Nečemice (kamenné řady)


Nečemický vrch - pohled od jihu Lokalita se nachází asi 1,5 km vzdušnou čarou od Nečemic, 10 km JV od Žatce, přibližně 5,5 km vzdušnou čarou od kounovských kamenných řad, na zvlněném severním úbočí Nečemického vrchu v cípu lesa na strmém svahu nad potokem tekoucím ze Lhoty ke Klučku asi 350 m JZ směrem od bývalého dřevařství Nový svět.
    
Popis:   
Nečemické kamenné řady jsou podobné kounovským řadám, mají směr S-J a tvoří je křemencové kameny. Řady větších kamenů jsou situovány kolmo na vrstevnice a na rozdíl od kounovských řad jsou kratší - nejdelší měří asi 100 m a je jich méně - dnes pouze zbytky 4 řad. Také v polích u cesty se nacházejí balvany - pozůstatky řad, které byly odstraněny z původních míst dávnými zemědělci. Nečemické řady ukazují na nedaleký Výrov (kóta 509 m). Z horní části lokality je přímá dohlednost na 1,5 km vzdálené pravěké hradiště Kuk na tomto vrchu, kde byly nalezeny stopy osídlení už z doby halštatské, tedy z časů asi 500 let př. n. l. Toto hradiště bylo ještě někdy na přelomu 8. a 9. století osídleno Slovany. V ose Nečemice - Výrov stával u obce Březno menhir, který spolu s menhirem u Klobuk tvoří s nečemickými řadami trojúhelník. 
Pozůstatky čtyř řad leží na poměrně strmém svahu severního úbočí Nečemického vrchu, řady jsou směrovány k jihozápadu (azimut 20-30°).
Na horním hřbetu Nečemického vrchu, je patrný uměle navršený val z drobnějších kamenů, u kterého řady s výjimkou té nejspodnější končí. 
    
Historie:   
Nečemické kamenné řady byly objeveny v roce 1951 kounovským učitelem Václavem Náprstkem. 
    
Poznámky:   
Ani z nejvyššího místa není přímá dohlednost žádným významným směrem, přesto tato stavba musela plnit nějaký účel, už z tohoto důvodu by si jistě zasloužila větší pozornost archeologů.
Samostatně ležící kámen severně od Nečemic, je vyznačen na malé mapce u kóty 388,8 m. Výhled zastiňují stromy, byl by vidět Pískový vrch i Malé Hradisko.