Naju (jižní Korea)

 

V Naju v Jižní Koreji se nachází v plnosti velké množství mimořádných fenoménů, které provázejí tamní stigmatizovanou vizionářku Julii Kim. Jde o vdanou ženu, která žila a žije v podmínkách velmi tvrdých. Pán ji vyvolil skrze její nemoc, přestože vůbec nebyla křesťankou. Když se stala katoličkou, začala chápat utrpení Krista v plnosti a nabídla se mu jako živá oběť. Místo, kde jí byla darována soška Panny Marie, bylo přeměněno na poutní místo "Mariiny hory" s léčivou a uzdravující vodou.

 V Naju došlo k eucharistickým zázrakům, kdy se Hostie v ústech Julie Kim proměnila na skutečné Tělo a skutečnou Krev Pána Ježíše Krista. Došlo zde ke snášení se Hostií shůry. Pláče zde socha Panny Marie, a to i slzy krve, jindy naopak potila vonný olej, který byl určen k uzdravování. Bylo zde množství slunečních zázraků.
   Celé dění je pod kontrolou místního biskupa, místo často navštěvují i filipínský a australský biskup, podivuhodnou zkušenost získal i kanadský biskup, jehož svědectví je vloženo na konci této části.
   Julia Kim byla také u Svatého Otce, který měl možnost osobně zažít eucharistický zázrak.
   Fotky někoho pohoršují, že tam je Krev a Tělo. Toto zjevování pravé podoby eucharistických Způsob má za účel, abychom si realitu skutečně uvědomovali a nepřijímali jen ze zvyku anebo dokonce v domnění, že jde o nějakou posvěcenou oplatku. Eucharistie je pravým, skutečným a fyzickým Tělem a Krví Ježíše Krista.
   Širší popis je zde proto, že u nás se o tomto místě téměř nic neví.

"Zjevil jsem podoby Svaté Eucharistie různými způsoby, aby všechny mé děti mohly porozumět významu Svaté Eucharistie.
   Staňte se spěšně žhavými plameny lásky, odčiňování a klanění se Pánu přítomnému v Nejsvětější Svátosti!"

 

Podivuhodné divy a zázraky, které tu Bůh konal a koná dosud, je možné rozdělit podle jejich typu na:

- socha Panny Marie plačící čiré slzy a slzy krve

   700 dnů pláče.
Panna Maria plakala čiré slzy a slzy krve v součtu přesně 700 dnů (od 30. června 1985 až do 14. ledna 1992) svou sochou vlastněnou Julií Kimovou a její rodinou v Naju. Vzorky slz krve byly testovány v lékařské laboratoři Národní univerzity v Soulu a bylo ověřeno, že jde o lidskou krev.

- socha Panny Marie vypocuje vonný růžový olej

   700 dnů vonného oleje.
Vonný olej byl vypocován čelem sochy Panny Marie z Naju 700 po sobě jdoucích dnů (24. listopadu 1992 až 23. října 1994). Zatímco byl sochou vypocován olej, mnoho lidí z celého světa přijalo od Julie malé kousky látky nasáklé olejem. Kromě vonného oleje je kaple v Naju často naplněna mocnou vůní růží. Panna Maria řekla, že tato vůně reprezentuje její přítomnost a její lásku a přátelství k nám.

- vizionářka Julia Kim
   (zázračně uzdravená a uzdravovaná, stigmatizovaná)

   Mystické utrpení a Juliina stigmata. Dříve než začala Panna Maria ronit slzy svou sochou v roce 1985, slíbila Julie Ki Panně Marii svůj život jako náhradu za vidění zjevení Ježíšova utrpení a hojného krvácení na kříži pro vykoupení všech hříšníků. Od té doby častokrát snášela extrémní obtíže jako náhradu za hříchy světa. Také přijala několikrát stigmata, přičemž trpí bolesti ukřižování. Rány se za nějaký čas samy zahojí.

