Makabejští

Proti seleukovské nadvládě za Antiocha IV. Epifana a proti helénistickému reformnímu hnutí v Palestině v 2. stol. př. Kr. se zvedla vzpoura pod vedením kněze Matatiáše a jeho pěti synů Jana, Judy, Eleazara, Jonatana a Simeona. Juda dobyl zpět chrám a zavedl r. 164 př. Kr. opět oficiální chrámový kult; jeho bratra Jonatana uznal dvůr Seleukovců za velekněze a tím oficiálního reprezentanta židovského národa. Simeonovi se podařilo znovu dobýt jeruzalémský hrad. Dal se r. 140 př. Kr. prohlásit knížetem, veleknězem a vojevůdcem Židů. Tím vznikla dynastie kněžských knížat, která se stále více vzdalovala svým zbožným cílům. Jméno Makabejských se odvozuje od příjmení Judy Makabejského. Flavius Josephus je nazývá Hasmoneovci.