El Morya

El Morya je nový nanebevzatý mistr, poprvé zmíněný v osm­desátých letech 19. století madame Blavatskou, zakladatel­kou Teozofické společnosti, a nově zpopularizovaný Markem a Elizabethou Claře Prophetovými a dalšími autory učení „JÁ JSEM."

Zdá se, že El Morya má základ ve skutečně existujícím člově­ku, který se jmenoval Ranbir Singh a byl synem rádži Gulaba Singha, který vládl ve čtyřicátých letech 19. století v Kašmíru. Kašmír se ocitl v roce 1845 v nebezpečí, že bude obsazen Brity, ale Rádža Singh zaplatil výkupné a přesvědčil Brity, aby nechali jeho zemi na pokoji. Když rádža v roce 1858 zemřel, stal se kaš­mírským maháradžou Ranbir.

Historici chválí Ranbira za to, že sjednotil státy Nagar a Hunza, a že vytvořil spravedlivé občanské a trestní zákony. Mezi oby­vateli Kašmíru si získal značnou popularitu. Zemřel v roce 1885, ve stejné době, kdy madame Blavatská psala své knihy o nanebevzatých mistrech. Blavatská tvrdila, že strávila nějakou dobu v Indii s El Moryou a možná chránila své přátelství s Ranbirem tím, že mu dala pseudonym.

Když jsem El Moryu přivolala, přišel rychle, a to velmi mimo­řádným způsobem. Muž, jehož jsem spatřila, se velmi podobal El Moryovi, jak ho namalovala Blavatská, přestože jsem se záměrně na její obraz podívala až po setkání s ním.

„Odložte veškeré starosti a obavy a pojďte ke mně," bylo mně řeče­no. Proti mně stál muž s hnědou kůží, mírně zavalitý, se zářivým, láskyplným úsměvem a s napřaženou náručí. „Dovolte, abych vás objal, vykonal energetickou transfúzi a nahradil bezvěrectví vírou." Objetí bylo jak od mladého dědečka. Cítila jsem, že dýchám hlouběji a zakoušela lechtání na rukou, zápěstích, lýtkách a cho­didlech.

El Morya mně vysvětlil, že zdolává mé vnitřní překážky, o kte­rých řekl, že to jsou obranné zdi, které jsem si vystavěla v mylné představě, že to jsou štíty. „Lepší je používat tyhle," prohlásil a ukázal mi dva nádherně zdobené štíty. „Tenhle chrání srdce a ten druhý je na kříž, dvě zranitelná místa pro nositele světla, jako jste vy. Formou psychického chirurgického zákroku permanentně nainstaluji tyto štíty hluboko do vaší bytosti, aby vás chránily před jakýmkoliv zra­něním.

Tyto štíty umožní, aby z vás všechny problémy stekly jako máslo z horkého povrchu." Vysvětlil mně, že to jsou nárazníky zmírňující vznětlivost vznikající z emocionálních rozhodnutí netlumených moudrostí.

„Jsem moc rád, že jste mě zavolala a zvu všechny, kdo čtou tato slo­va, aby udělali to samé. Na jejich žádost jim rovněž nainstaluji štíty, in­dividuálně přizpůsobené energetickému poli každého jedince. Štíty lze kdykoliv a okamžitě odstranit, stačí říci správné slovo, jsem si nicméně jistý, že se budete cítit mnohem lépe a bezpečněji a budete s nainstalová­ním štítů spokojena."

Pomáhá:
     * s rozhodováním
     * s vírou
     * se zakotveností
     * s ochranou - zvláště energie a psychiky
 
INVOKACE

„Milovaný El Moryo, který sloužíš božskému světlu, dostav se ihned ke mně. Doved mě na místo nesobecké služby, kde se přidě­lují božské úkoly. Chraň mě před negativními myšlenkami mé vlastní mysli a negativní energií obecně. Pomoz mně zůstat zamě­řený na to, abych zjistil, jaké mám úkoly, abych rostl, léčil se a učil s pozitivními úmysly a pozitivní energií. Děkuji ti."