Mahášírs mudra

Mahášírs mudra

 

Oběma rukama: přiloţte k sobě špičky palce, ukazováku a prostředníku, prsteník poloţte do jamky palce a malíček mějte nataţený.
V případě potřeby nebo denně třikrát 6 minut.


Bolesti hlavy mají nejrůznější příčiny a sotva mohou být okamţitě a navţdy odstraněny jednou jedinou mudrou. Často za ně mohou vlivy počasí nebo napětí v očích, zátylku, zádech nebo pánvi nebo máme problémy s dutinami či trávením. To všechno můţe vést k přílišnému mnoţství spotřebované energie v oblasti hlavy a napětí v hlavě, které způsobuje bolest. Abyste uvolnili napětí v hlavě, je důleţité zásadně nemyslet na hlavu, nýbrţ soustředit vědomí na nějakou jinou část těla (břicho, nohy nebo ruce). Mahasirs mudra
vyrovnává energii, uvolňuje napětí a odstraňuje zahlenění čelních dutin.
Pokud máte trochu času si lehnout, zkuste také dodatečná opatření proti bolestem hlavy: ponořte hadr do vody s trochou octa, lehněte si a omotejte si hadr kolem nohou, aby dobře zabalil chodidla, nárty a prsty. Nyní si nejprve masírujte zátylek nahoru a dolů tak, ţe přitisknete ukazovák a prostředník silou doprostřed zátylku, pak si namasírujte oba hrby na čele a nakonec utvořte prsty mahasirs mudru.
Navíc můţete pít čaj z kůry vrby bílé (Salix alba), tuţebníku jilmového (Filipendula ulmaria) nebo řimbaby obecné (Chrysan-thenum parthenium). Abyste předešli začínající migréně, můţete si udělat klystýr.
Představte si, ţe zatímco vydechujete, odplývají z hlavy přes zátylek, záda, paţe a nohy dolů vlny energie a unikají ven nohama a rukama. Po chvíli si představte jasnou, chladnou, čistou a lehkou hlavu. Nakonec si přejeďte přes obličej roztaţenými prsty a ještě chvilku si lebeďte.


Afirmace: Mám volnou, lehkou, jasnou a chladnou hlavu.