Mudra vnitřní podstaty

Mudra vnitřní podstaty

 

Přiloţte k sobě špičky ukazováčků, prostředníčků, prsteníčků, malíčků a dlaně. Palce jsou vedle sebe a vedou jako „ulice“ ke špičkám malíčků, jichţ se dotýkají. Nad špičkami malíčků vzniká prázdný meziprostor, jímţ prosvítá světlo. Tento otvor symbolizuje sílu srdce díky boţské moudrosti. U kaţdého člověka je tento otvor jiný. Sophie Rodelli, která se uţ před mnoha lety intenzivně zabývala cvičeními a pozicemi rukou, k tomu říká: „Tato mudra symbolizuje vnitřní podstatu člověka, která je překryta tělesnou mocí – ale čas od času se odkryje díky radosti nebo utrpení, nebo je vedena tajnou školou vnitřního člověka.“
Podrţte ruce v této pozici nejprve před čelem a dívejte se bez mrkání, jak dlouho můţete, skrze otvor. Pak spusťte ruce a drţte mu dru ještě chvíli pár centimetrů pod bradou. Vaše ruce se automaticky nacházejí přesně tam, kde podle starých mystérií leţí místo duše, a vaše ruce proto tvoří chrám. Soustřeďte se nyní na svůj dech. S kaţdým výdechem vydechněte docela něţně „huuu“ a nechte se přitom nést tím malým otvorem do nekonečna – do velkého tajemství.
Kdyţ utvoříme tuto mudru a sedíme přitom se zkříţenýma nohama v meditačním sedu, tvoří části našeho těla mnoho trojúhelníků (pokoušela jsem se je počítat), počínaje malým meziprostorem prstů, přes drţení rukou, paţí, nohou a celého těla. Trojúhelník je symbolem boţského a naše tělo to nyní svou pozicí mnohonásobně vyjadřuje. Tato mudra je modlitbou beze slov – tichá meditace, odevzdání se boţskému.
S touto mudrou vstupujeme do říše nepochopitelného, boţského. Je to jediná mudra, kterou jsem si při práci na rukopise troufla nakreslit v neděli. Kromě toho jsem dnes, poté, co jsem meditovala o této mudře, „náhodou“ našla báseň od Hermanna Hesseho (volný překlad – pozn. překl.):
Tak ţijeme ve formě a zdání a vytušíme jen v bolesti to věčně neměnné bytí, o němţ nám praví temné sny.
Těšíme se z klamu a pěny, podobáme se slepým bez vůdce, s úzkostí hledáme v čase a prostoru, co lze nalézt jen ve věčném.
Doufáme ve vysvobození a spásu v dam snů bez podstaty –neboť jsme přece bozi a máme podíl na prapočátku stvoření.