- eucharistické zázraky
   (proměna duchovních způsob na fyzické Tělo (Maso) a Krev, proměny Hostie, svaté přijímání z nebe, snášení se Hostií)

   Podstatou víry naší novozákonní éry je, že se Bůh stal člověkem a přebýval mezi námi - Vtělením Druhé božské Osoby. Zatímco byl skrytý očím světa, Kristus, skutečný Bůh a skutečný člověk, zjevil nám Sebe Sama, a učí nás, odpouští naše hříchy a živí nás duchovně svou Církví. Kristus je přítomný a v činný v celém našem světě v tom samém momentu skrze svátosti a údy své církve.
   Kristova přítomnost v Nejsvětější Svátosti (Svaté Eucharistii) je podstatná a úplná jako celek živoucí Osoby Krista současně s jeho Tělem, Krví, Duší a Božstvím. V Eucharistii Ježíš skrývá svou Slávu a Moc za pokornými způsobami chleba a vína, protože nás chce přiblížit k Sobě naší vírou v Něho a naší láskou k Němu, ne z nějakých povrchních a marných důvodů. Jako pastýři a tři králové přišli a složili hold Dítěti spočívajícímu v jeslích v Betlémě, chce být Ježíš pro nás chudým v duchu a v lásce v našem srdci, když se k Němu přiblížíme.
   Mraky omylů a pochybností víry pokryly mysli mnoha, avšak děsivá realita Kristovy skutečné přítomnosti v Eucharistii není pro ně spolehlivá a zaručená ani trochu. Praxe častých zpovědí při přípravě na svaté přijímání také v mnoha farnostech zmizela. Tak není žádné překvapení, že se toto oslabení víry v Boží vtělení objevilo současně se zanedbáváním úcty k Blahoslavené Matce jako řečišti, přes které se Vtělení stalo realitou. Kdykoli zanedbáváme Blahoslavenou Matku, také ztrácíme vnímavý pohled na Boží Vtělení mezi námi.
   Nyní - není to žádné překvapení - nám znovu Blahoslavená Matka přináší a dává nejmocnější znamení, abychom si uvědomovali reálnou přítomnost jejího Syna v Nejsvětější Svátosti. Kromě toho nám Panna Maria dala svá poselství prostřednictvím Julie Kim při 19 eucharistických zázracích.

   Při dvanácti z nich se Svatá Hostie, kterou Julie přijala, přeměnila v jejích ústech na viditelné Maso a Krev. Události a data těchto zázraků stejně jako kněží celebrující mše svaté jsou následující:

   1. Naju, farní kostel, 15.6.1988, farář z Naju
   2. Naju, farní kostel, 16.5.1991, P. Jerry Orbos a P. Ernie Santos z Filipín
   3. Řím, při mši v hotelovém pokoji, 1.6.1992, P. Jerry Orbos (Julie měla silné bolesti)
   4. Lanciano, kostel sv. Františka, Itálie, 2.6.1992, P. Jerry Orbos
   5. Naju, farní kostel, 24.8.1994, P. Jerry Orbos
   6. Kailua, Havajské ostrovy, kostel sv. Antonína, 2.11.1994 (P. Martin Lucia)
   7. Naju, farní kostel, 30.6.1995, farář z Naju
   8. Kaple v Naju, 2.7.1995 (svědek P. František Su a P. Pete Marcial)
   9. Během mše svaté ve volné přírodě na hoře blízko Naju, 22.9.1995 (biskup Roman
       Danylak, P. Josef Fin a P. Aloysius Chang)
   10. Soukromá kaple Svatého Otce ve Vatikánu, 31.10.1995 (papež Jan Pavel II.)
   11. Sibu, Malajsie, katedrála, 17.9.1996 (biskup Dominik Su)
   12. Naju, farní kostel, 19.10.1996 (P. Francis Su a další kněží)

   Navíc, při sedmi příležitostech Eucharistie zázračně sestoupila dolů v kapli v Naju:

   1. 24.11.1994 (svědek arcibiskup Giovanni Bulaitis, apoštolský pronuncius v Koreji;
       P. Raymod Spies a další kněží a přítomní lidé) - 2x
   3. 1.7.1995 (P. Francis Su a P. Pete Marcial)
   4. 1.7.1996 (P. Francis Su)
   5. 12.6.1997 (biskup Paul Kim)
   6. 13.7.1997 (jeden biskup z Říma)
   7. 27.8.1997 (P. Raymond Spies a P. Francis Elsinger)

   Arcibiskup Giovanni Bulaitis, apoštolský pronuncius v Koreji do 1997, udělal podrobnou zprávu pro Svatého Otce a další vysoké církevní hodnostáře Svatého Stolce.

