Minorité

Řád založený svatým Františkem z Assisi r. 1209 na ideálech chudoby prodělával již od poloviny 13. stol. vnitřní názorové krize. Jednou částí byli přísnější následovníci sv. Františka - spirituálové (viz observanté), druhou byli ti, kteří souhlasili se zmírněním řehole na základě nových privilegií. Řád procházel těžkým zápasem po několik pokolení, až roku 1517 došlo k definitivnímu rozdělení řádu na františkány, příznivce přísnější observance, a konventuály, kteří si dnes říkají minorité (Ordo Fratrum Minorum Conventualium). Jako františkáni, jsou i minorité především kazatelé a jejich posláním je misijní činnost. Po celé dějiny se vyznačovali bojem proti bludům a herezím. Prvním minoritským konventem v Českých zemích byl konvent u sv. Jakuba v Praze, zmiňovaný již kolem r. 1232.