Noe

 

Noe (hebrejsky נֹחַ, NOACH) je starozákonní postava. Noe je považován biblickou i pozdější tradicí za jednoho ze starozákonních spravedlivých. Je hrdinou několika příběhů z 1. knihy Mojžíšovy (Gn 6,9-9,28), z nichž nejznámější je příběh o potopě.

Podle židovské tradice byl prostřednictvím Noeho předán všem jeho potomkům závazný pokyn pro život lidstva na zemi. Tento pokyn je znám jako Sedm noachidských přikázání.

Když se Bůh rozhodl vyhladit ze světa vše živé pro jeho špatnost a zkaženost, našel zalíbení ve spravedlivém Noemovi, kterému poručil, aby si postavil archu. Noe Boha uposlechl, a když přišla potopa, zachránil se v arše on i celá jeho rodina, tedy celkem 8 osob. Kromě toho dostal od Boha příkaz, aby v arše uložil všechny živočišné druhy, od každého jeden pár (v některých případech sedm párů).

Po opadnutí potopy archa spočinula na pohoří Araratu (Gn 8,4). Poté je Noe svědkem nové Boží smlouvy s veškerým tvorstvem, kdy Bůh slibuje, že už nikdy nesešle na zem potopu. Jako důkaz a znamení smlouvy má sloužit duha. Podle mormonismu nastane Druhý příchod Ježíše Krista v roce, kdy nebude na obloze vidět žádná duha. 

 

Podle mormonismu získal Noe po potopě povolení jíst maso zvířat, avšak s varováním, že krev každého zbytečně zabitého tvora bude vyžadována z rukou lidí při Posledním soudu.

Podle biblické tradice je Noe také prvním člověkem, který začal pěstovat vinnou révu.

Podle výpovědi Bible se stal Noe praotcem všech národů na zemi. Od jeho synů a vnuků se odvozuje původ starověkých národů.

Noe měl tři syny Šéma, Cháma a Jáfeta. Šém se stal praotcem Semitů, Cham Hamitů (někdy se uvádí jako otec "negroidní rasy") a Jafet Indo-Evropanů.

Šémovi synové byli Élam, Ašúr, Arpakšád, Lúd a Aram. (Za jejich potomky se tradičně pokládaly semitské národy a Elamité)

Chámovi synové byli Kúš, Misrajim, Pút a Kenaan. (Za jejich potomky se tradičně pokládaly Kušité, Egypťané, Berbeři, ale také Pelištejci a Kannanci)

Jáfetovi synové byli Gomer, Mágog, Mešek, Mádaj, Jávan, Túbal a Tíras. (za jejich potomky se tradičně pokládali Chetité, Paflagonci a další indoevropské národy Malé Asie, Peršané, Skythové, Arméni, Churrité, Gruzínci a další národy Kavkazu)

 

V biblickém příběhu o Noem se nachází zvláštní pasáž, která naznačuje, že Noe ležel opilý a nahý na podlaze a následně proklel potomstvo svého syna Cháma, kterému jeho chování přišlo ubohé a směšné (Genesis, kapitola 9). Badatelé nabízejí různá vysvětlení pro tento čin.

Mormonismus učí, že Noe ve skutečnosti nebyl opilý, ale po požití chleba a vína ("Večeře Páně") upadl do transu/vidění. Během tohoto extatického prorockého stavu mu jeho syn Chám ukradl posvátný garment (koženy oděv), který Noe zdědil po svých praotcích od samotného Adama (Gen 3:21). Za tento čin bylo poté Chámovo potomstvo prokleto tak, aby nikdo z Chámova rodu nemohl mít pravomoc kněžství (držet kněžství/být vysvěcen za kněze).

Podle badatelů došlo k špatnému překladu z hebrejštiny kvůli slovu "erwah", které znamená "kůže" a v daném kontextu může být pochopeno buďto jako Noeho kůže (Noeho nahota) nebo jako jeho posvátný oděv (kožený oděv, který podle hebrejské tradice daroval Jehova Adamovi a jeho ženě). Následné vyprávění o tom, jak Chám "odnesl kůži svého otce ke svým bratrům" může být tedy přeložena tak, že Chám svým bratrům vyprávěl o otcově nahotě, nebo tak, že jim přinesl ukázat Noemův kožený garment.

Židovská tradice potvrzuje, že Adamův garment byl předáván po generacích až k Noemu.
 

