bohoslužba. Nepřipodobňujte se tomuto věku (světu), ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste zjistili, co je vůle Boží dobrá, libá a dokonalá“ (Řím 12,1-2).