Kuan Jin

Známá rovněž jako Kwan Yin, Quan Yin, Guanyin, Quan 'Am, Kannon, Kanin, Kwannon.

Kuan Jin je jednou z nejmilovanějších a nejoblíbenějších vý­chodních božstev. Fyzicky a duchovně krásná bohyně milo­srdenství, soucitu a ochrany, jejíž jméno znamená „ta, která vy­slyší modlitby," slyší každou modlitbu, která je jí adresována, a odpoví na ni.

Kuan Jin je jak bohyní, tak bóddhisattvou, což znamená „osvíce­nou bytostí." Bóddhisattvové se mohou stát buddhy, Kuan Jin však natolik miluje lidstvo, že po dosažení osvícení se místo po­výšení na buddhovství rozhodla zůstat v lidské formě až do té doby, než budeme osvíceni všichni. Pomáhá nám plně se otevřít našemu duchovnímu nadání, abychom nabyli hlubokých znalos­tí a osvícení a zmenšovali na světě utrpení. Říká se, že stačí vyř­knout její jméno a máme zaručenou ochranu před veškerým zlem.

Kuan Jin je často nazývána „Panna Marie východu," protože představuje v náboženství buddhismu ženské božstvo a jeho energii, podobně jako Panna Marie vyzařuje láskyplnou ženskou energii v křesťanství. Kuan Jin nás učí životu v nevinnosti, klade velký důraz na zmenšování utrpení ve světě a dbá na to, aby nenarůstalo. Jakmile se objeví ve vaší blízkosti, můžete vidět čer­venou barvu, například v podobě červených jisker světla nebo červeného oparu, který se náhle z ničeho objeví.

Říká: „Zde jsou mé posvátné instrukce: zaprvé, chovejte se k sobě milosrdně. Nirvána se odhalí jen pod lehkými doteky. Natáhněte se a sáhněte po velikosti, ale vždy s jemným přístupem. Nevyhledávejte příležitosti, ale nechte je, ať k vám přijdou samy jako lotosový květ, který pluje v mír­ném vánku po vodě. Pokoušejte se, ale nespěchejte, a těšte se z procesu, do kterého jste se pustila. Mějte na vědomí, že každý krok na cestě je veselým večírkem - oslavou pohybu, který je sám o sobě zázrakem.

Važte si božství v sobě, které má v nitru každý. Neplísněte se za své chyby a omyly, ale vysmívejte se jim a poučujte se z nich. Vedete si, mé milé dítě, dobře - dokonce víc než dobře.

Kdybych vám měla říci pár moudrých slov, pak to, že nejlepší vtělení na této rovině Země jsou soucitná jako já. Přestanou se stydět a cítit trapně a dosáhnou tohoto pochopení, a to nikoliv jen pro "dobré" části jich samých a ostatních, ale pro všechny podél jejich cesty - a to je dobře, věřte mi. A čím dříve zjistíte tuto věčnou pravdu, tím rychleji k vám bude cválat štěstí jako divocí koně s okřídlenými kopyty. Věřte mi, je to pravda.

Moudrost přichází z klidného sezení a naslouchání, nikoliv ze spěchu a ze snahy být první. Klidnému srdci se dostane lásky a informací snad­něji, než uspěchanému. Udělejte dnes něco prostého: utrhněte květinu a jen si ji bez jakéhokoliv záměru prohlížejte. Buďte prázdná. A otevře­ná. Vězte, že čehokoliv se vám dostane, je dobré, počátek ponaučení - teď i kdykoliv jindy."

Pomáhá:
    * s jasnovidectvím
    * se soucitem
    * s ženským půvabem, krásou a sílou
    * s laskavostí, jemností, přívětivostí, k sobě i k jiným
    * s láskou, s přijímáním a dáváním
    * s milosrdenstvím
    * s hudebními schopnostmi, s jejich vývojem - zvláště zpěvu
    * s ochranou - zvláště žen a dětí
    * s duchovním osvícením a dary
 
INVOKACE

Kuan Jin vždy slyší naše modlitby a odpovídá na ně. K jejímu kontaktování není třeba žádných zvláštních obřadů. Přes srdce se však s ní lépe spojíte, použijete-li květiny. Držte například kvě­tinu, kreslete květiny nebo se dívejte na rozkvétající poupata ně­jaké rostliny. Ti, kteří s ní pracují často a mají s ní užší vztah, čas­to prozpěvují mantru Om Maní Padme Hum, což znamená „Sláva klenotu lotosového květu."

Zde je jedna z modliteb, jíž můžete přivolat Kuan Jin:

„Milovaná Kuan Jin, vyslyš, prosím, modlitby vycházející z mého srdce. Odhal mi, prosím, a nech pochopit, jaké jsou mé opravdové potřeby. Žádám tě o zásah v těch oblastech mého života, které mi působí bolest. Přijď mi, prosím, na pomoc, a poraď mi, co mám udělat, abych viděl svoji situaci v novém světle lásky a soucitu. Pomoz mi, prosím, abych byl jako ty a žil mírumilovně a smyslu­plně."