Maha sakral mudra

Maha sakral mudra

 

Nyní přiloţte k sobě špičky malíčků a prsteníčky přiloţte na palce. 1 tuto variantu drţte po 10 nadechnutí.
Přiloţte k sobě špičky prsteníčků a malíčky přiloţte na palce. Drţte tuto pozici ruky po 10 nadechnutí a pak ji změňte.
V případě potřeby nebo denně třikrát 7 minut.


Tato vynikající mudra pomáhá při potíţích v podbřišku. Zejména při menstruačních bolestech, příliš slabé střevní činnosti, při křečích střev nebo potíţích s močovým měchýřem a prostatou můţe tato mudra přinést úlevu, protoţe uvolňuje a vyrovnává energie.
Kdyţ drţíte tuto mudru, můţete zároveň praktikovat deset aţ třicetkrát cvičení mula bandha (viz str. 172) Opakujte denně několikrát. Toto cvičení můţete samozřejmě praktikovat i na záchodě.
Utajovanými potíţemi mnoha lidí po padesátce jsou slabost močového měchýře, hemeroidy, ochabnutí nebo napětí v oblasti močového vývodu a konečníku. Můţeme tomu odpomoci trénováním svalu zvaného puboceygeus. Tento sval se nachází v oblasti hráze mezi konečníkem a pohlavními orgány. Po rozsáhlých výzkumech dospěli vědci k závěru, ţe sevření tohoto svalu působí na mozek jako energetická pumpa.
Jako dodatečné opatření proti slabosti svěrače močového mě-chýře a konečníku můţeme provádět cvičení viparita káraní (viz str. 187) Močovému měchýři a prostatě prospívá také ţvýkání dýňových semínek a čaj z listů hrušně (Pyrus communis) nebo medvědice léčivé (Arctostaphylos uva-ursi).
Problémy s vylučováním často také souvisejí s mentálně-emocionálními potíţemi, s neulpíváním obecně nebo se strachem z toho, ţe něčím musíme projít. S pomocí následujícího obrázku si můţeme k těmto tématům vybudovat pozitivní vzorce.
Nevypadá svět na druhé straně dlouhého tunelu vţdy o něco přátelštěji? I my v ţivotě často procházíme tunely – musíme něčím projít. Obraz tunelu, kterým projdeme, nám můţe pomoci jít dál, pokračovat v našem snaţení a doufat. Kaţdý tunel nakonec zase vede na světlo – ale člověk musí mít odvahu a sílu jít aţ na konec.


Afirmace: Ať je moje cesta chvílemi sebetmavší – vede ke světlu.