Noe v Mormonismu

"Mezi velikými a mocnými, kteří byli shromážděni v tomto ohromném shromáždění spravedlivých, byli Otec Adam, Starý Dnů a otec všech, A naše slavná Matka Eva s mnoha svými věrnými dcerami, jež žily v běhu věků a uctívaly pravého a živého Boha. Byl tam Abel, první mučedník, a jeho bratr Set, jeden z mocných, jenž byl přesným obrazem otce svého Adama. Noé, jenž varoval před potopou; Sem, veliký vysoký kněz; Abraham, otec věrných; Izák, Jákob a Mojžíš, veliký zákonodárce Izraele;" —Nauka a Smlouvy 138:38-41

Podle mormonismu byl Noe před svým životem na zemi a po své smrti známý jako anděl Gabriel. Byl v 10 letech vysvěcen ke kněžství a nazván "útěchou" Svatých. Mormonské Písmo uvádí přesný věk, v němž se Noemu narodili synové, a nazývá jej i jeho 3 potomky "Božími syny". Noeho dcery si však zalíbily nevěřící muže a padl na ně hněv Boží.

"Kterýžto Abraham obdržel kněžství od Melchisedecha, jenž ho obdržel skrze linii otců svých, až k Noémovi; A od Noéma k Enochovi skrze linii otců jejich;" —Nauka a Smlouvy 84:14-15

Podle mormonské Knihy Mojžíš žili před potopou na zemi obrové a pokoušeli se Noemu vzít život. Nevěřící lidé se vysmívali Noeho zvěsti a Bůh viděl, že lidé jsou zcela zkažení.

"A Bůh viděl, že zlovolnost lidí se stala v zemi velikou; a každý člověk byl povýšen v představě myšlenek srdce svého, které byly neustále pouze zlé." —Kniha Mojžíš 8:22

Noe vyzýval obyvatele země, aby činili pokání a nechali se pokřtít. Když však viděl jejich chování, zalitoval, že Bůh stvořil člověka. Právě tento dramatický okamžik se stal spouštěčem Boží pomsty. Země, kterou naplňovalo násilí, byla vyhlazena potopou.
 

Noe v islámu

Noe je významným prorokem v Islámu. Noe žil podle Islámu v době, kdy jeho lid uctíval modly a zapomněl na pravého Boha (Alláha).

I pravil Noe dále: Pane můj, oni mne neuposlechli a následovali toho, jehož majetek a děti jen zkázu jeho zvětšily, a nesmírný úklad proti mně připravili a zvolali: ,Neopouštějte božstva svá! Neopouštějte Wadda ani Suwá´, ani Jaghútha a Ja´úqa a Nasra! —Korán 71:21-23

Podle Ibn Kathira šlo v případě model původně o úctyhodné a známé osobnosti, které žily před Noeho narozením. Po jejich smrti jim lidé vybudovali památné sochy, ale další generace si už nepamatovaly, z jakých důvodů byly vztyčeny a postaveny, a tak se úcta k zemřelým lidem změnila v uctívání nových božstev. Bylo to poprvé, kdy se na zemi začaly uctívat modly.

Iblis se vplížil do jejich mysli a řekl: "Vaši otcové tyto sochy uctívali a skrze to přivolali déšť pro svá pole." A takto je svedl, aby je začali uctívat. —Historie proroků a králů od Muhammada Ibn Jarir al Tabarího

Noe byl povolán Bohem, aby svůj národ odvrátil od uctívání model, ale lidé se mu vysmáli. Proto mu Bůh přikázal postavit loď (archu). Do té naložil svojí rodinu i pár jedinců od všech zvířat, zatímco všichni ostatní se utopili. Podle Ibn Kathira byla Noeho manželka nevěřící a nenastoupila na loď. Muslimští učenci někdy udávají 72 nebo 80 věřících, kteří byli spolu s Noem na lodi.

Podle Koránu a islámské tradice měl Noe minimálně 4 syny, přičemž jeden z nich byl v srdci nevěřící a odmítl nastoupit. Když poté začala potopa, nechtěl se pokořit před svým otcem a před Bohem, který seslal zkázu na celé lidstvo, a raději se utopil.

"A plula s nimi po vlnách jako hory vysokých a Noe syna svého zavolal, jenž na místě vzdáleném stál: „Synáčku, nastup spolu s námi a nezůstávej s nevěřícími!“ I odpověděl: „Uchýlím se na horu, jež před vodou mne zachrání.“ I zvolal Noe: „Nezachrání se dnes nikdo před rozkazem Božím kromě toho, nad nimž se slitoval.“ A rozdělily je vlny a syn jeho byl mezi utopenými." —Korán 11:42-43