Kuthumi

Známý rovněž jako mahátma Kuthumi mal Síngh, Koot Hoomi, Sirdar Thakar Singh Sadhamvalia, K.H.

Kuthumi je pseudonym jednoho sikhského duchovního vůd­ce, který žil podle teozofických badatelů (včetně autora K. Paula Johnsona) v 19. století a jmenoval se Sirdar Thakar Singh Sadhanwali.

Madame Blavatská se setkala se Singhem při svých rozsáhlých cestách po Indii. Tehdy rovněž studovala u východoindických duchovních vůdců, z nichž se později stali Djwal Khul, mistr Hillarion a El Morya, o kterých psala jako o „mahátrnech." Blavat­ská propagovala duchovní nauky těchto mužů v Severní Ameri­ce a chránila jejich skutečnou totožnost pseudonymy. Ukazovala dopisy od Singha a dalších mahátmů a někdy tvrdila, že se dopi­sy zhmotnily z éteru.

Když tito muži zemřeli, Blavatská a její následovníci (zvláště Alice Baileyová a Elizabeth Claře Prophetová) je začali přivolávat a dostávali od nich zprávy. Takto se poprvé začal používat termín „nanebevzatí mistři." Podle „nových" teozofů žil Kuthu­mi v minulých životech též jako sv. František z Assisi a Pythago­ras.

Řekl: „Život je cirkus s třemi manéžemi a důležité je nenechat se rozptylovat událostmi kolem vás. Stálé zaměření a ocho­ta hledat vyšší pravdu zbaví vaše vědomí úzkosti a neklidu a naplní jej klidem.

Nenechte se odradit ani si křížit plány. Využijte vaší tvrdohlavosti a soustřeďujte se jen na to, co je dobré - takto překonáte zlo ve všech smyslech slova. Dovolte mi, abych vám ukázal přístupové cesty k vyš­ším dimenzím, kde je mír a klid dostupný všem. Nad hlomozem rovi­ny Země dosáhneme společně nirvány, každý zvlášť, ale vedle sebe. Nejposvátnější nadějí je učit klidu a míru poté, co dosáhnete sami napl­nění. "

Pomáhá:
    * s hledáním smyslu života
    * s koncentrací
 
INVOKACE

Máte-li pocit, že vás něco odvádí od vašich hlavních cílů a smyslu života, požádejte Kuthumiho, aby vám pomohl zacho­vat si píli a věnovat se svým prioritám. Pomůže vám uspořádat vyváženým způsobem váš rozvrh. Požádejte ho o pomoc, když cítíte, že vás vzmáhají četné povinnosti. 

„Nejdražší Kuthumi, žádám tě o tvůj zásah. Odstraň, prosím, z mé mysli a rozvrhu vše, co mě ruší a znemožňuje plně se soustře­dit na skutečný smysl života. Postarej se, prosím, aby ke všem ži­votním změnám docházelo jemně a mírumilovně, a pomoz mně uvědomit si duchovní vedení a božskou vůli. Přenechávám ti všechny na egu založené obavy, které mě odvádějí od mé cesty. Po­moz mně uvědomit si, kdy s ohledem na smysl života přešlapuji na místě, abych se mohl plně těšit z radosti duchovní služby."