   Panna Maria uskutečňuje nejdůležitější plán pro lidskou konverzi v celosvětovém měřítku. Protože její úsilí zesíluje, zvláště skrze Naju, stává se víc a více zřetelné, že Nejsvětější Svátost oltářní je ústředním bodem v poselstvích Panny Marie a ústředním klíčem v Božím plánu lidské spásy. Ve svých poselstvích v Naju Panna Maria naříká, zarmoucená nad ubohým stavem naší vlažné oddanosti jejímu Synu ve Svaté Eucharistii a nad rozšířenou ztrátou víry v jeho skutečnou přítomnost v Eucharistii stejně jako nad zanedbáváním svátosti smíření, která je tak nezbytná, aby se zabránilo děsným hříchům svatokrádežného přijímání, a abychom se připravovali, aby naše srdce byla pro přijetí našeho Pána více důstojná. Chtěla by povolat každého člověka k praktikování a otevření se jejím poselstvím, aby více lidí mohlo napravit své životy, a mohlo tak být zachráněno. 

 

Seznam eucharistických zázraků od 16. 5. 1991 do 1. 1. 2002 

 

    

Datum

Místo

Událost

Svědkové

1

16.5.1991,
úterý

Naju - farní kostel

První eucharistický zázrak
Julie přijala Hostii, a ta se změnila v jejích ústech na viditelné Tělo (Maso) a Krev. Obdržela poselství.

 

P. Jerry Orbos z Naju a místní společenství

2

1.6.1992,
pondělí

Naju - farní kostel

Hostie se změnila v Tělo a Krev.
P. Ježíš dal poselství.

P. Jerry Orbos z Naju a místní společenství
 

3

2.6.1992, čtvrtek

Lanciano - kostel v Itálii

Uprostřed poutní cesty Julia navštívila Lanciano, kostel, kde se také objevil eucharistický zázrak, a to před 1300 roky (viz část 1-2).
P. Ježíš dal poselství.

 

P. Jerry Orbos a poutníci

4

24.9.1994, neděle

Naju - farní kostel
 

Během mše sv. s poutníky z Filipín dala Blahoslavená P. Maria poselství.
 

Poutníci z Filipín

5

2.11.1994, středa

Havajské ostrovy, chrám sv. Antonína
 

Během mše sv., celebrované P. Martinem Luchiou z Havaje, dal P. Ježíš poselství.
 

P. Martin Luchia a poutníci

6

24.11.1994, čtvrtek

Kaple
 

Velká Hostie sestoupila
(Hostie připlula mezi Juliiny prsty).
Když pronuncius navštívil Naju, sv. Michael přinesl Hostii.

 

Pronuncius, jeho sekretář a 70 dalších

7

24.11.1994,
čtvrtek

Kaple
 

Malé Hostie sestoupily
Hned po sestoupení první velké Hostie, když Julie chtěla odejít z kaple; uslyšela hlas Blahoslavené Matky, aby Julie k ní spěšně přišla s pronunciem a jeho sekretářem.Julie Kim držela pronunciovy ruce a ruce P. Spies na oltáři a přiměla je pokleknout.Blahoslavená Matka dala poselství, Julie Kim řekla "Amen" a zcela nečekaně sestoupily malé Hostie se slovy "Přijměte nyní pravdu".Protože držela obě pronunciovy ruce a ruce P. Spies, přijala Hostie svými ústy.

 

Pronuncius, jeho sekretář a 70 dalších

8

30.6.1995,
Pátek

Naju - farní kostel
 

Při mši svaté, kterou koncelebrovalo 10 cizích kněží, Hostie změnila v jejích ústech postatu.
P. Ježíš dal poselství.

