Generální představený

Z lat. generalis. Generál nebo g.p. (nazývaný také nejvyšší představený, CIC 625) je nejvyšší autoritou - řeholního řádu nebo - kongregace a je prvním z tzv. vyšších představených. Podle právních ustanovení (CIC 617 - 630) může být g.p. pouze ten, kdo dovršil 40 let věku a 10 let řeholních - slibů v dané řeholní společnosti. Pokud - konstituce společnosti nestanoví jinak, volí ho generální - kapitula na předem určenou dobu podle vlastních - stanov jednotlivých institutů. Představená ženských řeholních kongregací se nazývá g. představená nebo generální matka.