 

10 zahraničních kněží a množství poutníků

9

1.7.1995,
Sobota

Kaple
 

7 malých Hostií sestoupilo před sochou Blahoslavené Matky
Asi v 15:40 bylo v kapli 1000 poutníků na modlitebním shromáždění k uctění výročí prvních slz.7 Hostií sestoupilo právě před sochou Blahoslavené Matky.
Julie viděla ve zjevení, že je to Ježíš Kristus z kříže z jejich kaple. 7 Ranami Ježíš krvácel, a to se měnilo [Krev] na Hostie a padalo dolů.

 

Zahraniční poutníci a 1000 korejských poutníků

10

2.7.1995,
Neděle

Kaple
 

Hostie, které sestoupily 1. července, Julie Kim spotřebovala v souladu s instrukcí diecéze Gwangju a nakonec snědla Julie i sedmou, která se v jejích ústech změnila ve viditelné Tělo a Krev.
Otec Su to dosvědčuje, že po vložení byla v jejích ústech Krev, a ukázali to lidem shromážděným v kapli.

 

P. Su z Malajsie a poutníci

11

24.8.1995.
Čtvrtek

Zázračné prameny blízko Naju
 

Když Otec Su navštívil zdejší prameny s poutníky, Julie i zde přijala Hostii a ta se proměnila.
 

P. Su a 20 poutníků

12

22.9.1995,
Pátek

Zázračné prameny blízko Naju
 

Mše byla koncelebrována kanadským biskupem Romanem Danylakem a páterem Finem a korejským knězem. Hostie se změnila v podstatu Těla a Krve, které nabyly tvaru skrytého Ježíšova Srdce.
 

Biskup Roman Danylak a Otec Fin a další kněží

13

31.10.1995, Úterý

Vatikán
 

Svatý Otec byl svědkem eucharistického zázraku a papež Julii Kimové požehnal hned po tom, co se přesvědčil.
 

Papež Jan Pavel II. a další kněží

14

1.7.1996, Pondělí

Kaple
 

Mnoho Hostií sestoupilo do Juliiných úst během výročí prvních slz 30.6.1996.
 

Mnoho tisíc zahraničních i korejských poutníků
 

15

17.9.1996, Úterý

Katedrála v diecézi Sibu v Malajsii
 

3000 Malajců a biskup Su a Otec Su a Otec Piliph také byli svědky zázraku.
 

Biskup Dominik Su a 3000 Malajců

16

19.10.1996, Sobota

Naju - farní kostel
 

Slouženy mše svaté ve farním kostele v Naju k výročí slz krve..
 

Poutníci

17

12.6.1997, Čtvrtek

Kaple
 

Velká Hostie sestoupila když byl přítomen biskup Kim-Chang Ryol z diecéze Jeju. Tato Hostie je nyní uchovávána v diecézi Jeju v Jižní Koreji.
 

Biskup Kim-Chang Ryol z diecéze Jeju a další

18

13.7.1997, Neděle

Kaple
 

Velká Hostie sestoupila (na oltář) v 11:40 dopoledne, Monsignor navštívil zdejší v kapli a viděl Hostii sestoupit.
 

Monsignor

19

27.8.1997, Středa

Kaple
 

Velká Hostie sestoupila na nejnižší místo na podlaze.
Nebyl tam nikdo kromě 30 modlících se návštěvníků, a Hostie sestoupila s vířením na zem. Tato Hostie je nyní uchovávána v arcidiecézi Gwangju.

 

P. Spies a další

20

24.11.2001, Sobota

Křížová cesta u Pramenů
 

Velká Hostie sestoupila do Juliiných úst asi v 7:00 ráno během křížové cesty. Hostie byla v jejích ústech proměněna.
 

Yusto Aprk a Kim-Dong Myung a další

21

1.1.2002, Úterý

Vrch Kalvárie u Pramenů milosti
 

Hostie sestoupila do Juliiných úst
Právě po křížové cestě Julie došla na horu Kalvárii, aby se modlila. Přijala do svých úst Hostii, která ztratila svou masku.

 

Kim-Dong Myung Albino a další